Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent Nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent Nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018
CiteertitelNota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2018nieuwe regeling

16-10-2018

gmb-2018-242939

18Z00286/18.0024528

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent Nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018

Zaaknr : 18Z00286

Documentnr : 18.0024528

 

 

De raad van de gemeente Losser;

 

Overwegende dat:

 • -

  De gemeenten in Noordoost Twente intensief samenwerken op het gebied van recreatie en toerisme;

 • -

  De gemeenten hebben besloten in 2014 een gezamenlijke nota Verblijfsrecreatie op te stellen;

 • -

  Er behoefte is aan een actuele visie op de ontwikkelingsrichting van de verblijfsrecreatieve sector;

 • -

  De “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” voorziet in deze actuele visie;

 • -

  In het kader van inspraak de onderhavige nota gedurende een periode van vier weken als ontwerp ter inzage heeft gelegen en gelegenheid is gegeven daarover zienswijzen kenbaar te maken;

 • -

  De inspraakprocedure tevens diende als instrument ter afweging van de betrokken belangen;

 • -

  De twee ingediende zienswijzen slechts op ondergeschikte punten aanleiding geven om de ontwerp-nota te wijzigen;  

Gelezen:

 

 • -

  Het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2018;  

   

 BESLUIT:

 

 • 1.

  De “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” gewijzigd vast te stellen;

 • 2.

  Te bepalen dat de “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente” (vastgesteld d.d. 11 maart 2014) komt te vervallen op het moment van inwerkingtreding van de “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018”

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 16 oktober 2018;

griffier,

voorzitter.

Bijlage 1 Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018

Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018