Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4
 5. Burgerlijk Wetboek, art 1:16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

20-10-2009

Maasgouw Nieuws,  25-11-2009

02696

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

 

besluit vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555));

 • b

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

 • c

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e

  gemeentehuis: alle huizen welke bij besluit van het college van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

 • f

  Onder huwelijk- en huwelijksaangiften wordt mede verstaan partnerschapsregistratie en aangifte tot partnerschapsregistratie en aangifte tot partnerschapsregistratie.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a

   ambtenaren in dienst van de gemeente Maasgouw.

  • b

   ambtenaren burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente

 • 2

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Lokatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 

Artikel 5 Leiding van de dienst

De teamcoördinator Externe dienstverlening is belast met de leiding van het Bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1

  Het Bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   voor huwelijken op zondag van 09.00 tot 16.00 uur in de buitenlocaties t.w.: Protestants kerkje Stevensweert, Grote Hegge Thorn en partyschip Cascade/Stadt Wessem;

  • c.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen op maandag- en dinsdagmorgen tussen 09.00 en 09.30 uur;

  • d.

   voor huwelijksaangiften en overige werkzaamheden op afspraak tijdens kantooruren.

 • 2

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet óf andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het Bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3

  Het Bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het Bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4

  Het Bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het Bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het Bureau.

 • 5

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

 • 6

  Bevoegdheden als bedoeld in de leden 2, 3, 4 en 5 worden gemandateerd.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het treedt in werking op 01 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 20 oktober 2009, nr. 02696.

De secretaris,                    De burgemeester,