Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2017
CiteertitelSubsidieregeling Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Maasdriel 2017, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201706-06-2019nieuwe regeling

14-03-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 60779

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2017

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2017’.

Artikel 1. begripsomschrijving

 • 1.

  Activering: het stimuleren van inwoners tot het deelnemen en bijdragen aan de Maasdrielse samenleving

 • 2.

  Eigen kracht: vermogens en mogelijkheden van mensen om zelf of met hun sociale netwerk oplossingen te vinden voor problemen.

 • 3.

  Inwonersinitiatief: een initiatief van minimaal 3 inwoners die activiteiten uitvoeren met een maatschappelijk meerwaarde.

 • 4.

  Maatschappelijke meerwaarde: versterking of verhoging van de kwaliteit van leven en wonen.

 • 5.

  Maatschappelijk verkeer: deelname van inwoners aan openbare bijeenkomsten en activiteiten.

 • 6.

  Sociaal isolement: het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven; het gaat dan om relaties met familie, vrienden en bekenden waar mensen in geval van nood op terug kunnen vallen voor praktische, emotionele of gezelschapssteun.

 • 7.

  Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling.

 • 8.

  Zelfredzaamheid: het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van initiatieven van inwoners, verenigingen en stichtingen die de kwaliteit van leven en wonen versterken en/of verhogen in de gemeente Maasdriel.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en de in artikel 5 genoemde doelgroepen.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  Een subsidie is uitsluitend bedoeld om een bijdrage te leveren in de kosten die een initiatiefnemer maakt voor de uitvoering van activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de lokale Maasdrielse samenleving;

 • 2.

  De activiteiten zijn gericht op één of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • -

   bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte;

  • -

   stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners;

  • -

   versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk;

  • -

   voorkomen van sociaal isolement;

  • -

   bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven;

  • -

   activering naar vrijwilligerswerk;

  • -

   versterken van de sociale samenhang tussen inwoners

  • -

   het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners.

 • 3.

  Bestaande initiatieven komen alleen in aanmerking voor subsidie indien er sprake is van aantoonbare vernieuwing in de activiteiten.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de volgende initiatiefnemers:

 • 1.

  Inwonerinitiatieven van minimaal 3 bewoners die allen woonachtig zijn in de gemeente Maasdriel;

 • 2.

  Verenigingen en stichtingen die zowel statutair als feitelijk zijn gevestigd in de gemeente Maasdriel.

Artikel 6. Subsidieplafond

Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling.

Artikel 7. Aanvraagtermijnen

 • 1.

  Een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling kan worden ingediend binnen de volgende perioden:

  • -

   Periode 1: 1 januari tot en met 31 maart

  • -

   Periode 2: 1 april tot en met 30 juni

  • -

   Periode 3: 1 juli tot en met 30 september

  • -

   Periode 4: 1 oktober tot en met 31 december

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via subsidie@maasdriel.nl, afgegeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of per post (postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel) met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘goed idee, doe er iets mee’.

 • 2.

  Het aanvraagformulier omvat de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer(s);

  • b.

   Een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe de activiteit(en) een maatschappelijke meerwaarde heeft (hebben) voor de lokale Maasdrielse samenleving;

  • c.

   Een kostenraming en een dekkingsplan voor de uitvoering van het initiatief;

  • d.

   Informatie over het aantal inwoners dat betrokken is bij het initiatief en de manier waarop zij hierbij worden betrokken.

 • 3.

  Alle initiatiefnemers krijgen de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met de gemeente over hun aanvraag. Dit kan worden aangegeven op het aanvraagformulier. Op basis van het gesprek kan het formulier indien gewenst worden aangevuld en verrijkt.

 • 4.

  Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren komen niet in aanmerking voor subsidie. Initiatiefnemers krijgen hierover bericht als de contactgegevens bekend zijn en de mogelijkheid om krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht hun aanvraagformulier aan te vullen.

 • 5.

  Initiatiefnemers ontvangen een ontvangstbevestiging na het indienen van hun aanvraag.

Artikel 9. Beslistermijn

Het besluit op de aanvraag wordt uiterlijk binnen 6 weken na indiening van het aanvraagformulier genomen. De datum van de ontvangstbevestiging geldt als indieningsdatum.

Artikel 10. Bedragen per aanvraagperiode en wijze van verdeling

 • 1.

  Per periode is een bedrag beschikbaar ter hoogte van de volgende formule: subsidieplafond gedeeld door aantal aanvraagperioden van het betreffende subsidiejaar.

 • 2.

  Het bedrag dat per periode overblijft na toekenning van de subsidies wordt gelijkelijk verdeeld over de resterende periodes binnen het betreffende subsidiejaar.

 • 3.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van indiening van het aanvraagformulier ´goed idee, doe er iets mee´ totdat het maximum bedrag per periode zoals bedoeld in leden 1 en 2 wordt bereikt. De datum van de ontvangstbevestiging is hierin bepalend.

 • 4.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening, de datum van ontvangstbevestiging van de aangevulde aanvraag. De aangevulde aanvraag dient via subsidie@maasdriel.nl, afgegeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of per post (postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel) te worden ingediend.

 • 5.

  Het college kan het vastgestelde subsidieplafond door de raad verdelen in een plafond dat geldt voor de aanvragen van individuele bewoners en een plafond dat geldt voor verenigingen en stichtingen.

Artikel 11. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Voor inwonersinitiatieven en verenigingen en stichtingen wordt per aanvraag maximaal € 750,00 (inclusief BTW) subsidie toegekend.

 • 2.

  Voor aanvragen waarbij sprake is van samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en/of inwonerinitiatieven wordt per aanvraag maximaal € 1.750,00 (inclusief BTW) toegekend.

Artikel 12. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De navolgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Catering, maaltijden, consumpties, eten en drinken;

  • b.

   Onvoorziene kosten;

  • c.

   Kinderopvang;

  • d.

   Reiskosten en vrijwilligersvergoedingen;

  • e.

   Presentjes en prijzen voor verloten;

  • f.

   De aanschaf van materialen die ook gehuurd kunnen worden dan wel door de gemeente in bruikleen kunnen worden gegeven.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9, derde lid, onder g, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening geweigerd worden:

 • 1.

  Als met het initiatief een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • 2.

  Als er onvoldoende blijk is van betrokkenheid van inwoners;

 • 3.

  Als het initiatief activiteiten betreft waarvoor de initiatiefnemer via een andere subsidieregeling van de gemeente Maasdriel al subsidie kan ontvangen;

 • 4.

  Als het initiatief niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • 5.

  Als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden;

 • 6.

  Als het maatschappelijk belang bij het initiatief onvoldoende is aangetoond.

 • 7.

  Als het initiatief beheer en onderhoud vergt dat niet vooraf geborgd is.

Artikel 14. Verplichtingen

 • 1.

  Binnen 16 weken na toekenning van de subsidie dient gestart te zijn met het initiatief.

 • 2.

  De initiatiefnemer(s) melden via subsidie@maasdriel.nl wanneer zij daadwerkelijk zijn gestart met het initiatief.

 • 3.

  Als sprake is van beheer en onderhoud dan moeten afspraken daarover worden vastgelegd (incl. hoe deze worden gemonitord) tussen de initiatiefnemer en de gemeente, met name over de beheerkosten.

 • 4.

  Initiatiefnemers worden uitgenodigd te participeren in een jaarlijkse evaluatie van deze subsidieregeling.

 • 5.

  In de subsidiebeschikking kunnen aanvullende verplichtingen aan de initiatiefnemer worden opgelegd.

Artikel 15. Bevoorschotting

Binnen 2 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 16. Verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 8 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteiten een inhoudelijke verantwoording in.

 • 2.

  Deze inhoudelijke verantwoording dient te bestaan uit minimaal 1 pagina (A4 formaat) met een korte tekst vergezeld van foto’s, krantenartikelen, et cetera, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Voor situaties waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2017’.

Vastgesteld op 14 maart 2017

Het college van Maasdriel

A.P.J.M. de Jong

secetaris

H. van Kooten

burgemeester