Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van de teamleider van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent de Deelverordening Peuterprogramma

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de teamleider van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent de Deelverordening Peuterprogramma
CiteertitelDeelverordening Peuterprogramma
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR606062/CVDR606062_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2019nieuwe regeling

15-11-2018

gmb-2019-7954

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de teamleider van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent de Deelverordening Peuterprogramma

Het doel van de “Deelverordening Peuterprogramma” is om peuters te stimuleren in hun ontwikkeling ter voorbereiding op de basisschool.

 

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

 

Soort subsidie

Meerjarige subsidie aan in de gemeente gevestigde instellingen voor kinderdagopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met volledige rechtsbevoegdheid.

 

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Het doel van de peuterprogramma’s is om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en voor te bereiden op de basisschool. Kenmerken van het peuterprogramma zijn:

 • de professionele begeleiding van kinderen, o.a. gericht op:

  • o

   leren door spelen;

  • o

   thematisch werken;

  • o

   iedereen mag meedoen;

  • o

   doelgericht werken aan de taalontwikkeling;

  • o

   een goede speelomgeving;

  • o

   de 4 ontwikkelingsdomeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

 • vroegtijdige herkenning en aanpak van (taal)achterstanden;

 • samenwerking met ouders;

 • samenwerking met de groepen 1-2 van de basisscholen.

Subsidiecriteria

Aan instellingen voor kinderdagopvang wordt subsidie verstrekt in de kosten van peuterprogramma’s voor de volgende categorieën:

 • ouders/verzorgers van peuters van 2 tot 4 jaar woonachtig in de gemeente Maasgouw die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst;

 • ouders/verzorgers van peuters van 2 tot 4 jaar met een VVE indicatie woonachtig in de gemeente Maasgouw die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

 • ouders/verzorgers van schipperspeuters van 2 tot 4 jaar die merendeels aan boord verblijven en ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Maasgouw.

 

Uitsluiting

Geen subsidie wordt verstrekt in de kosten van peuterprogramma’s ten behoeve van ouders/verzorgers van peuters van 2 tot 4 jaar woonachtig in de gemeente Maasgouw die op grond van de hoogte van het inkomen geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Nadere regels

 • 1.

  Algemeen

   

  • aanbieden van een peuterprogramma met aandacht voor de 4 ontwikkelingsdomeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

  • Voor de VVE peuters het aanbieden van dit programma gedurende 3 of 4 dagdelen voor tenminste 10 uur per week;

  • De leidster- kind ratio is conform de wet Kinderopvang.

 

 • 2.

  Ten aanzien van de leiding

   

  • De pedagogisch medewerkers hebben tenminste een opleiding gevolgd conform de Wet kinderopvang

  • De pedagogisch medewerkers zijn VVE bekwaam en bezitten een bewijs van specifieke scholing over VVE conform de wet kinderopvang

  • De houder van de kinderopvanginstelling stelt jaarlijks een opleidingsplan op waarin staat beschreven hoe de kennis en vaardigheden in voorschoolse educatie van de pedagogisch medewerkers worden onderhouden;

 

 • 3.

  Bijzondere aandachtspunten

   

  • Deelname aan netwerken in het kader van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen;

  • Partner in het convenant Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Maasgouw;

  • Een werkplan VVE waarin de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van het peuterprogramma is beschreven. Het betreft minimaal de omschrijving van:

   • o

    de zorgstructuur, alsmede het daarbij gehanteerde observatie en registratie-instrument;

   • o

    de wijze waarop de doorgaande lijn wordt vormgegeven en geborgd;

   • o

    de wijze waarop de ouderbetrokkenheid wordt vormgegeven;

   • o

    de wijze waarop de kwaliteitszorg is ingericht en wordt geborgd;

   • o

    het extra educatieaanbod aan VVE peuters.

  • Beschikken over een meld code huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van de kennis en het gebruik van deze methode;

  • Op verzoek inzage geven in de NAW- gegevens van de ouders/verzorgers en IB-verklaringen.

Bijdrage

Onderstaande indeling wordt gehanteerd voor de toekenning van een bijdrage.

 

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 1):

 • A.

  Algemeen:

  • Subsidie is gebaseerd op 5 uur per dagdeel en 4 dagdelen per week. Maximaal 40 weken per jaar;

  • Uurprijs is € 8,02 voor 2019. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met het indexeringspercentage van het rijk van de maximumbedragen die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag;

  • Eigen bijdrage ouders voor 2019 is maximale ouderbijdrage die werkende ouders betalen conform belastingtoeslagtabel 2019: € 0,32 per uur, 5 uur per week. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met het indexeringspercentage van het rijk van de maximumbedragen die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

 • B.

  Criteria:

  • Minimale deelname van VVE peuters is 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen. Indien ouders minder dan 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen deelname wensen dan komen zij niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats.

 • C.

  Berekening op jaarbasis voor 2019:

  • (20 uur x 40 weken x € 8,02) minus ouderbijdrage (5 uur x 40 weken x € 0,32) = € 6.352,00 per peuter.

 

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers van schipperskinderen die geen recht hebben opkinderopvangtoeslag (type 1a):

 • A.

  Algemeen:

  • Subsidie is gebaseerd op 5 uur per dagdeel. Maximaal 40 weken per jaar;

  • Uurprijs is € 8,02 voor 2019. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met het indexeringspercentage van het rijk van de maximumbedragen die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag;

  • Eigen bijdrage ouders voor 2019 is maximale ouderbijdrage die werkende ouders betalen conform belastingtoeslagtabel 2019: € 0,32 per uur, 3 uur per dagdeel. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met het indexeringspercentage van het rijk van de maximumbedragen die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

 • B.

  Criteria:

  • In verband met de aard van het schippersberoep wordt geen minimale deelname vastgesteld. De maximale deelname waarover subsidie wordt vertrekt is 3 dagdelen en 10 uur per week. De instelling voor kinderdagopvang maakt met de ouders/verzorgers afspraken over de contractvoorwaarden voor flexibele afname van dagdelen.

 • C.

  Berekening voor 2019:

  • (5 uur x € 8,02) minus ouderbijdrage ( 3 uur x € 0,32) = € 39,14 per dagdeel per peuter.

 

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 2):

 • A.

  Algemeen:

  • Subsidie is gebaseerd op 10 uur per week. Maximaal 40 weken per jaar;

  • Uurprijs is € 8,02 voor 2019. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met het indexeringspercentage van het rijk van de maximumbedragen die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag;

  • Eigen bijdrage ouders is 10 uur per week en € 8,02 bruto per uur;

 • B.

  Criteria:

  • Minimale deelname van VVE peuters is 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen. Indien ouders minder dan 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen deelname wensen dan komen zij niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats;

 • C.

  Berekening op jaarbasis voor 2019:

  • 10 uur x 40 weken x € 8,02 = € 3.208,00 per peuter.

 

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers van schipperskinderen die recht hebben op kinderopvangtoeslag(type 2a):

 • A.

  Algemeen:

  • Subsidie is gebaseerd op 2,5 uur per dagdeel. Maximaal 40 weken per jaar;

  • Uurprijs is € 8,02 voor 2019. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met het indexeringspercentage van het rijk van de maximumbedragen die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag;

  • Eigen bijdrage ouders is 2,5 uur per dagdeel en € 8,02 bruto per uur;

 • B.

  Criteria:

  • In verband met de aard van het schippersberoep wordt geen minimale deelname vastgesteld. De maximale deelname waarover subsidie wordt vertrekt is 10 uur gedurende 3 of 4 dagdelen per week. De instelling voor kinderdagopvang maakt met de ouders/verzorgers afspraken over de contractvoorwaarden voor flexibele afname van dagdelen;

 • C.

  Berekening 2019:

  • 2,5 uur x € 8,02 = € 20,05 per dagdeel per peuter.

 

Reguliere peuterplek voor ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 3):

 • A.

  Algemeen:

  • Subsidie is gebaseerd op 5 uur per dagdeel en 2 dagdelen per week. Maximaal 40 weken per jaar;

  • Uurprijs is € 8,02 per uur voor 2019. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met het indexeringspercentage van het rijk van de maximumbedragen die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag;

  • Eigen bijdrage ouders voor 2019: € 2,50 per uur, 6 uur per week;

 • B.

  Criteria:

  • Indien ouders minder dan 2 dagdelen per week deelname wensen, dan komen zij niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats;

  • Indien ouders meer dan 2 dagdelen per week deelname aan het peuterprogramma wensen dan worden extra dagdelen niet gesubsidieerd door de gemeente en bepaalt de kinderopvanginstelling de uur prijs over deze extra dagdelen;

 • C.

  Berekening op jaarbasis voor 2019:

  • (10 uur x 40 weken x € 8,02) minus ouderbijdrage (6 uur x 40 weken x € 2,50) = € 2.608,00 per peuter.

Aanvullende bijdrage

De instellingen voor kinderdagopvang ontvangen conform afspraak jaarlijks een vaste vergoeding ad € 1.970 voor deelname aan netwerken in het kader van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen.