Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Declaratieregeling voorzieningen voor mensen met een inkomen rond het minimum in de gemeente Maasgouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeclaratieregeling voorzieningen voor mensen met een inkomen rond het minimum in de gemeente Maasgouw
CiteertitelVERORDENING DECLARATIEREGELING VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN INKOMEN ROND HET MINIMUM IN DE GEMEENTE MAASGOUW
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009.

Deze regeling vervangt de Verordening declaratieregeling sociaal-culturele activiteiten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-200901-01-2009nieuwe regeling

12-02-2009

Maasgouw Nieuws, 04-03-2009

R08.0115

Tekst van de regeling

Intitulé

Declaratieregeling voorzieningen voor mensen met een inkomen rond het minimum in de gemeente Maasgouw

gelet op de uitkomsten van de gemeentelijke armoedeconferentie d.d. 3 oktober 2007;

gelet op het door de raad op 13 december 2007 vastgestelde Actieprogramma ten behoeve van de minima in de gemeente Maasgouw;

gelet op het convenant dat in november 2008 werd gesloten tussen de gemeente Maasgouw en de staatssecretaris sociale zaken betreffende de participatie van kinderen uit arme gezinnen;

stelt de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw vast:

de Declaratieregeling voorzieningen voor mensen met een inkomen rond het minimum in de gemeente Maasgouw.

Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen zoals genoemd in de Wet werk en bijstand zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2  

Deze verordening verstaat onder:

a. de raad : de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw;

b. burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw;  

c. de aanvrager : de persoon van 18 jaar of ouder die een zelfstandige huishouding voert, die tenbehoeve van zichzelf of zijn gezin een bijdrage verzoekt als tegemoetkoming in de kosten alsgenoemd onder d ;

d. kosten : uitgaven in verband met deelname aan sociaal-culturele activiteiten; de uitgaven voor sportieve-, muzikale- of kunstzinnige activiteiten danwel een groepsgewijze activiteit in verenigingsverband voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar; uitgaven voor ouders met kinderen op de middelbare school.

e. bijstandsnorm : het bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals vastgesteld overeenkomstig de Wet werk en bijstand;

f. Inwoner: de persoon die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Maasgouw en ook daadwerkelijk in deze gemeente verblijft;

 

Artikel 3 Doelstelling

De regeling is bedoeld om sociale uitsluiting te voorkomen, in casu de mogelijkheden tot participatie in de samenleving te bevorderen van personen met een minimum inkomen als bedoeld in artikel 10 van deze verordening. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op participatie van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.

Artikel 4 Inhoud

De regeling kent de volgende onderdelen:

a. een vergoeding voor kosten van sociaal-culturele activiteiten waarbij een maximum geldt van €.75,00 per persoon per jaar. Voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar bedraagt de bijdrage maximaal €.100,= per persoon per jaar.

b. Een vergoeding voor de kosten van deelname aan verenigingen voor sportieve-, muzikale- of kunstzinnige activiteiten danwel een groepsgewijze activiteit in verenigingsverband. Dit onderdeel geldt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Voor vergoeding komt 75% van de lidmaatschapsgelden in aanmerking; 25% blijven voor rekening van de aanvrager. De door de gemeente te verstrekken vergoeding bedraagt maximaal €.100,= per jaar per kind en per vereniging waaraan wordt deelgenomen. De vergoeding wordt verstrekt voor de kosten van één sportvereniging en maximaal één andere vereniging.

Artikel 5  

a. De aanvrager danwel zijn/haar kinderen kunnen van meerdere voorzieningen, genoemd in artikel 4, gebruik maken, met dien verstande dat er voor eenzelfde voorziening geen dubbele vergoeding kan worden verstrekt.

b. De kosten zoals genoemd onder artikel 4 lid a tot en met c dienen middels nota’s aangetoond te worden. Voor de vergoeding genoemd in artikel 4 lid d dient is geen verantwoording middels nota’s noodzakelijk.

c. De in artikel 4b genoemde bijdrage dient zoveel mogelijk rechtstreek overgemaakt te worden aan de betreffende vereniging(-en).

Artikel 6 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit zelfstandige huishoudens, die afhankelijk zijn van een minimuminkomen als bedoeld in artikel 10 van deze verordening, alsmede bewoners van de bejaardenoorden in de gemeente Maasgouw.

Artikel 7 De bijdrage

Een financiële bijdrage kan worden verleend aan een aanvrager die in een kalenderjaar kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 2 onder d en die voldoet aan de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 8  

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, dient de aanvrager en de tot zijn gezin behorende gezinsleden:

a. in het bevolkingsregister van de gemeente Maasgouw ingeschreven te staan, en

b. netto-inkomen te hebben dat het overeenkomstig artikel 10 vastgestelde minimuminkomen niet overschrijdt.

 

Artikel 9  

1. Geen bijdrage wordt verstrekt:

a. indien er sprake is van een vermogen dat hoger is dan 50% van het vermogen genoemd in artikel 34 lid

3 van de Wet werk en bijstand. Het vermogen dat vast ligt in de eigen woning wordt niet als vermogen in het kader van deze regeling aangemerkt.

b. aan de aanvrager die als student een inkomen ontvangt in het kader van de Wet Studiefinanciering tenzij er sprake is van een situatie als beschreven in lid 2 van dit artikel.

2. Het in het eerste lid gestelde onder b is niet van toepassing op een aanvrager die belast is met de verzorging van een kind.

 

Artikel 10  

Onder het minimuminkomen bedoeld in artikel 8 onder b, wordt verstaan een inkomen tot 115% van de netto bijstandsnorm die van toepassing is op de gezinssituatie van de aanvrager. Kinderbijslag, vakantietoeslag, huurtoeslag, vrijlatingen en subsidies in het kader van de Wet werk en bijstand worden niet meegerekend.

Artikel 11  

Een bijdrage wordt verleend nadat is vastgesteld dat de aanvrager voldoet aan de bepalingen van deze verordening en het inkomen in het jaar van de aanvraag voldoet aan het minimuminkomen als genoemd in artikel 10.

Artikel 12  

1. De bijdrage voor de diverse onderdelen van de regeling, zoals genoemd in artikel 4, gelden met ingang van 1 januari 2009.

2. Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid genoemde bedragen jaarlijks aanpassen.

 

Artikel 13 De aanvraag

De aanvraag om een bijdrage moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders vòòr 1 februari volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 14 Verplichtingen

De aanvrager is verplicht:

a. alle bewijsstukken over te leggen die noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling van de aanvraag;

b. de bijdrage terug te betalen indien door toedoen van de aanvrager deze ten onrechte is verstrekt.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze niet voorziet, beslissen  burgemeester en wethouders.

Artikel 16  

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 17  

Deze verordening kan worden aangehaald als VERORDENING DECLARATIEREGELING VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN INKOMEN ROND HET MINIMUM IN DE GEMEENTE MAASGOUW

Artikel 18  

Deze verordening treedt in werking na vaststelling door de gemeenteraad en werkt terug tot 1 januari 2009.

Artikel 19  

De bestaande Verordening declaratieregeling sociaal-culturele activiteiten – vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Maasgouw d.d.  28 juni 2007 wordt ingetrokken op de dag waarop de voorliggende verordening in werking treedt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw op 12 februari 2009.

De secretaris,                                                                 De burgemeester,