Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied
CiteertitelAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Losser
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening en infrastructuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Losser 2016 (AVOI 2016).

Deze regeling vervangt de Telecommunicatieverordering gemeente Losser

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Belemmeringenwet Privaatrecht, art. 1
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Gemeentewet, art. 154
  4. Gemeentewet, art. 156
  5. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-200609-07-2016nieuwe regeling

20-12-2005

10-01-2006 Losser Journaal

20-12-2005, 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied

De raad van de gemeente Losser;

Gelet op artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 149, 154 en 156 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied;

Hoofdstuk I INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a college : college van burgemeester en wethouders;

b elektronisch communicatienetwerk : elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder e, van de Telecommunicatiewet;

c openbaar elektronisch communicatienetwerk : elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1,

onder h, van de Telecommunicatiewet;

d niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk : een elektronisch communicatienetwerk dat in hoofdzaak wordt

gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden voorzover dit niet aan het publiek geschiedt;

e openbare elektronische communicatiedienst : elektronische communicatiedienst als genoemd in artikel 1.1,

onder f, van de Telecommunicatiewet;

f kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

g niet-openbare kabels : kabels, zoals genoemd in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet ten dienste van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk;

h openbare gronden : openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder aa, van de Telecommunicatiewet;

I netwerkaanbieder : aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch

communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen;

j aanvrager : netwerkaanbieder, als genoemd in artikel 1, onder i, van de verordening;

k werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in en op openbare gronden en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit hoofde van haar functie als beheerder van openbare grond in het kader van kabels en leidingen dient uit te voeren;

l gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

m instemmingsbesluit : besluit van het college op een aanvraag;

n aansluiting : het gedeelte van de kabel of leiding door openbare grond dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen verbindt met een netwerkaansluitpunt;

o netwerkaansluitpunt : het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen, en nodig zijn om toegang te verkrijgen tot deze netwerken;

p werken : een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

q leidingen : ondergrondse kabels of buizen, die dienen of kunnen dienen tot transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen dan wel van energie of informatie;

r nutsvoorzieningen : voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van de levering en afvoer van bijvoorbeeld energie, water en warmte;

s verordening : Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren.

t leidraad : Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden.

Artikel 2  

Deze verordening is van toepassing op het aanleggen, houden, onderhouden, exploiteren en verwijderen van kabels en leidingen in openbare gronden.

Artikel 3  

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk II HET AANVRAGEN EN VERLENEN VAN EEN INSTEMMINGSBESLUIT

Artikel 4  

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een instemmingsbesluit kabels en / of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen of te houden, te onderhouden of te exploiteren.

2. Het is verboden zonder of in afwijking van een instemmingsbesluit bestaande kabels en / of leidingen te wijzigen of te verplaatsen.

3. Voor het realiseren van incidentele (huis-) aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter in of op openbare gronden, waarbij geen verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist, is geen instemming van het college noodzakelijk. Deze werkzaamheden dienen vijf werkdagen voor de uitvoering schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld.

4. In geval van reparaties of onderhoud moet voorafgaande aan de werkzaamheden een melding aan het college worden gedaan. Bij storingen, waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is en de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient de melding bij het college achteraf, doch uiterlijk binnen een werkdag te worden gedaan.

Artikel 5  

1 Een instemmingsbesluit wordt door het college op aanvraag van de netwerkaanbieder verleend, mits wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

2 Voor de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

3 Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de aanvraag moeten worden verstrekt.

Artikel 6  

1 Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken dan beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

2 De termijn bedoeld in het eerste lid kan met acht weken worden verlengd. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken kan deze termijn met twaalf weken worden verlengd.

3 Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan voor afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 1, een schriftelijke bevestiging met motivatie toekomen aan de aanvrager.

4 Bij werkzaamheden waarbij meerdere gedoogplichtigen betrokken zijn dient de aanvrager een vooroverleg te organiseren waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd.

5 De aanvrager dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

Artikel 7  

1 Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden onder

andere in het belang van:

a de openbare orde;

b het waarborgen van de veiligheid van burgers;

c het voorkomen of beperken van schade of overlast;

d het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

e het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

f de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

g archeologische bevindingen;

h de bescherming van groenvoorzieningen;

i de verkeersveiligheid en / of een goede doorstroming van het verkeer;

j evenementen.

2 Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen.

3 Het college kan met inachtneming van het eerste lid bepalen dat de realisatie van werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.

4 De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de Leidraad.

Hoofdstuk III OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8  

1. Indien de kabel of leiding wordt overgedragen aan een nieuwe netwerkaanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding van de oude netwerkaanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.

2. De netwerkaanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert en het feit dat de kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden. In dit kader wordt van de netwerkaanbieder jaarlijks een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels en leidingen verlangd.

3. Het college kan van de netwerkaanbieder verlangen dat deze de in het vorige lid genoemde gegevens in nader te bepalen digitale vorm verstrekt.

Artikel 9  

1 Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet openbare kabels in openbare wegen en wateren is het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing;

2 Het opnemen van lid 1 in deze verordening houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente met betrekking tot niet-openbare kabels.

3 Met betrekking tot verzoeken voor het verleggen van niet-openbare kabels geldt dat deze op verzoek van de gemeente, op kosten van de eigenaar van de kabels, uitgevoerd dienen te worden

Artikel 10  

1 De aanbieder van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen is verplicht op eigen kosten tot verplaatsing van kabels en leidingen ten dienste van het netwerk over te gaan, indien de verplaatsing nodig is voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken.

2 In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid, gaat de aanvrager slechts over tot verplaatsing van de kabels en leidingen indien de verzoeker hem de kosten daarvan vergoedt.

3 Indien een aanbieder zich beroept op lid 2 dient hij de volledige specificatie van de kosten aan de verzoeker op te leveren.

4 Ook voordat omtrent de schadevergoeding overeenstemming verkregen of uitspraak gedaan is, dient tot de uitvoering van de werkzaamheden te worden overgegaan.

Hoofdstuk IV STRAFBEPALINGEN

Artikel 11  

Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12  

1. Indien de vergunninghouder zich niet houdt aan de voorschriften uit het

instemmingsbesluit, dan kan het college een instemmingsbesluit of vergunning intrekken

en de openbare grond in oorspronkelijke toestand te brengen voor rekening van

vergunninghouder.

2. Indien de werkzaamheden niet op de overeengekomen data worden gestart respectievelijk

uitgevoerd vervalt de vergunning, tenzij aantoonbaar sprake is van overmacht, zulks ter beoordeling van de gemeente.

Artikel 13  

Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

a. zonder voorafgaande aanvraag, als bedoeld in artikel 5, 1e lid van deze verordening;

b. in afwijking van het instemmingsbesluit;

c. in strijd met de in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering.

Artikel 14  

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

Hoofdstuk V OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als:

"Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Losser".

Artikel 16 ingangsdatum

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

2. De Telecommunicatieverordening van 20 mei 1999 te laten vervallen met ingang van de

dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Losser in de openbare vergadering van 20 december 2005.

griffier, voorzitter,

Nota-toelichting Nadere regels op grond van artikel 3 van de AVOI

Artikel 1

Bij de aanvraag van een instemmingsbesluit dient de aanvrager de volgende gegevens te verstrekken:

a een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar indien de aanvrager daar ingeschreven is;

b een machtiging indien het een aanvraag betreft voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen in opdracht van een netwerkaanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

c naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel of leiding in eigendom heeft, degene die de kabel of leiding beheert en degene die de kabel of leiding exploiteert, alsmede de naam en telefoonnummer van de contactpersoon die betrokken is bij het voorbereidingstraject;

d een opgave van het aantal, de soort en het beoogde gebruik van de kabel of leiding;

e welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

f een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

- een opgave van het gewenste tracé;

- een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

- een omschrijving van eventuele opbrekingen;

- de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

- het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

- naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemers(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een Nederlands sprekend contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 2

Bij de aanvraag zoals genoemd in artikel 4, derde lid dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

- naam, adres en ondertekening;

- een machtiging indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van een netwerkaanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

- naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden;

- de dagtekening van de aanvraag;

- de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;

- het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

 

Artikel 3

Indien de werkzaamheden betrekking hebben op kabels van elektronische communicatienetwerken dienen bij de aanvraag tevens de volgende gegevens te worden verstrekt:

a een kopie van de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) afgegeven registratie;

b aanvullend op het uitvoeringsplan wordt daarin ook opgenomen:

- een opgave van het aantal kabels dat direct in gebruik wordt genomen en een opgave van het aantal kabels dat niet direct in gebruik wordt genomen;

- de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

- de lengte en breedte van de kabelsleuf;

 

Artikel 4

Het college kan van de aanvrager verlangen dat deze de in de vorige leden genoemde gegevens in nader te bepalen digitale vorm verstrekt.