Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van de burgemeester van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Maasgouw 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Maasgouw 2012
CiteertitelDamoclesbeleid Maasgouw 2012
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage A Procesbeschrijving Bijlage B Contactgegevens Bijlage C Openbare bekendmaking Bijlage D Bericht voornemen sluiting woning aan bewoner Bijlage E Bericht van sluiting woning aan bewoner Bijlage F Bericht voornemen sluiting woning aan eigenaar Bijlage G Bericht van sluiting woning aan eigenaar Bijlage H Bericht voornemen sluiting woning aan eigenaar tevens bewoner Bijlage I Bericht van sluiting woning aan eigenaar tevens bewoner Bijlage J Machtiging Bijlage K Verzegeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Damoclesbeleid Maasgouw 2017.

Deze regeling vervangt de Beleidsregels vor het toepassen van sancties op basis van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles)” vastgesteld d.d. 27 mei 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201220-07-2017nieuwe regeling

12-03-2012

Maasgouw Nieuws, 04-04-2012

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Damoclesbeleid Maasgouw 2012

De Burgemeester van Maasgouw:

 

Overwegende:

gezien de uitgangspunten van het Hennepconvenant Limburg 2012 en de taak die de burgemeester hierin heeft op het gebied van integrale veiligheid en zijn verantwoordelijkheden in het kader van preventie, signalering, handhaving, hulpverlening en het opwerpen van barrières om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit, criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren;

dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

dat de wettekst van artikel 13b Opiumwet als volgt luidt:

 

 • 1.

  De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen”;

  

Besluit:

 

 • 1.

  De nota “Beleidsregels vor het toepassen van sancties op basis van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles)” vastgesteld d.d. 27 mei 2008 in te trekken;

 • 2.

  Vast te stellen de nota “Damoclesbeleid Maasgouw 2012”:

Artikel 1: Algemeen

Lid 1:

Als beleidsuitgangspunt wordt als regel gekozen voor het opleggen van een last onder

bestuursdwang en niet voor het opleggen van een dwangsom. Een last onder

bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de dwangsom binnen een

concreet gesteld begunstigingstermijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding leidt.

 

Lid 2:

 Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt in principe gekozen voor sluiting van de woning/het lokaal. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen. Bij wijze van uitzondering kan in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet adequaat of niet evenredig is, bekeken worden welke andere bestuursrechtelijke maatregel dient te worden toegepast.

 

Lid 3:

De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet en de overige daarmee samenhangende maatregelen kan uitsluitend toepassing krijgen op basis van schriftelijke bewijsstukken.

 

Lid 4:

Als begunstigingstermijn wordt een periode van 72 uur aangehouden waarbinnen

betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. Bij lokalen geldt dat binnen het eerste uur van deze 72 uur de klanten uit de inrichting dienen te worden verwijderd.

 

Lid 5:  

Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt (dichttimmeren en verzegelen).

 

Lid 6:

 De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor drie maanden tot een sluiting voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt verwezen naar de handhavingmatrices op pagina’s 6 en 7, onder artikelen 2 en 3.

 

Lid 7:

De onderhavige beleidsregels m.b.t. toepassing van artikel 13b Opiumwet vormen een richtlijn waarvan de burgemeester in voorkomende gevallen kan afwijken.

 

Lid 8:  

Voor het toepassen van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt verwezen naar aanwezigheid van verdovende middelen op lijst I en II van de Opiumwet. Op lijst II is hennep in al zijn verschijningsvormen opgenomen, hiervan zijn alleen zaden uitgesloten.

 

Lid 9:  

Met betrekking tot de omschrijving van het “verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben” van verdovende middelen volgt uit het woord “daartoe” dat de enkele aanwezigheid van verdovende middelen – waaronder hennep in al zijn verschijningsvormen – ten behoeve van verkoop, aflevering of verstrekking de bevoegdheid verschaft tot sluiting. Teneinde een last onder bestuursdwang te kunnen opleggen is het niet vereist dat de verdovende middelen daadwerkelijk zijn verhandeld.

 

Lid 10:

Bij toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt aansluiting gezocht bij de artikelen 2, 3, 10 en 11 Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet. Concreet betekent dit dat er sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid softdrugs van meer dan 5 gram en bij een hoeveelheid harddrugs van meer dan 0,5 gram.

 

Lid 11:

 Een wijziging in de huursituatie wordt als niet ter zake doende beschouwd indien deze wordt aangebracht nadat het voornemen tot op opleggen van een last onder bestuursdwang is uitgegaan. De ratio hierachter is dat de verhuurder niet met het plaatsen van andere huurders onder de genoemde last kan uitkomen. Het is immers op dat moment nog steeds noodzakelijk de loop van een dergelijk pand af te halen, het enkel plaatsen van nieuwe huurders leidt niet tot het voorkomen van herhaling van een met de Opiumwet strijdige situatie.

 

Lid 12:  

Woningcorporaties hebben in hun huurcontract bepalingen opgenomen over het bereiden, verwerken, verkopen, afleveren of verstrekken van middelen als bedoeld in lijst I of lijst II van de Opiumwet, waaronder mede begrepen hennepplanten. Indien sluiting van een woning noodzakelijk is, kan de burgemeester besluiten dat de sluiting wordt opgeheven op het moment dat het huurcontract met de betreffende overlastgevende huurder is ontbonden.

Artikel 2: Lokalen

Softdrugs

Lid 1:

Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs wordt volstaan met een waarschuwing dat de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs dient te worden gestaakt.

 

Lid 2:

Indien ondanks de waarschuwing binnen 3 jaar opnieuw een overtreding wordt

geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt er binnen 3 jaar een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, dan wordt het lokaal zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 12 maanden.

 

Lid 3:

Indien hierna binnen drie jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van soft- of harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekkenvan de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

 

Harddrugs

Lid 4:

Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs wordt het lokaal zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 12 maanden.

 

Lid 5:

Indien binnen 3 jaar, nadat sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, vervolgens opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

 

Lid 6:

Wordt binnen 3 jaar, nadat sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, vervolgens een overtreding geconstateerd ten aanzien van softdrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor de duur van 6 maanden. Indien hierna binnen drie jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd.

Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

 

Het vorenstaande resulteert in de volgende handhavingmatrix:

 

 

 

Lokalen

 

 

Overtreding

 

1 X

2 X (binnen 3 jaar)

3 X (binnen 3 jaar)

4 X (binnen 3 jaar)

Softdrugs

 

 

 

Waarschuwing

 

 

Softdrugs: 6 maanden sluiting

Softdrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

Harddrugs: 12 maanden sluiting

Soft- of harddrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

Harddrugs

 

12 maanden sluiting

 

 

Harddrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

Softdrugs: 6 maanden sluiting

Softdrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

 

Deze overtredingen zien op de handel in soft- of harddrugs in of vanuit een voor het (niet) publiek toegankelijk lokaal en daarbij behorende erven, zoals een horeca-inrichting (zowel nat als droog), winkel, groothandel, loods of bedrijfsruimte.

Van deze overtreding is in ieder geval (niet limitatieve opsomming) sprake in de volgende gevallen:

 

 • 1.

  verkoop van soft- of harddrugs door eigenaar/exploitant, leidinggevende of ander personeel.

 • 2.

  aanwezigheid van softdrugs in het lokaal in een handelshoeveelheid (> 5 gram), zie artikel 1 lid 10.

 • 3.

  aanwezigheid van harddrugs in het lokaal in een handelshoeveelheid (> 0,5 gram), zie artikel 1 lid 10.

 

Artikel 3: Woningen

Softdrugs

Lid 1:

Indien sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs wordt volstaan met een waarschuwing.

 

Lid 2:

Indien binnen 3 jaar opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van 3 maanden. Wordt er binnen 3 jaar een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 6 maanden.

 

Lid 3:

Indien hierna binnen 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 12 maanden.

 

Lid 4:

Indien hierna binnen 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van soft- of harddrugs, wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor onbepaalde tijd.

 

Harddrugs

Lid 5:

Indien sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs wordt volstaan met een waarschuwing.

 

Lid 6:

Indien binnen 3 jaar opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van 3 maanden. Wordt er binnen 3 jaar een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 6 maanden.

 

Lid 7:

Indien hierna binnen 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing onmiddellijk gesloten voor de duur van 12 maanden.

 

Lid 8:

Indien hierna binnen 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van soft- of harddrugs, wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor onbepaalde tijd.

  

Het vorenstaande resulteert in de volgende handhavingmatrix:

 

 

 

 

Woningen

 

 

 

 

Overtreding

 

1 X

2 X (binnen 3 jaar)

3 X (binnen 3 jaar)

4 X (binnen 3 jaar)

 

Softdrugs

 

 

Waarschuwing

 

 

Softdrugs: 3 maanden sluiting

 

Softdrugs: 6 maanden sluiting

Softdrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

 

Harddrugs: 6 maanden sluiting

Harddrugs: 12 maanden sluiting

Soft- of harddrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

 

 

Harddrugs

 

 

Waarschuwing

 

 

Harddrugs: 6 maanden sluiting

 

Harddrugs: 12 maanden sluiting

Harddrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

 

Softdrugs: 3 maanden sluiting

Softdrugs: 6 maanden sluiting

Soft- of harddrugs: sluiting voor onbepaalde tijd

 

 

Deze overtreding ziet toe op de handel in soft- of harddrugs in of vanuit een woning en de daarbij horende erven.

Van deze overtreding is in ieder geval (niet limitatieve opsomming) sprake in de volgende gevallen:

 

 • 1.

  verkoop van soft- of harddrugs door bewoner(s) en/of bezoekers van de woning

 • 2.

  aanwezigheid van softdrugs in de woning (en daarbij horende erven) in een handelshoeveelheid (> 5 gram) zie artikel 1 lid 10.

 • 3.

  aanwezigheid van harddrugs in de woning (en daarbij horende erven) in een handelshoeveelheid (> 0,5 gram) zie artikel 1 lid 10.

 

 

 

Deze beleidslijn treedt in werking de dag na publicatie van de bekendmaking van het besluit tot vaststelling.

 

Deze beleidslijn wordt aangehaald als Damoclesbeleid Maasgouw 2012.

 

Aldus vastgesteld op 12 maart 2012.

De burgemeester van Maasgouw,

S.H.M. Strous

Bijlage A Procesbeschrijving

Bijlage A Procesbeschrijving

Bijlage B Contactgegevens

Bijlage B Contactgegevens

Bijlage C Openbare bekendmaking

Bijlage C Openbare bekendmaking

Bijlage D Bericht voornemen sluiting woning aan bewoner

Bijlage D Bericht voornemen sluiting woning aan bewoner

Bijlage E Bericht van sluiting woning aan bewoner

Bijlage E Bericht van sluiting woning aan bewoner

Bijlage F Bericht voornemen sluiting woning aan eigenaar

Bijlage F Bericht voornemen sluiting woning aan eigenaar

Bijlage G Bericht van sluiting woning aan eigenaar

Bijlage G Bericht van sluiting woning aan eigenaar

Bijlage H Bericht voornemen sluiting woning aan eigenaar tevens bewoner

Bijlage H Bericht voornemen sluiting woning aan eigenaar tevens bewoner

Bijlage I Bericht van sluiting woning aan eigenaar tevens bewoner

Bijlage I Bericht van sluiting woning aan eigenaar tevens bewoner

Bijlage J Machtiging

Bijlage J Machtiging

Bijlage K Verzegeling

Bijlage K Verzegeling