Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Uitvoeringsbesluiten behorende bij de "Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluiten behorende bij de "Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010"
CiteertitelUitvoeringsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu en energie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 10
 2. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 11
 3. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 12
 4. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 14
 5. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 15
 6. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 2
 7. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 25
 8. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 3
 9. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 4
 10. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 5
 11. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 8
 12. Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201006-01-2018nieuwe regeling

31-08-2010

Nieuwe Dinkellander 28-09-2010

31-08-2010, 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluiten behorende bij de "Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010"

UITVOERINGSBESLUITEN Behorende bij de “Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010”

Burgemeester en wethouders van Losser; Overwegende dat het in het belang van de doelmatige verwijdering van huishoudelijke en andere categorieen van afvalstoffen wenselijk is regels te stellen ter uitvoering van de artikelen: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,12, 14, 15, en 25 van de Afvalstoffenverordening gemeente Losser 2010;

BESLUITEN:

Deel Onderdeel 1 “aanwijzing inzameldienst inzamelen huishoudelijke afvalstoffen”

Artikel uitwerking artikel 2 lid 1

Twente Milieu N.V. aan te wijzen als inzameldienst, belast met het ter uitvoering van de wet en deze verordening inzamelen van afvalstoffen afkomstig van huishoudens. Het gaat daarbij onder andere om de volgende afvalstoffen:

- groente- fruit en tuinafval,

- huishoudelijk restafval

 

Artikel uitwerking artikel 2 lid 2

Kringloopbedrijf De Beurs aan te wijzen als inzameldienst, belast met het ter uitvoering van de wet en deze verordening inzamelen van grof huishoudelijk afval (herbruikbaar en niet herbruikbaar) afkomstig van huishoudens. Het college wijst bij apart besluit de verschillende scholen, charitatieve instellingen en verenigingen aan inzameldienst voor een bepaald gebied, belast met het ter uitvoering van de wet en deze verordening inzamelen van oud papier en karton afkomstig van huishoudens.

 

Deel Onderdeel 2 “aanwijzing afzonderlijke inzameling andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen”

Artikel uitwerking artikel 3 lid 2

De volgende categorieën huishoudelijk afval aan te wijzen die afzonderlijk worden ingezameld:

- groente-, fruit- en tuinafval (GFT);

- klein chemisch afval (KCA);

- verpakkingsglas;

- oud papier en karton;

- kunststofverpakkingsmateriaal (KVM) ;

- textiel;

- elektrische en elektronische apparatuur;

- oud ijzer

- B-hout (spaanplaat, multiplex, hout met resten verf, lak of beits);

- C-hout (verduurzaamd hout, bielzen, erg vervuild hout);

- grof tuinafval;

- asbest, asbesthoudend afval en asbestgelijkend afval;

- grof huishoudelijk afval;

- huishoudelijk restafval;

- schoon puin;

- motorvoertuigbanden;

- “gratis snoeiafval”( takken max.10cm doorsnede, struiken, heester, coniferen en blad)

- schone grond

- kadavers

 

Deel Onderdeel 3 “vaststelling omschrijving categorieën afzonderlijk in te zamelen huishoudelijke afvalstoffen”

Artikel uitwerking artikel 3 lid 3

Een omschrijving vast te stellen van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste en tweede lid:

 

 

Deel Onderdeel 4 “aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen”

Artikel uitwerking artikel 4 lid 2

Restafval en GFT-afval

De volgende inzamelmiddelen c.g. inzamelvoorzieningen aan te wijzen voor iedere gebruiker van een perceel per woningtype voor de inzameling van huishoudelijke restafval en groente-, fruit- en tuinafval: Laagbouwwoningen of andere woningen die van gemeentewege zijn voorzien van minicontainers:

- één grijze minicontainer 140/240 liter ten behoeve van de huishoudelijk restafval en

- één groene minicontainer 140/240 liter ten behoeve van groente-, fruit- en tuinafval. Laagbouwwoningen waar het voor de inzameling gewenst of noodzakelijk is dienen het inzamelmiddel op de dag van inzameling te plaatsen op een clusterplaats of opstelplek. Hoogbouw- en stapelbouwwoningen of andere woningen die van gemeentewege niet zijn voorzien van minicontainers:

de dichstbijgelegen verzamelcontainer of groep verzamelcontainers ten behoeve van niet gescheiden huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval. In bepaalde gevallen dienen bewoners gebruik te maken van een andere verzamelcontainer. De betrokken gebruikers zullen schriftelijk door de inzameldienst of de gemeente worden benaderd.

Een verzamelcontainer in deze betreft een bovengrondse blokcontainer of een ondergrondse container. Indien op gegeven moment de dichtbijgelegen verzamelcontainer of groep verzamelcontainers dusdanig blijkt te zijn gevuld dat een nieuwe storting niet mogelijk is, mag bij wijze van uitzondering gebruik worden gemaakt van de eerst volgende verzamelcontainer of groep verzamelcontainers. KCA

Al het KCA kan worden aangeboden op het afvalbrengpunt. Het KCA dient deugdelijk te worden verpakt, waarbij duidelijk is aangegeven om welk KCA het betreft. Glas, kunststofverpakkingsmateriaal en textiel

Voor iedere gebruiker van een perceel worden de volgende inzamelmiddelen c.q. voorzieningen aangewezen voor de inzameling van glas, kunststofverpakkingsmateriaal en textiel:

- alle in de gemeente Losser geplaatste boven- of ondergrondse containers in de dorpscentra voor de inzameling van glas, kunststofverpakkingsmateriaal en textiel; Grof afval

Alle huishoudelijk afvalstromen kunnen ook worden aangeboden op het afvalbrengpunt. Een beperkt aantal huishoudelijk afvalstromen kan na afspraak op afroep worden aangeboden. Het betreft in deze asbest, hiertoe dient vooraf een afspraak te worden gemaakt. Voor herbruikbare goederen in de categorie grof huishoudelijk afval kan gebruik worden gemaakt van Kringloopbedrijf de Beurs.

 

Deel Onderdeel 5 “vaststelling afwijkende frequentie inzameling huishoudelijk restafval”

Artikel uitwerking artikel 5 lid 4

(gereserveerd)

 

Deel Onderdeel 6 “vaststelling afwijkende frequentie inzameling groente-, fruit- en tuinafval”

Artikel uitwerking artikel 5 lid 7

(gereserveerd)

 

Deel Onderdeel 7 “vaststelling inzamelfrequentie overige afzonderlijk in te zamelen huishoudelijke afvalstoffen”

Artikel uitwerking artikel 5 lid 9

De volgende frequenties van inzameling vast te stellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld: Oud papier en karton

Maandelijks wordt er in de gehele gemeente, met uitzondering van een deel van het buitengebied, oud papier en karton bij elk perceel ingezameld. Tijdens de vakantieperiode kan de inzamelfrequentie iets afwijken.

 

Deel Onderdeel 8 “verbod op aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan gebruikers van percelen”

Artikel uitwerking artikel 8

Te bepalen dat het voor anderen dan de gebruikers van percelen (bijvoorbeeld bedrijven) verboden is om glas, oud papier en karton, kunststofverpakkingsmateriaal of textiel aan te bieden aan de houder van een inzamelvergunning.

Deel Onderdeel 9 “aanwijzing afzonderlijk aan te bieden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen”

Artikel uitwerking artikel 9 lid 1

De volgende andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te wijzen die afzonderlijk ter inzameling dienen te worden aangeboden: - groente-, fruit- en tuinafval (GFT);

- klein chemisch afval (KCA);

- verpakkingsglas;

- oud papier en karton;

- kunststofverpakkingsmateriaal (KVM) ;

- textiel;

- elektrische en elektronische apparatuur;

- oud ijzer

- B-hout (spaanplaat, multiplex, hout met resten verf, lak of beits);

- C-hout (verduurzaamd hout, bielzen, erg vervuild hout);

- grof tuinafval;

- asbest, asbesthoudend afval en asbestgelijkend afval;

- grof huishoudelijk afval;

- huishoudelijk restafval;

- schoon puin;

- motorvoertuigbanden;

- “gratis snoeiafval”( takken max.10cm doorsnede, struiken, heester, coniferen en blad)

- schone grond

- kadavers

Deel Onderdeel 10 “aanwijzing inzameldienst aanbieden categorieën huishoudelijke afvalstoffen”

Artikel uitwerking artikel 9 lid 2

Twente Milieu NV aan te wijzen als inzameldienst aan wie de afzonderlijke categorieën huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden. Het gaat daarbij onder andere om de volgende afvalstoffen:

a) groente-, fruit- en tuinafval,

b) huishoudelijk restafval,

c) verpakkingsglas

d) kunststofverpakkingsmaterialen Door de coöperatie VAOP aan te wijzen als inzameldienst aan wie de afzonderlijke categorieën huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden. Het gaat daarbij onder andere om de volgende afvalstoffen verzameld in boven- en ondergrondse containers: e) textiel

f) oud papier en karton Kringloop Bedrijf De Beurs aan te wijzen als inzameldienst voor herbruikbare en niet herbruikbare goederen in de categorie grof huishoudelijk restafval. Het gaat daarbij onder andere om de volgende afvalstoffen: g) herbruikbare goederen worden gratis gehaald(ter beoordeling van het kringloopbedrijf);

h) herbruikbare en niet herbruikbare goederen;

i) alleen niet herbruikbare goederen. Gemeente Losser aan te wijzen voor de inzameling van grof huishoudelijk afval via het afvalbrengpunt.

 

Deel Onderdeel 11 “vaststelling wijze bekendmaking wenselijkheid ongeadresseerd reclamedrukwerk”

Artikel uitwerking artikel 9 lid 4

De sticker, waarop is aangegeven of ongeadresseerd reclamedrukwerk wenselijk wordt geacht (de zogenaamde ja/nee of nee/nee sticker) vast te stellen als wijze van bekendmaking.

 

Deel Onderdeel 12 “vaststelling regels omtrent voorwaarden verstrekking minicontainer”

Artikel uitwerking artikel 10 lid 3

De volgende regels omtrent de voorwaarden waaronder een minicontainer is verstrekt, gebruikt dient te worden en gereinigd dient te worden vast te stellen:

- Minicontainer wordt verstrekt (juridische basis) in bruikleen van de gemeente

- Minicontainer behoort bij het perceel, bij verhuizing dient de minicontainer dan ook in originele staat bij het perceel te blijven

- Indien een minicontainer niet conform de verordening of de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten wordt aangeboden en er ontstaat schade aan of vermissing van de minicontainer, is de gebruiker van de minicontainer hiervoor aansprakelijk

- Hete vloeistoffen, brandende of gloeiende voorwerpen, agressieve, giftige of explosieve stoffen en omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de inzamelauto en/of de medewerkers van de inzameldienst kunnen veroorzaken of toebrengen mogen niet is de minicontainer worden gedeponeerd

- Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de reiniging van de minicontainer

 

Deel Onderdeel 13 “vaststelling regels omtrent plaatsen en wijze aanbieden afvalstoffen via een inzamelmiddel”

Artikel uitwerking artikel 10 lid 4

Huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval en restafval

De volgende regels omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een minicontainer moet worden aangeboden vast te stellen:

- Het deksel van de minicontainer moet goed gesloten zijn;

- Bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de minicontainer zonder uitsteeksels in de minicontainer zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwondingen;

- Indien de minicontainer door een vrachtwagen met achterlader wordt geleegd, dan moet het handvat van de minicontainer naar de rijweg zijn gericht;

- Indien de minicontainer wordt geleegd door een vrachtwagen met zijbelading dient het handvat van de minicontainer van de rijweg af gericht te zijn, de minicontainer in een enkele rij te worden geplaatst, waarbij tussen de containers ongeveer 45 centimeter ruimte in acht moet worden genomen en de minicontainer niet achter, voor of onder obstakels, zoals geparkeerde auto’s, struiken, paaltjes, luifels of lantaarnpalen te worden geplaatst;

- Het overdragen of aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan, op een krachtens artikel 11 eerste lid vastgestelde inzameldag op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg of op een daartoe aangewezen clusterplaats of aan de daartoe aangewezen zijde van de weg;

- De minicontainer moet zodanig op de weg worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet hindert of in de doorgang belemmerd en gevaar of schade oplevert;

 

Deel Onderdeel 14 “vaststelling regels met betrekking tot het maximale gewicht minicontainer”

Artikel uitwerking artikel 10 lid 4

De volgende regels met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per minicontainer inclusief de minicontainer en het maximale aantal minicontainers dat per keer mag worden aangeboden vast te stellen:

- De inhoud van de minicontainer, inclusief de container zelf, mag niet zwaarder zijn dan 70 kilogram;

- Per huishouden mag elke minicontainer maximaal 1 keer per twee weken worden aangeboden.

- De minicontainers dienen op de daartoe aangewezen plek te worden aangeboden.

- Aanbod van de minicontainer mag alleen plaatsvinden in de eigen wijk zoals bepaald in de indeling van de ophaalroutes.

 

Deel Onderdeel 15 “vaststelling regels aanbieding afvalstoffen via verzamelvoorziening”

Artikel uitwerking artikel 10

De volgende regels ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen (verzamelcontainer) vast te stellen: - In de verzamelcontainer mag uitsluitend huishoudelijk restafval en groente- fruit- en tuinafval ter inzameling worden aangeboden.

- Het huishoudelijk restafval en het groente-, fruit- en tuinafval dient in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

- De verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten.

- De totale hoeveelheid afval van de gebruikers van een perceel mag niet meer bedragen dan kan worden aangeboden via een minicontainer (140 / 240 liter per week).

- Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen.

- Gebruikers van percelen waarvoor een ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen, hebben uitsluitend toegang tot de ondergrondse verzamelcontainer middels een milieupas.

- De milieupas wordt in bruikleen verstrekt.

- De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen milieupas.

- De milieupas behoort bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt, en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in de originele staat op het perceel worden achtergelaten.

- Voor het beschadigen of het verdwijnen van de milieupas is de gebruiker aansprakelijk.

- Beschadiging of verdwijning van de milieupas dient binnen twee weken te worden gemeld bij gemeente.

- Bij verdwijning kan tegen betaling een nieuwe milieupas worden verkregen.

Deel Onderdeel 16 “vaststelling regels aanbieding afvalstoffen via wijkcontainers”

Artikel uitwerking artikel 10

De volgende regels omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling mogen worden via een inzamelvoorziening op wijkniveau vast te stellen:

- Het is verboden glas op andere plaatsen achter te laten dan in daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken;

- Het is verboden andere huishoudelijke afvalstoffen dan van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen papier, plastic bekertjes en blikjes, niet zijn vloeistoffen, achter te laten in daartoe van gemeentewege geplaatste en voorgeschreven afvalbakken;

- Het is verboden klein chemisch afval op andere plaatsen achter te laten dan af te geven aan de beheerder van het KCA-depot op het afvalbrengpunt.

 

Deel Onderdeel 17 “vaststelling regels aanbieding afvalstoffen via afvalbrengpunt”

Artikel uitwerking artikel 10

De volgende regels omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het afvalbrengpunt vast te stellen: - Het is verboden op het afvalbrengpunt afvalstoffen te plaatsen of te storten op een andere wijze dan bij of krachtens dit artikel is bepaald;

- Het afvalbrengpunt is alleen toegankelijk op vertoon van een geldige afvalpas

- De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk op soort gescheiden te worden aangeboden;

- De afzonderlijke aangeboden categorieën afvalstoffen dienen in de daarvoor bestemde containers of daarvoor bestemde plaatsen op het afvalbrengpunt te worden achtergelaten;

- Het vervoeren en storten van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, het afvalbrengpunt of de omgeving daarvan ontstaat;

- Nadat de afvalstoffen zijn gestort moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het afvalbrengpunt verlaten;

- Het is éénieder op het afvalbrengpunt verboden afvalstoffen te sorteren voor eigen gebruik of verkoop aan derden;

- Andere personen dan aanbieders/vervoerders mogen zich zonder toestemming van de toezichthouder niet op het afvalbrengpunt ophouden;

- De op het afvalbrengpunt door de toezichthouder aan te geven aanwijzingen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;

- Indien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen op het afvalbrengpunt in strijd is met het bepaalde in dit besluit, kan hem voor de rest van de dag en maximaal voor de tijd van een week de toegang worden ontzegd door de beheerder. Langere ontzegging in overleg met de toezichthouder en politie.

- De aanbieder van afvalstoffen op het afvalbrengpunt vrijwaart de exploitant, toezichthouder en vervoerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan hen toegebracht en/of bij hen ontstaan als gevolg van het niet volledig voldoen door de aanbieder aan de in dit artikel gestelde bepalingen;

- Het is verboden op het afvalbrengpunt afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, specifiek ziekenhuisafval, mest, slachtafval en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen, stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

- Ter controle van het hiervoor bepaalde kan de toezichthouder in geval van ernstige verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te storten op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven.

- Niet toegelaten afvalstoffen moeten door de toezichthouder, al dan niet reeds gestort, worden geweigerd;

- Het is verboden zich buiten de vastgestelde openingstijden op het afvalbrengpunt te bevinden

- De tarieven (en gratis quota) die gelden op het afvalbrengpunt worden jaarlijks in de “Verordening reinigingsheffingen” vastgesteld.

Deel Onderdeel 18 “aanwijzing categorieën afvalstoffen aanbieding zonder inzamelmiddel”

Artikel uitwerking artikel 10 lid 5

De volgende categorieën van afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4 van de verordening ter inzameling mogen worden aangeboden aan te wijzen:

- klein chemisch afval (KCA);

- oud papier en karton;

- elektrische en elektronische apparatuur;

- oud ijzer

- B-hout (spaanplaat, multiplex, hout met resten verf, lak of beits);

- C-hout (verduurzaamd hout, bielzen, erg vervuild hout);

- grof tuinafval;

- asbest, asbesthoudend afval en asbestgelijkend afval;

- grof huishoudelijk afval;

- schoon puin;

- motorvoertuigbanden;

- “gratis snoeiafval”( takken max.10cm doorsnede, struiken, heester, coniferen en blad)

 

Deel Onderdeel 19 “vaststelling regels gebruik niet van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen”

Artikel uitwerking artikel 10 lid 6

Asbest, asbesthoudende en asbestgelijkende materialen

De volgende regels voor het te gebruiken inzamelmiddel ten behoeve van de inzameling van asbest, asbesthoudende of asbestgelijkende materialen vast te stellen:

- Deze huishoudelijke afvalstoffen dienen, voordat deze het perceel verlaten, door middel van een dubbele laag doorzichtig plastik te worden verpakt;

- Deze huishoudelijke afvalstoffen dienen persoonlijk te worden overhandigd aan de toezichthouder van het afvalbrengpunt;

- Deze huishoudelijke afvalstoffen dienen op de plek, die de toezichthouder van het afvalbrengpunt aangeeft, door de ontdoener zelf te worden neergelegd. Textiel

De volgende regels voor het te gebruiken inzamelmiddel ten behoeve van de huis aan huis inzameling van textiel vast te stellen:

- Het aangeboden textiel dient in plasticzakken te worden aangeboden;

- De zak moet goed gesloten te zijn;

- Het overdragen of aanbieden van zakken moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan, op de inzameldag aangegeven op de huis aan huis verspreide zak, op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

- De zak moet zodanig op de weg worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet hindert of in de doorgang belemmerd en gevaar of schade oplevert. KCA

De volgende regels voor het te gebruiken inzamelmiddel ten behoeve van de inzameling klein chemisch afval (KCA)

- Klein chemisch afval moet in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, worden aangeboden. Ondergronds inzamelmiddel

De volgende regels voor het te gebruiken inzamelmiddel voor rest- en/of gft afval vast te stellen:

- indien nabij een aantal percelen een ondergronds inzamelmiddel is gewenst wordt in overleg met de gemeente bepaald aan welke eisen dat inzamelmiddel moet voldoen

Deel Onderdeel 20 “vaststelling regels wijze aanbieding afvalstoffen zonder inzamelmiddel”

Artikel uitwerking artikel 10 lid 6

De volgende regels over de wijze waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel ter inzameling mogen worden aangeboden vast te stellen: Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, oud ijzer, elektrische en elektronische apparatuur , oud papier en herbruikbare huisraad

- Het overdragen of aanbieden van deze afvalstoffen moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan, op de afgesproken inzameldag, op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg of op een daartoe aangewezen clusterplaats;

- Het grof huishoudelijke afval moet zodanig op de weg worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet hindert of in de doorgang belemmerd en gevaar of schade oplevert.

Deel Onderdeel 21 “vaststelling regels maximale gewicht, afmetingen en volume aanbieding zonder inzamelmiddel”

Artikel uitwerking artikel 10

De volgende regels over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel ter inzameling mogen worden aangeboden vast te stellen: Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, oud ijzer en groot wit- en bruingoed

- Het grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, oud ijzer en het groot wit- en bruingoed mag bij het ter inzameling overdragen of aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 50 x 50 x100 cm. Kleinere stukken grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dienen zoveel mogelijk in een of meer samengedrukte en/ of samengebonden bundels te worden overgedragen of aangeboden. Herbruikbare goederen zijn hierop uitgezonderd en ter beoordeling van het Kringloopbedrijf de Beurs.

- Stukken of bundels grof huishoudelijk afval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg. Herbruikbare goederen zijn hierop uitgezonderd en ter beoordeling van het Kringloopbedrijf de Beurs; Oud papier

- Oud papier dient zoveel mogelijk in een of meer samengedrukte en/ of samengebonden bundels te worden overgedragen of aangeboden, de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg.

 

Deel Onderdeel 22 “vaststelling dagen en tijden aanbieding afvalstoffen”

Artikel uitwerking artikel 11 lid 1

De volgende dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling mogen worden aangeboden vast te stellen:

Huishoudelijk groente-, fruit en tuinafval en restafval

Huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval en restafval moeten worden aangeboden volgens de bekendgemaakte afvalkalender. Tijden van overdracht of aanbieding in minicontainer(s):

- Plaatsing op de weg mag niet geschieden vóór 22.00 uur op de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag.

- De houder van een minicontainer moet ervoor zorgen dat deze zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk vóór 19.00 uur van de vastgestelde inzameldag, van de weg is verwijderd. Tijden van overdracht of aanbieding in verzamelcontainers of inpandige container:

- Gebruikers van de percelen mogen geen afvalstoffen in de verzamelcontainers of inpandige containers deponeren tussen 22.00 uur en 07.00 uur. Tijden van overdracht of aanbieding in ondergrondse containers:

- Gebruikers van de percelen mogen geen afvalstoffen in ondergrondse containers deponeren tussen 22.00 uur en 07.00 uur. Oud papier

- Oud papier mag op een door de weekse inzamelavond vanaf 17.00 uur en vanaf 07.00 uur op de zaterdag aan de weg worden geplaatst. Glas

- Het is verboden om glas achter te laten in de glascontainers tussen 22.00 uur en 07.00 uur. Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, groot wit- en bruingoed, oud ijzer en herbruikbare huisraad

- De inzameling van dit huishoudelijk afval vindt op afroep bij het perceel plaats. Afvalstoffen kunnen worden aangeboden op de dag die, na de melding van de gebruiker van het perceel dat hij bepaalde afvalstoffen ter inzameling wil aanbieden, wordt aangewezen;

- De afvalstoffen mogen niet vóór 07.00 uur van de hiervoor vastgestelde inzameldag worden aangeboden. Afvalbrengpunt

- Huishoudelijke afvalstoffen kunnen op het afvalbrengpunt tijdens de openingstijden worden aangeboden. De openingstijden zijn:

- woensdag van 13.00 – 16.30 uur

- vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur

- zaterdag van 9.00 – 14.00 uur

 

Deel Onderdeel 23 “vaststelling regels aanbieden afvalstoffen in bijzondere gevallen”

Artikel uitwerking artikel 12

De volgende regels voor het bij wegopbrekingen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen vast te stellen: - De inzameling van huishoudelijk afval vindt bij wegopbrekingen plaats volgens de in het huis-aan-huis-blad op de gemeente pagina geplaatste advertentie. De betrokken gebruikers zullen schriftelijk door de inzameldienst of de gemeente worden benaderd.

 

Deel Onderdeel 24 “vaststelling regels wijze en tijden aanbieding bedrijfsafvalstoffen via verzamelcontainer”

Artikel uitwerking artikel 14 lid 3

(gereserveerd)

 

Deel Onderdeel 25 “vaststelling regels aanbieden bedrijfsafvalstoffen aan ander dan inzameldienst’

Artikel uitwerking artikel 15 lid 1

(gereserveerd)

 

Deel Onderdeel 26 “aanwijzing andere personen die belast zijn met toezicht op naleving verordening”

Artikel uitwerking artikel 25

(gereserveerd)

 

Losser, 31 augustus 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser,

secretaris, burgemeester,