Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2015.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2013.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201301-01-2015nieuwe regeling

19-12-2013

Onbekend.

R13.0756

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014

Raadsvergadering 19 december 2013

BESLUIT

Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014

De raad van de gemeente Maasgouw,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014”

(Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen gelegen te Beegden, Wessem, Linne, Maasbracht, Stevensweert en Thorn;

 • b

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c

  eigen graf is eigen/particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • d

  eigen urnengraf is eigen/particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e

  eigen urnennis is eigen/particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doe bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • h

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • i

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, verstrooiingsplaats of gedenkplaats

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten zoals bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zoals bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2013", van 20 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 19 december 2013.

De raad voornoemd;

De griffier,

De voorzitter,

S.B.J. Backus

S.H.M. Strous