Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201601-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 186364

R16.1078

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017

 

Raadsvergadering 15 december 2016

BESLUIT

Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017

De raad van de gemeente Maasgouw,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017”

(Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen gelegen te Beegden, Wessem, Linne, Maasbracht, Stevensweert en Thorn;

 • b

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c

  eigen graf is eigen/particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • d

  eigen urnengraf is eigen/particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e

  eigen urnennis is eigen/particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • h

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • i

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, verstrooiingsplaats of gedenkplaats

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten zoals bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zoals bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2016", van 10 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 15 december 2016.

De raad voornoemd;

De griffier,

H.M.L. van Soest

De voorzitter,

S.H.M. Strous

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Maasgouw 2017’.

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen/particulier graf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 10 jaar

€ 550,-

1.1.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.103,-

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen/particulier urnengraf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

€ 550,-

1.2.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.103,-

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen/particuliere urnennis wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

€ 550,-

1.3.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.103,-

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor het plaatsen van een urn in en eigen/particulier graf wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 10 jaar

€ 550,-

1.4.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.103,-

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar;

€ 275,-

1.5.2

voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode.

€ 550,-

1.5.3

Indien de verlenging zoals bedoeld in onderdeel 1.5 betrekking heeft op een

verlenging van het uitsluitend recht op een eigen/particulier graf alsmede een

verlenging van het uitsluitend recht van een urn in hetzelfde eigen/particulier

graf, wordt voor elke afzonderlijke verlenging leges in rekening gebracht.

 

1.6

Wanneer een bijbegraving plaatsvindt en de resterende uitgiftetermijn van

het recht op een graf bedraagt minder dan 10 jaar dan dient de

termijn van dit recht verlengd te worden tot 10 jaar na datum van

bijbegraving of bijplaatsing. Per jaar van de verlenging die nodig is ten opzichte van de resterende uitgiftetermijn is de rechthebbende € 55,00 verschuldigd. Een gedeelte van een jaar wordt voor een heel jaar gerekend.

€ 55,- per jaar

1.7

Wanneer een bijplaatsing van een urn plaatsvindt in een reeds bestaand

graf, dan dient voor deze urn een recht betaald te worden van € 55,00 per

jaar voor de resterende jaren tot aan het einde van de uitgiftetermijn van het

grafrecht. Een gedeelte van een jaar wordt voor een heel jaar gerekend.

€ 55,- per jaar

 

 

 

Hoofdstuk 2

Begraven (delven graf)

 

2.1

Voor het begraven van een lijk in een eigen/particulier graf wordt geheven:

€ 440,-

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar in een eigen/particulier graf wordt geheven:

€ 220,-

 

 

 

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een of meerdere asbussen of urnen wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis

€ 164,-

3.1.2

in een urnengraf

€ 164,-

3.1.3

in een eigen/particulier graf

€ 164,-

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrooien van as

 

4.1

Voor het verstrooien van as per een of twee asbussen wordt geheven:

 

4.1.1

op een eigen/particulier graf

€ 164,-

4.1.2

op een eigen/particulier urnengraf

€ 164,-

4.1.3

op een verstrooiingsplaats

€ 164,-

 

 

 

Hoofdstuk 5

Opgraven of ruimen

 

5.1

Voor het opgraven van één lijk wordt geheven:

€ 606,-

5.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 0,-

5.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 606,-

5.4

Voor het gelijktijdig opgraven of verwijderen van één of meerdere asbussen wordt geheven:

 

5.4.1

uit een eigen/particulier graf

€ 111,-

5.4.2

uit een eigen/particulier urnengraf

€ 55,-

5.4.3

uit een eigen/particuliere urnennis

€ 55,-

5.4.4

bij het weer terugplaatsen van een of meerdere asbussen wordt geheven:

€ 164,-

5.5

Voor het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van een lijk voor crematie of herbegraven wordt geheven:

€ 606,-

 

 

 

Hoofdstuk 6

Overige diensten

 

6.1

Voor een uitsluitend door de gemeente te leveren en te plaatsen (en te verwijderen) gedenkplaat voor een urnennis (exclusief inscriptie) wordt geheven:

€ 275,-

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2016

De griffier van Maasgouw,

H.M.L. van Soest.