Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2016
CiteertitelKwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2017.

Deze regeling vervangt het Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2015.

Dit besluit wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201501-01-2017nieuwe regeling

10-12-2015

Gemeenteblad 2015, 123998

R15.0988

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2016

Raadsvergadering 10 december 2015

BESLUIT

Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2016

De raad van de gemeente Maasgouw,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij gemeentelijke belastingen;

B E S L U I T :

vast te stellen het volgende besluit:

“Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2016”.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • ·

  onroerende-zaakbelastingen;

 • ·

  rioolheffing (eigenarendeel);

 • ·

  toeristenbelasting;

 • ·

  watertoeristenbelasting;

 • ·

  forensenbelasting;

 • ·

  lijkbezorgingsrechten;

 • ·

  leges;

 • ·

  marktgelden;

 • ·

  parkeergelden.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • ·

  Bij de invordering van de rioolheffing - gebruik wordt geen kwijtschelding verleend voor het waterverbruik boven 400 m3.

 • ·

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor de extra ledigingen afvalstoffenheffing.

 • ·

  Bij de invordering van de hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend voor de tweede hond en iedere hond boven het aantal van twee.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100%:

  • ·

   rioolheffing (met uitzondering van waterverbruik boven de 400 m3);

  • ·

   afvalstoffenheffing (met uitzondering van de extra ledigingen afvalstoffenheffing);

  • ·

   hondenbelasting (alleen voor wat betreft de eerste hond).

 • 2.

  Een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent kan voor kwijtschelding in aanmerking komen. De kwijtschelding blijft beperkt tot de privébelastingschulden.

 • 3.

  Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten die huishoudens voor kinderopvang moeten maken.

 • 4.

  De huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder worden verhoogd tot 100% van

  de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  Het Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2015 zoals vastgesteld door de raad op 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid bedoelde datum, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3

  Dit besluit wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2016.

 • 4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2016”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 10 december 2015.

De raad voornoemd;

De griffier,

H.M.L. van Soest

De voorzitter,

S.H.M. Strous