Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
CiteertitelMarktgeldenverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening uit 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201031-12-2012 nieuwe regeling

16-12-2010

Het Carillon, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 2 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011.

Artikel 1 Voorwerp van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" wordt een recht geheven voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van de voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen als voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die, ingevolge de Marktverordening, in het bezit is van een vaste- of dagstandplaats op de markt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De heffingsgrondslag voor de berekening van het recht is de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde frontbreedte wordt naar boven afgerond op hele strekkende meters.

 • 3.

  Het marktgeld bedraagt voor het plaatsen van tenten, kramen, wagens en andere soortgelijke inrichtingen en voor op de grond liggende koopwaar € 1,10 per strekkende meter per dag voor vaste standplaatsen.

 • 4.

  Het marktgeld bedraagt voor het plaatsen van tenten, kramen, wagens en andere soortgelijke inrichtingen en voor op de grond liggende koopwaar € 1,35 per strekkende meter voor dagstandplaatsen en standwerkersplaatsen met een minimum van € 5,60.

Artikel 4 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door een gedagtekende factuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten bedoeld in artikel 1 zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel 52e gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

De rechten moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de factuur, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Marktgeldenverordening 2010” van 17 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van het in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het 4e lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van marktgelden in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktgeldenverordening 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

J.F.van Zutphen

de voorzitter

A.Frankfort