Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfstemmingsverordening Wet werk en bijstand
CiteertitelAfstemmingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 18
  2. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-200701-07-2010nieuwe regeling

01-01-2007

Maasgouw Nieuws, 10-01-2007

02012007,11g  

Tekst van de regeling

Intitulé

Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

De raad van de gemeente Maasgouw;

  gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en artikel 18 van de Wet werk en bijstand;   BESLUIT:   vast te stellen de volgende   Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

de wet: de Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375);

algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de wet;

bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de wet;

bijstand: algemene en bijzondere bijstand;

bijstandsnorm; de norm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet;

langdurigheidtoeslag: de toeslag bedoeld in artikel 5, onderdeel e, van de wet;

verlaging: het verlagen van de bijstand of de langdurigheidtoeslag op grond van artikel 18, tweede lid, van de wet;

voorziening: voorzieningen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a,

van de wet: een instrument binnen een traject dat ingezet wordt

om belemmeringen bij aanvaarding van algemeen geaccepteerde arbeid weg te nemen;

traject: een met de belanghebbende overeengekomen, dan wel door het college aan hem opgelegd, geheel van activiteiten gericht op het verkrijgen en behouden van betaalde arbeid;

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw

 

Artikel 2 Het verlagen van de uitkering

Als de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel de uit de wet of de artikelen 28, tweede lid, of artikel 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, waaronder begrepen het zich jegens het college zeer ernstig misdragen, wordt overeenkomstig deze verordening de bijstand verlaagd of de betaling van bijstand opgeschort. De verlaging wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij verkeert.

Artikel 3 Berekeningsgrondslag

De verlaging wordt toegepast op de bijstandsnorm. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de bijzondere bijstand indien aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van de wet. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging op basis van de bijstandsnorm worden toegepast op de bijzondere bijstand of de langdurigheidtoeslag, indien de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie met zijn recht op bijzondere bijstand of de langdurigheidtoeslag, daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 Het besluit tot verlaging van de bijstand

In het besluit tot verlagen van de bijstand wordt in ieder geval vermeld: de reden van de verlaging, de duur van de verlaging, het percentage waarmee de bijstand wordt verlaagd, het bedrag waarmee de bijstand wordt verlaagd uitgaande van de bijstandsnorm en, indien van toepassing, de reden om af te wijken van een standaardverlaging.

 

Artikel 5 Horen van de belanghebbende

Voordat een verlaging wordt toegepast, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Het horen van belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien: a.          de vereiste spoed zich daartegen verzet;

b.          de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze

naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of

omstandigheden hebben voorgedaan; c.          de belanghebbende niet heeft voldaan aan een verzoek van het college of

van een derde aan wie het college met toepassing van artikel 7 van de wet

werkzaamheden in het kader van de wet heeft uitbesteed, om binnen een

gestelde termijn inlichtingen te verstrekken als bedoeld in artikel 17 van de

wet; of d.          het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de

gedraging of de mate van verwijtbaarheid.

Artikel 6 Afzien van het toepassen van een verlaging

1.         Het college ziet af van het toepassen van een verlaging indien:

a.   elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of b.   de gedraging meer dan 1 jaar vóór constatering van die gedraging door het college heeft plaatsgevonden, tenzij de gedraging een schending van de inlichtingenplicht inhoudt en als gevolg van die gedraging ten onrechte bijstand is verleend. Een verlaging wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd na verloop van 5 jaren nadat de betreffende gedraging heeft plaatsgevonden. 2. Het college kan afzien van het toepassen van een verlaging indien het daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 3. Indien het college afziet van het toepassen van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling gedaan.

Artikel 7 Ingangsdatum, tijdvak en recidive

Tenzij in de verordening anders is bepaald, gaat de verlaging in met ingang van de eerstvolgende kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het toepassen van een verlaging aan de belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging met terugwerkende kracht worden toegepast, voor zover de bijstand of de langdurigheidtoeslag nog niet is uitbetaald. Daar waar mogelijk is de periode van de verlaging gekoppeld aan de periode gedurende welke de belanghebbende de aan hem opgelegde verplichtingen, verwijtbaar niet nakomt. De duur van de verlaging bedraagt echter minimaal de termijnen die in de hoofdstukken 2 tot en met 4 vermeld staan. Een verlaging wordt voor bepaalde tijd opgelegd. Een verlaging die voor een periode van meer dan drie maanden wordt toegepast, wordt uiterlijk na drie maanden nadat deze ten uitvoer is gelegd heroverwogen. Indien de belanghebbende, binnen 1 jaar nadat de verwijtbare gedraging zich heeft voorgedaan, wederom zijn verplichtingen verwijtbaar niet nakomt, worden de minimale termijnen waarnaar in lid 3 wordt gerefereerd en welke in de hoofdstukken 2 tot en met 4 vermeld staan verdubbeld.

Artikel 8 Samenloop van gedragingen

Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen die het niet nakomen van een verplichting als genoemd in artikel 2, eerste lid, inhouden, wordt voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging uitgegaan van de gedraging waarvoor de hoogste verlaging geldt.

 

Hoofdstuk 2 Geen of onvoldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid

Artikel 9 Categorieën

Gedragingen van belanghebbenden waardoor de verplichting op grond van artikel 9 van de wet niet of onvoldoende is nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

1.          Eerste categorie: a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie. 2.          Tweede categorie: a.   het in de periode voorafgaand aan de bijstandsverlening en/of de periode

gedurende de bijstandsverlening niet naar vermogen trachten algemeen

geaccepteerde arbeid te verkrijgen; b.   het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting tot gebruik maken van een

door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen het niet of

onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot

arbeidsinschakeling, scholing of zelfstandige participatie, voor zover dit niet heeft

geleid tot het geen doorgang vinden of voortijdige beëindiging van het traject. 3.          Derde categorie: a.    het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid of het door eigen

toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; b.    het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting tot gebruik maken van een

door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen het niet of

onvoldoende   meewerken   aan   een   onderzoek   naar  de   mogelijkheden   tot

arbeidsinschakeling, scholing of zelfstandige participatie, als dit heeft geleid tot het geen doorgang

vinden of voortijdige beëindiging van het traject.

Artikel 10 De hoogte en duur van de verlaging

Onverminderd artikel 2, tweede lid en met toepassing van artikel 6 derde lid, wordt de verlaging vastgesteld op:

a.    10% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de eerste categorie; b.    25%) van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de tweede categorie; c.    100% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de derde categorie.

Hoofdstuk 3 Inlichtingenplicht

Artikel 11 Te laat verstrekken van inlichtingen

Indien een belanghebbende de verplichting op grond van artikel 17 van de wet niet nakomt door informatie, die van belang is voor de verlening van bijstand, niet tijdig te verstrekken, kan, met toepassing van artikel 54 van de wet, ingaande de eerste dag van het verzuim het recht op bijstand worden opgeschort. Indien een belanghebbende de in het eerste lid genoemde verplichting herhaaldelijk niet tijdig nakomt, kan, onverminderd het bepaalde in artikel 2, tweede lid, een verlaging toegepast worden van 10% van de bijstandsnorm gedurende een maand.

Artikel 12 Verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen

Indien het herhaaldelijk niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht bedoeld in artikel 17 van de wet niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand of langdurigheidtoeslag, kan, onverminderd artikel 2, tweede lid, een verlaging worden toegepast van 10% van de bijstandsnorm gedurende een maand. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht bedoeld in artikel 17 van de wet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand of langdurigheidtoeslag, wordt de verlaging afgestemd op de hoogte van het benadelingbedrag. Onverminderd artikel 2, tweede lid, wordt de verlaging bedoeld in het tweede lid op de volgende wijze vastgesteld: a.   10% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingbedrag

minder bedraagt dan €250,00;

b.   25%o van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingbedrag

gelijk is aan of meer bedraagt dan €250,00 maar minder bedraagt dan €2000,00; c.   50%) van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingbedrag

gelijk is aan of meer bedraagt dan €2000,= maar minder bedraagt dan €4000,=; d.   100% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingbedrag

gelijk is aan of meer bedraagt dan €4000,=.

Artikel 13 Onverwijld

Bij toepassing van artikel 17, eerste lid, van de wet dient als onverwijld te worden verstaan: bij het eerste wijzigingsformulier of, indien dit niet van toepassing is, vóór de eerste van de maand volgend op de maand waarin het feit dan wel de omstandigheid als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet zich heeft voorgedaan.

 

Artikel 14 Overige bepalingen schending inlichtingenplicht

Indien de verlaging als bedoeld in artikel 12, tweede en derde lid, als gevolg van beëindiging van de uitkering niet kan worden toegepast op de wijze zoals vermeld in artikel 7, eerste, tweede en derde lid, wordt de bijstand welke belanghebbende heeft ontvangen gedurende de periode dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht, door middel van herziening verminderd met het bedrag van de verlaging. Het bedrag dat voortvloeit uit de herziening wordt van belanghebbende teruggevorderd. Wanneer het bruto bedrag dat ten onrechte door belanghebbende is ontvangen, ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht, tezamen met het bedrag van de terugvordering zoals vermeld in het eerste lid, meer bedraagt dan het totaalbedrag dat aan uitkering is ontvangen gedurende de periode dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht, terwijl de uitkering is beëindigd, kan er slechts een verlaging toegepast worden tot het bedrag dat maximaal aan uitkering is ontvangen gedurende de periode dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht, na aftrek van de teveel ontvangen bijstand.

Hoofdstuk 4 Overige gedragingen die leiden tot verlaging

Artikel 15 Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, wordt, met uitzondering van hetgeen in lid 3 staat vermeld, een verlaging toegepast die wordt afgestemd op de periode dat de belanghebbende als gevolg van zijn gedraging eerder of langer recht heeft op bijstand.

  Onverminderd artikel 2, tweede lid, wordt de verlaging als bedoeld in het eerste lid op de volgende wijze vastgesteld: a.    10% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij een periode van 3 maanden of

korter;

b.    50% van de bijstandsnorm gedurende 1  maand bij een periode van 3 tot 6

maanden; c.    100% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, bij een periode van 6 maanden

en langer.   3.         In afwijking van lid 1 en lid 2 bedraagt de verlaging bij het onverantwoord interen van

vermogen: a.    20% van de bijstandsnorm gedurende 3 maanden indien het benadelingbedrag

gelijk is aan of meer bedraagt dan €1000,= maar minder bedraagt dan €2000,=; b.    50% van de bijstandsnorm gedurende 3 maanden indien het benadelingbedrag

gelijk is aan of meer bedraagt dan €2000,=.

Artikel 16 Zeer ernstige misdragingen

Indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de wet, als bedoeld in artikel 18, tweede lid van de wet, wordt onverminderd artikel 2, tweede lid, een verlaging toegepast van minimaal 50% gedurende 1 maand.

 

Artikel 17 Nadere verplichtingen

Indien aan belanghebbende een of meerdere verplichtingen als bedoeld in artikel 55 van de wet zijn opgelegd en deze niet in voldoende mate worden nagekomen, wordt een verlaging toegepast van 20% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand.

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding

De Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand treedt in werking per 1 januari 2007.

Artikel 19 Citeerartikel

Deze verordening  kan worden aangehaald als: Afstemmingsverordening Wet werk en bijstandAldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw van 2 januari 2007.

Besloten in de vergadering van 01-01-2007.