Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregel sanctiebeleid markten Maastricht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel sanctiebeleid markten Maastricht
CiteertitelBeleidsregel sanctiebeleid markten Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagesanctiematrix

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Maastricht 2009, artikel 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201124-11-2012Regeling vervangt de Beleidsregels markten Maastricht zoals vastgesteld op 26 oktober 2010

15-03-2011

Gemeenteblad 2011, C. no. 23

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sanctiebeleid markten Maastricht

Gelet op de vastgestelde Marktverordening Maastricht en het vastgesteld Marktreglement Maastricht ;

 

Gehoord de Marktcommissie;

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor de handhaving met betrekking tot uitvoering van de Marktverordening Maastricht en het Marktreglement Maastricht voor een ordelijk verloop van de markten in Maastricht;

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

Besluit vast te stellen:

Beleidsregel Sanctiebeleid markten Maastricht;

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.

  De beleidsregel Sanctiebeleid markten Maastricht is van toepassing voor alle markten, zoals genoemd in artikel 2 van het Marktreglement Maastricht.

 • 2.

  Waar in de beleidsregel Sanctiebeleid Markten Maastricht wordt gesproken over het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang, of het opleggen van een last onder dwangsom wordt toepassing gegeven aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Sanctiematrix

 • 1.

  Bij overtreding van het bij of krachtens de Marktverordening Maastricht bepaalde, wordt in principe het sanctiesysteem gevolgd dat in de bijlage bij deze beleidsregels is opgenomen (sanctiematrix).

 • 2.

  Indien het opleggen van een last onder dwangsom in een specifiek geval niet effectief wordt geacht, kan deze sanctie achterwege gelaten worden en direct worden overgegaan tot schorsing of uitsluiting zoals in de matrix aangegeven.

 • 3.

  Indien een dwangsom wordt opgelegd, hoeft niet het maximum van drie keer de dwangsom per overtreding te worden verbeurd, voordat overgegaan kan worden tot het toepassen van het volgende sanctiemiddel.

Artikel 3. Afwijking beleidsregel

Ingeval van ernstige fysieke bedreiging en/of poging tot geweld door de vergunninghouder en/of diens medewerker(s) gericht tegen de marktmeester en/of door ons aangewezen toezichthoudende personen en/of andere medewerkers belast met toezicht en handhaving ongeacht de locatie waar deze ernstige fysieke bedreiging en/of poging tot geweld plaatsvindt, kan de vergunninghouder met onmiddellijke ingang voor 4 marktdagen worden geschorst voor alle markten.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Sanctiebeleid markten Maastricht”

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 13 april 2011.

 • 3.

  Op dat tijdstip worden de "Beleidsregels sanctiebeleid markten Maastricht" zoals door het college vastgesteld op 26 oktober 2010 ingetrokken.

   

  sanctiematrix