Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregel voor het geven van terugwerkende kracht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het geven van terugwerkende kracht
CiteertitelBeleidsregel voor het geven van terugwerkende kracht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening reinigingsheffingen Maastricht 2011, artikel 20; Verordening rioolheffing Maastricht 2011, artikel 20

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-1998Onbekend

10-03-1998

Gemeenteblad 1998, C. no. 28

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het geven van terugwerkende kracht

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen aangaande de periode waarover op verzoek terugwerkende kracht wordt verleend aan een uitspraak op een bezwaarschrift die positief uitvalt voor belastingplichtige;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregel voor het geven van terugwerkende kracht.

Artikel 1

De periode waarover terugwerkende kracht verleend kan worden aan een uitspraak op een bezwaarschrift die positief uitvalt voor belastingplichtige, te bepalen op twee jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan.

Artikel 2
  • 1.

    Het besluit van 20 juni 1995 houdende vaststelling van de regel voor het geven van terugwerkende kracht wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 maart 1998.

 

de secretaris,

Mr.Dr. A. Lutters,

 

de burgemeester,

Mr. Ph. Houben