Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156, lid 2, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201131-12-2012Wijzigingregeling

21-04-2011

Het Carillon, 18-05-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 2 november 2010;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  een afschrift van de gemeentebegroting, een afschrift van de gemeenterekening, een afschrift van de voorstellen van het college aan de raad, een abonnement voor een kalenderjaar op de voorstellen van het college aan de raad, afgegeven c.q. aangegaan aan c.q. met vertegenwoordigers van de pers en ten behoeve van openbare bibliotheken in de gemeente Maasdriel.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikelen 1.16.2, 1.20.1.1 t/m 1.20.1.9, 3.2.1 t/m 3.2.2 en 3.6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag afkomstig is van een algemeen nut beogende instelling of Maasdrielse non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.,

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn

 • b.

  bij wijziging in rijksregelgeving:

  • ·

   waarvan de implementatieperiode na bekendmaking in het Staatsblad of de Staatscourant korter is dan drie maanden; en

  • ·

   die tariefbepaling betreft waarbij een rijkskostendeel onderdeel uitmaakt van het tarief of waarvoor bij of krachtens een wet een (maximum)tarief is gesteld;

  • ·

   en bovendien de raad niet zelf al met deze wijzigingen rekening heeft gehouden.

 • c.

  betrekking hebben op de berekening van de bouwkosten, zoals beschreven in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  Overgangsrecht uit vorige legesverordeningen blijft onverminderd van kracht.

 • 2.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Legesverordening 2010-1", vastgesteld op 8 juli 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010 en 21 april 2011 (eerste wijziging)

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

J.F.van Zutphen

de voorzitter

A.Frankfort

Tarieventabel leges Maasdriel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, met uitzondering van maandag en dinsdag tussen 09.30 en 10.30, uitsluitend in het gemeentehuis te Kerkdriel,

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

€ 308,00;

1.1.1.2

zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur,

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

€ 498,00;

1.1.1.3

zondag tussen 09.00 en 17.00 uur,

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

€ 520,00;

1.1.1.4

een andere tijd dan genoemd in onderdeel 1.1.1.1,1.1.1.2 en 1.1.1.3 wordt het voor die dagen op voormelde uren van toepassing zijnde tarief verhoogd met

€ 217,00

1.1.1.5

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 worden, indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt in

 

 

a. de locatie “Gelre’s End” te Hedel verhoogd met

€ 125,00;

 

b. de locatie raadszaal te Kerkdriel verhoogd met

€ 153,00;

 

c. de locatie partyschip Domani verhoogd met

€ 250,00;

 

d. de eigen gekozen locatie verhoogd met

€ 150,00

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 van overeenkomstige toepassing.

 

1.1.3

Indien bij de voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie geen “eigen” getuigen beschikbaar zijn kan een ambtenaar van de gemeente als getuige optreden. De kosten per getuige bedragen

€ 20,60

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 26,00;

1.1.4.2

Een trouwboekje of partnerschapboekje in gekalligrafeerde uitvoering

vermeerderd met het tarief zoals genoemd in onderdeel 1.1.4.1

€ 19,50;

1.1.4.3

Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van het kind of kinderen in een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 11,90

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,60

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 20,70

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de Burgerlijke stand

€ 11,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een huwlijksdatum, -tijdstip of locatie:

 

1.1.8.1

tot 14 dagen voor de huwelijksdatum

€ 25,00

1.1.8.2

binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum

€ 150,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,05;

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 58,10;

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,05;

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,10;

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,30;

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 9,20;

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

€ 43,80;

1.2.2

tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overleg, de tarieven als vermeld in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 of 1.2.1.7 verhoogd met

€ 21,00;

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 43,00;

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 20,45

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,25

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 31,25

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 6,50

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd afgegeven, welk document bij de aanvraag niet, niet compleet of onleesbaar door beschadiging, kan worden overlegd, verhoogd met

€ 16,25

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,65;

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 194,15;

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 482,15;

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 963,85;

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.446,35;

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 1.709,35;

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

a.per uittreksel

€ 11,65;

 

b.per verstrekking (schriftelijk)

€ 11,65;

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 194,15;

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 482,15;

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 963,85;

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.446,35;

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 1.709,35;

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 28,45

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,85

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst

€ 10,85

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het opnemen van een onder ede of belofte afgelegde of schriftelijke verklaring van een burger t.o.v. een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar

€ 23,85

1.4.9

Het tarief voor het opvragen van een inlichting, afschrift of uittreksel uit het register van de Burgerlijke stand op de gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van een andere gemeente bedraagt exclusief de door de ander gemeente in rekening gebrachte kosten

€ 6,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 11,65

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25;

 

met een maximum per bericht van

€ 5,20;

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 25,90;

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,20;

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 25,90

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,20

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 61,90;

1.7.1.1.a

een afschrift van de productenbegroting

€ 61,90;

1.7.1.2

een afschrift van de programmarekening

€ 61,90;

1.7.1.2.a

een afschrift van de productenrekening

€ 61,90;

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 1,30;

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 1,30;

1.7.2.1.3

de onder 1.7.1 tot en met 1.7.2.1.2 bedoelde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM

€ 17,15

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de raadsvoorstellen en raadsbesluiten

 

 

a.bij afhalen bij de publieksbalie

€ 16,90;

 

b.bij gefrankeerde toezending

€ 34,05

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

verslagen van en de stukken, met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.2.a, behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

 

 

a. bij afhalen bij de publieksbalie

€ 16,90;

 

b. bij gefrankeerde toezending

€ 34,05

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 64,95;

1.7.4.2

een afschrift van de Bouwverordening

€ 64,95

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale dan wel de plaatsaanduiding bedraagt het tarief het bedrag dat is opgenomen in het Besluit Kadastrale Tarieven

 

1.8.1.2

voor het afgeven van een ouderdomsverklaring van een woning of een pand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,45

1.8.1.3

tot het door of vanwege de gemeente aan makelaars/taxateurs schriftelijk verstrekken van gegevens ten behoeve van de taxatie van onroerende zaken, omtrent bodem(verontreiniging), bouwvergunningen, monumenten, (plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks en vormen van milieuhinder, per aanvraag voor elk taxatieobject

€ 58,50

1.8.1.4

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,85

1.8.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit:

 

1.8.1.5.1

De gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 10,85

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05;

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 11,65;

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 11,65;

1.9.4

tot het verkrijgen van het Bewijs van Nederlanderschap

€ 11,65

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,40

1.10.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief en/of streekarchief berustend stuk

€ 3,35

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 153,70;

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 102,80

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een standplaatsvergunning op de weekmarkt te Kerkdriel als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening (individuele vergunning)

€ 165,90;

1.14.2

Een wijziging van een vergunning voor een standplaats op de weekmarkt te Kerkdriel

€ 82,35

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.a

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet t.a.v. koopzon- en feestdagen

€ 145,80;

1.15.1.b

voor overige ontheffingen in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

€ 60,75;

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 60,75;

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 60,75

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50;

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

€ 79,00

1.16.1.3

Het bepaalde onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 115,30

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang en artikel 6 van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk, per uittreksel

€ 3,50;

1.17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang en artikel 6 van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk, per verstrekking

€ 5,70

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

1.18.1.1

voor administratieve handelingen

 

 

a. bij de lengte van de kabelsleuf tussen 0 tot 50 meter

€ 85,15;

 

b. bij de lengte van de kabelsleuf tussen de 50 tot 500 meter

€ 124,60;

 

c. bij de lengte meer dan 500 meter

€ 235,45;

1.18.1.2

een bedrag per strekkende meter lengte van de sleuf

€ 0,25;

1.18.1.3

voor beheerskosten en toezichtkosten een bedrag per strekkende meter lengte van de sleuf

€ 1,30;

1.18.1.4

voor beheerskosten per lasgat

€ 1,70

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 44,35;

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 44,35;

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 35,00

1.19.4

Voor een vergunning, ontheffing en dergelijke op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening welke leidt tot een tijdelijke onttrekking van de openbare weg als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994

€ 132,70

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A of 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)

 

 

a. voor zover het terrassen betreft

€ 266,10;

 

b. voor zover het sandwichborden betreft

€ 92,35;

 

c. voor zover het containers betreft en het een andere container betreft dan genoemd in artikel 2.10.2 van de legesverordening 2011

€ 124,65;

 

d. overig

€ 135,75;

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Speelgelegenheden)

€ 477,95;

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Afleveren vuurwerk)

€ 135,80;

1.20.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:73 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling)

€ 135,80;

1.20.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Geluid- en lichthinder)

 

 

a. voor een dag

€ 135,75;

 

b. voor een jaar

€ 244,45;

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Standplaatsen)

€ 200,35;

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:27A van de Algemene Plaatselijke Verordening (Ligplaatsvergunning woonschip)

€ 353,15;

1.20.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Verbod vuur te stoken)

 

 

a. voor zover het betreft vreugdevuren

€ 27,25;

 

b. voor zover het snoeihout betreft, afkomstig van bedrijven

€ 93,50;

1.20.1.9

tot het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening met uitzondering van die vergunningen of ontheffingen die afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen zijn

€ 135,75;

1.20.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het plaatsen op de lijst van kandidaten voor aankoop bouwgrond of koopwoning

€ 59,80

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,70;

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,70;

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 1,00

1.20.2.2.3

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,00

1.20.2.2.4

per pagina op papier van een ander formaat in kleur

€ 1,40

1.20.2.2.5

de in de onderdelen 1.20.2.2.1 tot en met 1.20.2.2.4 genoemde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM

€ 17,15

1.20.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 60,40;

1.20.2.4

Indien het een beschikking op aanvraag betreft waarbij werkzaamheden in het kader van de wet Bibob worden verricht, wordt het tarief onder 3.1.1 verhoogd met

€ 143,10

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,00

1.20.2.6

Het tarief voor fotokopieën die door de gemeente gerelateerde instanties en organisaties zelfstandig doch onder toezicht van de bode gemaakt worden, bedraagt:

 

 

- per pagina A4 formaat, enkelzijdig in zwart-wit

- per pagina A4 formaat, dubbelzijdig in zwart-wit

- per pagina A3 formaat, enkelzijdig in zwart-wit

- per pagina A3 formaat, dubbelzijdig in zwart-wit

- per pagina A4 formaat (gekleurd papier), enkelzijdig in zwart-wit

- per pagina A4 formaat (gekleurd papier), dubbelzijdig in zwart-wit

- per pagina A4 formaat, enkelzijdig in kleur

- per pagina A4 formaat, dubbelzijdig in kleur

- per pagina A3 formaat, enkelzijdig in kleur

- per pagina A3 formaat, dubbelzijdig in kleur

€ 0,03;

€ 0,05;

€ 0,06;

€ 0,11;

€ 0,04;

€ 0,06;

€ 0,16;

€ 0,33;

€ 0,33;

€ 0,66

 

Derdenclausule

Indien voor een in deze tarieventabel opgenomen belastbaar feit de medewerking van derden noodzakelijk is of advies van derden moet worden gevraagd, worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager door middel van een opgaaf c.q. begroting van kosten die vooraf aan de aanvrager wordt bekendgemaakt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de opgaaf/begroting van de kosten van de aanvrager in kennis is gebracht.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

het door of namens het college van burgemeester en wethouders berekende bedrag, gebaseerd op de door hen jaarlijks vast te stellen en te publiceren lijst van strekkende, vierkante of kubieke meterprijzen, waarbij aanvullend nog het volgende geldt:

- in het geval voor een bouwwerk of bouwwerkzaamheid geen meterprijs is bepaald, worden de bouwkosten door of namens het college geraamd;

- de meterprijzen zijn inclusief BTW

- in het geval van zelfwerkzaamheid of het toepassen van gebruikte materialen wordt geen korting of verrekening toegepast bij de bepaling van de bouwkosten

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 211,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

tot € 15.000 - minimum bedrag

€ 298,30

2.3.1.1.2

van € 15.000 tot € 50.000 - € 298,30 + 2,00% van de bouwkosten boven

 

de € 15.000 met een minimum van

€ 298,30

2.3.1.1.3

van € 50.000 tot € 200.000 - € 998,30 + 1,95% van de bouwkosten boven

 

de € 50.000 met een minimum van

€ 998,30

2.3.1.1.4

van € 200.000 tot € 2.000.000 - € 3.923,30 + 1,90% van de bouwkosten

 

boven de € 200.000 met een minimum van

€ 3.923,30

2.3.1.1.5

boven de € 2.000.000 - € 38.123,30 + 1,85% van de bouwkosten boven de

 

€ 2.000.000 met een minimum van

€ 38.123,30

en een maximum van

€ 114.900,00

 

 

 

2.3.1.2

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 of 2.3.15 bedraagt het tarief, voor het advies van de Gelderse Welstandscommissie, of een ander door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige:

tot € 15.000

€ 67,50

 

van € 15.000 tot € 50.000 - € 67,50 + 3,5 ‰ van de bouwkosten boven de

€ 15.000 met een minimum van

€ 67,50

 

van € 50.000 tot € 200.000 - € 190,00 + 2,5 ‰ van de bouwkosten boven de

€ 50.000 met een minimum van

€ 190,00

 

van € 200.000 tot € 2.000.000 - € 565,00 + 1,0 ‰ van de bouwkosten boven de

€ 200.000 met een minimum van

€ 565,00

 

Boven de € 2.000.000 - € 2.365,00 + 0,5 ‰ van de bouwkosten boven de

€ 2.000.000 met een minimum van

€ 2.365,00

2.3.1.2.2

Voor elke volgende advisering door de Gelderse Welstandscommissie, of een ander door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige wordt het tarief als vermeld onder 2.3.1.2.1 verhoogd met een tarief van

€ 68,85

2.3.1.2.3

Voor woningbouw van één en hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd: - complex van 1 tot en met 5 gelijke woningen, tarief over de totale bouwsom - complex van 6 tot en met 10 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 5 woningen - complex van 11 tot en met 20 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 6 woningen - complex van 21 tot en met 30 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 8 woningen - complex van 31 tot en met 40 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 10 woningen - complex van 41 tot en met 50 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 12 woningen - complex van 51 tot en met 60 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 14 woningen en zo vervolgens. Etage-galerijwoningen worden als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

 

2.3.1.2.4

Overige adviezen afhankelijk van het soort advisering per adviesuur

Of (deze advieskosten worden vooraf aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld)

€ 134,95

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 is het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, gelijk aan de advieskosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De advieskosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.

 

 

 

 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag betrekking heeft op een vergunde bouwactiviteit die afwijkt van de vergunning, voor dat gedeelte dat afwijkt van de vergunning:

100%

 

Van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 211,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

1,15% van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 500,00

en een maximum van:

€ 5.745,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 223,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 404,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.540,00

2.3.3.4

indien artikel 2.1, eerste lid, onder c of artikel 2.1, eerste lid onder a en c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

€ 2.409,00

 

bij 2 tot en met 5 woningen

€ 3.601,00

 

bij 6 tot en met 15 woningen

€ 13.535,00

 

bij 16 tot en met 29 woningen

€ 14.776,00

 

bij 30 tot en met 49 woningen

€ 17.260,00

 

bij 50 of meer woningen

€ 24.710,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 1.204,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 602,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 223,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 404,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.540,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 1.204,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 602,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 393,00

 

Met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte tussen:

 

 

Categorie

Aantal m2

Toeslag

 

 

 

 

 

 

 

1

0 tot met 100

279,20

 

 

 

 

 

 

2

101 tot en met 500

111,85

+

1,67

per m2

 

 

3

501 tot en met 2.000

628,40

+

0,63

per m2

 

 

4

2.001 tot en met 5.000

1.616,55

+

0,14

per m2

 

 

5

5.001 tot en met 50.000

2.133,70

+

0,03

per m2

 

 

6

Meer dan 50.001

3.282,70

+

0,01

per m2

 

 

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft: a. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief als bedoeld in 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding. b. herindeling, interne verbouwingen of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, danwel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het tarief als bedoeld in 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen monument, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 98,00;

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 98,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 176,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 325,30

2.3.7.1.3

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden, wordt het in 2.3.7.1.2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 244,20

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Indien een sloopvergunning is afgegeven en tijdens de sloopwerkzaamheden alsnog asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, dient hiervoor een aanvullende vergunning te worden aangevraagd. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvulling op de reeds bestaande sloopvergunning bedraagt 50% van het tarief genoemd in artikel 2.3.7.1.2, indien een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening, niet toereikend is voor het toestaan van slopen/ verwijderen van het aangetroffen asbesthoudende materiaal.

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

voor een particulier

€ 118,60;

 

voor een bedrijf

€ 237,05

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

a. voor een particulier

€ 118,60;

 

b. voor een bedrijf

€ 237,05

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 154,65

2.3.11

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 211,00

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

nihil

2.3.11.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: de kosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De kosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.

 

 

 

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.13

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.13.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

 

de werkelijke kosten welke de gemeente maakt voor het extern laten toetsen van dit rapport (zie artikel 2.3.15)

 

2.3.13.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

 

de werkelijke kosten welke de gemeente maakt voor het extern laten toetsen van dit rapport (zie artikel 2.3.15)

 

 

 

 

2.3.14

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een aanvraag om een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder noodzakelijk is, wordt het berekende bedrag verhoogd met

€ 370,00

 

 

 

2.3.15

Advies

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 211,00

2.3.16.1.2

indien Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 587,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

bij 15 of meer actviteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekkingaanvraagomgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

60 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekkingverleendeomgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 211,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 106,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan danwel principeverzoek tot toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo: Onder een principeverzoek wordt verstaan: een toetsing op een verzoek of dat medewerking kan worden verleend aan een bepaalde activiteit, bouwplan, of iets anders dat niet passend is binnen het kader als opgenomen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. de beheersverordening. (principebesluit)

€ 963,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (vaststellen bestemmingsplan op aanvraag)

 

 

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

€ 7.858,00

 

bij 2 tot en met 5 woningen

€ 8.940,00

 

bij 6 tot en met 15 woningen

€ 18.875,00

 

bij 16 tot en met 29 woningen

€ 19.867,00

 

bij 30 tot en met 49 woningen

€ 22.848,00

 

bij 50 tot en met 74 woningen

€ 24.513,00

 

bij 75 tot en met 99 woningen

€ 34.282,00

 

bij 100 of meer woningen

€ 49.005,00

 

 

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

(wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)

€ 5.532,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)

 

 

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

€ 5.750,00

 

bij 2 tot en met 5 woningen

€ 8.940,00

 

bij 6 tot en met 15 woningen

€ 18.875,00

 

bij 16 tot en met 29 woningen

€ 19.867,00

 

bij 30 tot en met 49 woningen

€ 22.848,00

 

bij 50 tot en met 74 woningen

€ 24.513,00

 

bij 75 tot en met 99 woningen

€ 34.282,00

 

bij 100 of meer woningen

€ 49.005,00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid, onder c of artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 5.532,00

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

(Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit op aanvraag)

€ 602,00

2.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

(Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan op aanvraag)

€ 602,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 24,35

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 211,00

2.10.2

Voor het plaatsen van voorzieningen bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden bedraagt het tarief voor schriftelijke toestemming bij a) tijdelijk wonen (caravan/ woonkeet) b) overig (bouwkeet/ container of bouwaanduidingsbord)

€ 116,05

€ 39,10

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

 

a. indien er sprake is van een wijziging in de persoon van de ondernemer of de leidinggevende

€ 439,55;

 

b. indien er uitsluitend sprake is van toetreding van een leidinggevende

€ 293,05;

 

c. indien er uitsluitend sprake is van uittreding van een leidinggevende

€ 146,55;

 

d. bij overige situaties

€ 439,55

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 293,05

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 93,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 679,85;

3.2.1.2

een braderie

€ 133,30;

3.2.1.3

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 133,30;

3.2.1.4

in overige situaties

€ 133,30

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 92,85

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 423,75;

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 323,00;

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 170,85

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 257,90

Behorende bij het raadsbesluit van 16 december 2010 en 21 april 2011 (1e wijziging)

De griffier

J.F.van Zutphen