Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Telecommunicatieverordening 2012 gemeente Maasgouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening 2012 gemeente Maasgouw
CiteertitelTelecommunicatieverordening 2012 gemeente Maasgouw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Telecommunicatiewet, art. 5.4, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2018nieuwe regeling

15-12-2011

Maasgouw Nieuws, 21-12-2011  

R08.0507  

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening 2012 gemeente Maasgouw

  De raad van de gemeente Maasgouw;   gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 november 2011, nr. BenW/2011/00418, tot vaststelling van een nieuwe telecommunicatieverordening;   gelet op artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;   besluit vast te stellen de volgende verordening:   Telecommunicatieverordening 2012 gemeente Maasgouw.

Artikel 1 Begripsomschrijving

  In deze verordening wordt verstaan onder:   a.   wet:                                         Telecommunicatiewet;   b.   openbaar elektronisch               telecommunicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder       communicatienetwerk: h, van de wet;   c.   kabels:                                     kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de wet;   d.   voorzieningen:                         ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en kabels;   e.   openbare gronden:                    openbare wegen en wateren als bedoeld in                                                                                artikel 1.1, onder aa, van de wet;   f.   aanbieder:                               degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk                                                                  aanbiedt als bedoeld in artikel 1.1, onder i van de wet en                                                                  degene bedoeld in artikel 5.1 van de wet;   g.   werkzaamheden:                      werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare    gronden;   h.   gedoogplichtige:                       degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in  artikel 5.2, eerste lid, van de wet;   i.    college:                                    college van burgemeester en wethouders;   j.   melding:                                  melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van                                                                  de wet;   k.   instemmingbesluit:                    besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, onder b, van de wet;   l.    huisaansluiting:                         het gedeelte van een kabel van minder dan 15 m¹ in                                                       openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet;                                                                           m. werkzaamheden van                 - het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds       niet ingrijpende aard:                   aangebrachte voorzieningen; - reparaties aan het openbare elektronische    communicatienetwerk met een lengte van minder dan    2 m¹ en niet vallend onder artikel 3; - het maken van huisaansluitingen; - lasgaten 1 x 1 m² - het vervangen van zgn. straatkasten.          n. handboek                                  door het college vastgestelde of nader vast te stellen regels betreffende ontwerp, aanleg, exploitatie, onderhoud en verwijdering van kabels en leidingen.

Artikel 2 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor de aanvang aan het college met een door het college vastgesteld formulier.   Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden.   Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.   Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden met een daarvoor door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Ernstige belemmeringen en storingen

  Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt achteraf zo spoedig mogelijk melding van de werkzaamheden via een door de burgemeester vast te stellen formulier aan de burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar.   2.   Dit artikel is niet van toepassing op de in de bij deze verordening behorende bijlagen 1, 2 en 3 aangegeven locaties (met bijzondere bestratingen).

Artikel 4 Gegevensverstrekking

  Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:   a.   naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert. b.   een opgave van het aantal kabels en/of buizen dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht; c.   een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden; d.   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:       1e een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) tekeningen en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;       2e een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;       3e een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;       4ede doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot;       5e de opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan;       6e naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;       7e Het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;       8e de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;       9e de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;       10e alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4 leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen;   2.   Het college kan nadere regels stellen aan de gegevens die bij de melding worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 5 Beslistermijn en aanhouding

  Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen bij instemming

  Het instemmingbesluit heeft een maximale werkingsduur van 6 maanden. De werkzaamheden moeten na aanvang zonder onderbreking worden uitgevoerd en binnen 6 maanden na aanvang van de werkzaamheden zijn voltooid, tenzij in het instemmingbesluit anders is bepaald.   Het college kan nadere regels stellen omtrent tijdstip(pen), de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.   De door de aanbieder voorgenomen werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd met de uitvoering ter plaatse van groot onderhoud, herinrichting of reconstructie van de openbare gronden door en of in opdracht van de gemeente, inclusief de daaraan verbonden onderhoudstermijn.   Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel voor rekening van de aanbieder.   Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, zoals onder andere in de bij deze verordening behorende bijlagen 1, 2 en 3 aangegeven locaties, verlangt het college specifiek (schade)herstel, uitgevoerd door en of in opdracht van de gemeente geheel voor rekening van de aanbieder.   De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de in de gemeente geldende technische vereisten (o.a. handboek / leidraad).

Artikel 7 (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

  Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.     2.   Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid (artikel 7).   3.   Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.   4.   Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12, van de wet.

Artikel 8 Melding wijziging voorzieningen

  De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 9 Omwerkingtreding

 

Artikel 10 Citeerartikel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening 2012 gemeente Maasgouw.

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2011,

    De raad voornoemd;   De griffier, De voorzitter,                   S.B.J. Backus S.H.M. Strous