Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening werkgeverscommissie Griffie Maasgouw 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie Griffie Maasgouw 2013
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Griffie Maasgouw 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 107
 3. Gemeentewet, art. 107a
 4. Gemeentewet, art. 107b
 5. Gemeentewet, art. 107c
 6. Gemeentewet, art. 107d
 7. Gemeentewet, art. 107e
 8. Gemeentewet, art. 156
 9. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2014nieuwe regeling

20-06-2013

Maasgouw Nieuws, 03-07-2013

R14.0877

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Griffie Maasgouw 2013

Raadsvergadering 20 juni 2013

BESLUIT

tot het instellen van een werkgeverscommissie Griffie

De raad van de gemeente Maasgouw

gezien het voorstel van het presidium van 21 mei 2013

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 • 1.

  het delegatiebesluit “delegatie arbeidsvoorwaarden griffie”d.d. 2 januari 2007 in te trekken;

 • 2.

  de arbeidsvoorwaardenregelingen van de gemeente Maasgouw zoals deze laatstelijk gewijzigd zijn, tot uiterlijk op de dag van de bekendmaking van het onderhavige raadsbesluit, ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie over te nemen en vast te stellen;

 • 3.

  een Werkgeverscommissie Griffie in te stellen;

 • 4.

  aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikelen 107, 107a tweede lid, 107d eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet, behoudens het vaststellen en wijziging van de arbeidsvoorwaardenregelingen;

 • 5.

  tot leden van de werkgeverscommissie de fractievoorzitters door en uit de raad te benoemen, telkens voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 6.

  vast te stellen de:

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE Maasgouw 2013

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overdragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit de fractievoorzitters;

 • 2.

  De werkgeverscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;

 • 3.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als adviseur.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter van de commissie draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of met de secretaris afspraken over ondersteuning op het gebied van personeelszaken.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is;

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem;

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  Indien een raadslid de stukken van de werkgeverscommissie lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, één van de leden of de griffier nodig wordt geacht.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie Griffie Maasgouw 2013”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 20 juni 2013.

De raad voornoemd;

De griffier,

De voorzitter,

S.B.J. Backus

S.H.M. Strous