Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Verordening "voor verzuring gevoelige gebieden 1999"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening "voor verzuring gevoelige gebieden 1999"
CiteertitelVerordening voor verzuring gevoelige gebieden 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu en energie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vanwege de omvang zijn kaarten niet opgenomen; Datum inwerkingtreding betreft een schatting.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Interim-wet ammoniak en veehouderij
  2. Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-1999nieuwe regeling

15-07-1999

15-7-1999, 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening "voor verzuring gevoelige gebieden 1999"

De raad van de gemeente Losser;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 6 juli 1999;

gelet op de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (Staatscourant 1994, 162; gewijzigd 4 maart 1996, Staatscourant 49, 13 september 1996, Staatscourant 177 en 9 april 1998, Staatscou- rant 69) in het kader van de Interim-wet ammoniak en veehouderij (Staatsblad 1993-1994, 200);

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening "voor verzuring gevoelige gebieden 1999".

Artikel 1 DOEL VAN DE VERORDENING

Door middel van deze verordening worden op grond van artikel 2 van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij de voor verzuring gevoelige gebieden in de gemeente Losser vastgesteld. De verordening dient op basis van de Interim-wet ammoniak en veehouderij en in samenhang met het gemeentelijk ammoniakreductieplan als toetsingskader bij de milieuvergunningverlening. Tevens dient de verordening als toetsingskader met betrekking tot de Algemene maatregelen van bestuur melkrundveehouderijbedrijven, akkerbouwbedrijven en mestbassins.

Artikel 2 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze verordening wordt verstaan onder:

verordening: de verordening "voor verzuring gevoelige gebieden 1999" van de

gemeente Losser;

kaart: de kaart die deel uitmaakt van de verordening en als zodanig is gewaarmerkt (tek. no. Lsr-311-1, 311-2 en 311-3);

Artikel 3 VOOR VERZURING GEVOELIGE GEBIEDEN

Met inachtneming van de het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij worden binnen de gemeente als voor verzuring gevoelige gebieden uitsluitend de gronden beschouwd, die op de bij deze verordening behorende kaart zijn aangeduid als:

1. "bos";

2. "landschapselement";

3. "natuurterrein";

4. "schraalland".

Artikel 4 INWERKINGTREDING

Deze verordening treedt in werking op de dag na die, waarop zij is afgekondigd.

Artikel 5 TITEL

Deze verordening kan worden aangehaald als:

 

"VERORDENING VOOR VERZURING GEVOELIGE GEBIEDEN 1999"

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

op 15 juli 1999 ,

 

voorzitter , secretaris