Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maasgouw 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Maasgouw 2008
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Maasgouw 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu
Externe bijlageTekeningen behoren bij de verordening geurhinder en veehouderij 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2008nieuwe regeling

26-06-2008

Maasgouw Nieuws, 09-07-2008

26062008,14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maasgouw 2008

Vastgesteld:

Ingevolge de Wet geurhinder en veehouderij is de gemeenteraad bevoegd voor (delen van) zijn grondgebied een andere waarde of afstand vast te leggen, die door het bevoegd gezag bij vergunningverlening moet worden gehanteerd. Aan de verordening liggen gemeentelijke visies ten aanzien van de ontwikkeling van in- en breidingslocaties ten grondslag.

 

Artikel 1  

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

dierenverblijf:

Al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden;

geurgevoelig object:   

Gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

geurhinder:

Gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

veehouderij: 

Inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen,verladen of wegen van dieren;

vergunning:  

Milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

 

Artikel 2  

Bij een beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven, voor de daartoe aangewezen gebieden, uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens artikel 3 en artikel 4. Voor de niet daartoe aangewezen gebieden is de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing.

Artikel 3  

Binnen daartoe aangewezen gebied dat  is aangeduid op de bij deze verordening behorende tekening is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het betreft het volgende gebied:

- Uitbreidingsgebied Brachterbeek, Gebiedsvisie zuidrand Brachtbeek: 6 OU/m³.

 

Artikel 4  

Binnen daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende tekeningen is een andere afstand (50 meter) van toepassing dan de desbetreffende afstand

genoemd in artikel 4, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij (100 meter). Het betreft de volgende gebieden:

 

- de kernen van Maasbracht, Brachterbeek, Linne, Stevensweert, Ohé en Laak, Thorn en Heel.

 

Tekeningen behoren bij de verordening geurhinder en veehouderij 2008

 

Artikel 5  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 6  

Deze verordening wordt aangehaald als:Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maasgouw 2008. 

 Besloten in de vergadering van 26-06-2008.