Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent stimuleren afkoppelen hemelwater Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent stimuleren afkoppelen hemelwater Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019
CiteertitelStimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier subsidie afkoppelen regenwater

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2019nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-89003

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent stimuleren afkoppelen hemelwater Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019

Het College besluit:

 • 1.

  Kennis te nemen van de Provinciale voorwaarden uit de subsidiebeschikking SAS-2016-04158;

 • 2.

  Kennis te nemen van en in te stemmen met de verplichtingen en voorwaarden zoals de gemeente Nederweert die stelt aan de te verlenen subsidie ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019;

 • 3.

  Kennis te nemen van en in te stemmen met de “Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019”;

 • 4.

  De bevoegdheid tot verlening en tot vaststelling van de subsidie in het kader van de “Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019” te mandateren aan de Teammanager BOR;

 • 5.

  Een eerste aanvraag in te dienen ter verkrijging van subsidie ten bedrage van € 50.000 ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019 en de Teammanager BOR te machtigen deze aanvraag en eventuele volgende aanvragen namens de gemeente in te dienen.

 

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019

Artikel 1: Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c.

  verhard oppervlak: oppervlakken zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen) en woningbouwcorporaties;

 • f.

  particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij;

 • g.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw;

 • h.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw;

 • i.

  waterschap: Waterschap Limburg dan wel haar rechtsopvolger;

 • j.

  drukriolering: Het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van onder- of overdruk.

Artikel 2: Bevoegdheid van het College

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verlenen en vaststellen voor het afkoppelen van verhard oppervlak dat legaal is aangesloten op het gemengd rioolstelsel of op het buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater bij een gescheiden rioolstelsel, niet zijnde drukriolering.

Artikel 3: Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond. De hoogte van dit subsidieplafond is afhankelijk van de in het kader van het zogenoemde DHZ (Deltaplan Hoge zandgronden) door de gemeente te verkrijgen subsidies.

 • 2.

  De aanvragen om subsidie worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen. Een aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer deze volledig is.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde (bijvoorbeeld de eigenaar) worden ingediend.

 • 4.

  Aanvragen die gedurende de kalenderjaren 2019, 2020 en 2021 het subsidieplafond te boven gaan, worden afgewezen.

Artikel 4: Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Maasgouw.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20m² (horizontaal gemeten).

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de uitgangspunten van de Voorkeurstabel afkoppelen (brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders) en het gemeentelijk afkoppelbeleidsplan “Afkoppelen in Maasgouw” (vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2014), tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

 • 4.

  Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

 • 5.

  Indien voor hetzelfde project tevens subsidie en/of investeringsaftrek is ontvangen uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan , wordt dit subsidiebedrag in mindering gebracht bij de vaststelling van de subsidie door het college.

Artikel 5: Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakken van 20 m² t/m 150 m² bedraagt de subsidie een vast bedrag van €8,- inclusief btw per m² afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

 • 2.

  Bij oppervlakken groter dan 150 m² worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van het verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het in lid 1 van dit artikel genoemde bedrag per m².

Artikel 6: De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.Het college stelt voor het indienen van de aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden.

 • 2.

  Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening komt een medewerker van de gemeente op locatie vrijblijvend een maatwerkadvies afgeven.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde van het perceel worden ingediend.

 • 4.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt tenzij het college dit schriftelijk heeft toegestaan.

 • 5.

  Een aanvraag voor subsidie voor het afkoppelen in een grondwaterbeschermingsgebied wordt in het kader van de besluitvorming voor advies voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de grondwaterbeheerder.

Artikel 7: Informatieplicht

Indien voor hetzelfde project tevens subsidie en/of investeringsaftrek is aangevraagd uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een anders bestuursorgaan, doet de aanvrager daarvan melding in de aanvraag.

Artikel 8: Beslistermijn; de subsidieverleningsbeschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Indien voor een aanvraag, zoals bedoeld in artikel 6 lid 5, advies over de besluitvorming aan de grondwaterbeheerder wordt gevraagd, wordt de beslistermijn met 4 weken verlengt.

 • 4.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, indien ter zake van het afkoppelen een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling aanhangig is, tot het moment waarop deze instelling op deze aanvraag heeft beslist.

Artikel 9: Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie:

 • -

  indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, lid 2 van deze regeling;

 • -

  indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, lid 3 van deze regeling;

 • -

  indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar openwater niet mogelijk is;

 • -

  indien het afkoppelen kan leiden tot overlast voor aanliggende percelen;

 • -

  indien het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

 • -

  indien er naar het oordeel van het college sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 van deze regeling;

 • -

  indien het vastgestelde subsidieplafond uit artikel 3, lid 1 van deze regeling is bereikt;

 • -

  indien voorafgaand aan de subsidieverleningsbeschikking reeds met het afkoppelen een begin is gemaakt tenzij schriftelijk door het college toegestaan;

 • -

  indien er voor zover voor hetzelfde project tevens subsidie en/of investeringsaftrek is verstrekt uit hoofde van een andere subsidieregeling of van een ander bestuursorgaan tot een bedrag dat minstens gelijk is aan de grond van artikel 5 toe te kennen maximale bijdrage;

 • -

  Indien de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd ten aanzien van de aanvraag.

Artikel 10: Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren passend binnen de uitgangspunten uit artikel 4, lid 3 van deze regeling. Indien nodig worden deze uitgangspunten nader gespecificeerd in de betreffende subsidieverleningsbeschikking.

 • 2.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling na realisatie van de afkoppeling deze doelmatig in stand te houden.

 • 4.

  Het project waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na de datum van verzending van de subsidieverleningsbeschikking tot uitvoering zijn gebracht tenzij door het college anders schriftelijk is toegestaan.

Artikel 11: Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling, onderbouwt met fotomateriaal van de oude en nieuwe situatie, aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 2.

  In geval van afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 150 m² dient de subsidieontvanger naast het fotomateriaal, zoals benoemd in lid 1 van dit artikel, in dezelfde termijn ook een gespecificeerde factuur van de kosten van de afkoppeling te overleggen.

 • 3.

  De gereedmelding van de afkoppeling, zoal bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel, wordt gezien als het verzoek tot subsidievaststelling.

 • 4.

  Het college kan de beslissing tot subsidievaststelling eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 5.

  Het subsidiebedrag dat het college toekent in de subsidievaststelling kan nooit hoger zijn dan het bedrag genoemd in de subsidieverleningsbeschikking.

Artikel 12: Betaling

 • 1.

  Indien het gaat om een aanvraag voor een afkoppeloppervlak tussen 20m² en 150 m² stelt het college het bedrag, zoals genoemd in de subsidieverleningsbeschikking, binnen 4 weken na verzending van deze beschikking als voorschot betaalbaar aan de subsidieontvanger.

 • 2.

  Indien het gaat om een aanvraag voor een afkoppeloppervlak groter dan 150 m² stelt het college 50% van het maximale subsidiebedrag, zoals genoemd in de subsidieverleningsbeschikking, binnen 4 weken na verzending van deze beschikking als voorschot betaalbaar aan de subsidieontvanger. De definitieve afrekening vindt plaats na gereedmelding zoals genoemd artikel 11 lid 1 en lid 2 en op basis van de werkelijke projectkosten onderbouwd met een gespecificeerde factuur. Kosten die zijn opgevoerd en in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd, worden niet betaalbaar gesteld.

Artikel 13: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 14: Slotbepaling

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking met ingang van 01-04-2019.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2019.

Aanvraagformulier Subsidie Afkoppelen Regenwater