Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemw

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2016-188294

104-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2017

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 november 2016, organisatieonderdeel

BCC-Concernzaken, no. 2016-32890;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de gemeentewet;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE VERORDENING:

 

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2017”.

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht;

 • b.

  particulier graf:een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn.

 • c.

  particulier kindergraf:een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • d.

  particuliere grafkelder: een betonnen of gemetselde ruimte, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • e.

  particulier Israëlitisch graf: een graf op het bijzondere gedeelte van de begraafplaats, uitsluitend bestemd voor een kerkelijke gemeenschap, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

  • het doen begraven en begraven houden van lijken

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

 • g.

  particuliere urnen-nis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  urnentuin: een gedeelte van de begraafplaats bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particulier urnengraf;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • l.

  verstrooiingsveld: een permanent daartoe bestemde plaats op de gemeentelijke begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • n.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • o.

  administrateur: de ambtenaar die belast is met de begraafplaatsadministratie;

 • p.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;

 • q.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, een particulier kindergraf, particuliere grafkelder, een particulier urnengraf, een particuliere urnen-nis, of het doen verstrooien van as op een verstrooiingsplaats;

 • r.

  gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • s.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het bestuursorgaan een grafrecht of het gebruik wordt verleend;

 • t.

  grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, particulier kindergraf, particuliere grafkelder of het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een particulier urnengraf of particuliere urnen-nis dan wel het recht om as te verstrooien op een verstrooiingsplaats;

 • u.

  gebruik: het gebruik van een algemeen graf;

 • v.

  asverstrooiing: het verstrooien van lijkas op het daartoe, door het college van burgemeester en wethouders, aangewezen verstrooiingsveld dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • w.

  kosteloze graven: de overige graven, niet vallende onder de begripsbepalingen van artikel 3 d, e, f, of g, waarvan de kosten en het beheer ten laste van de gemeente komen en welke graven na een periode van 10 jaren vervallen.

 • x.

  koopgraven: particuliere graven, ten aanzien waarvan voorheen voor onbepaalde tijd uitsluitend recht is verleend om daarin lijken te begraven en/of asbussen bij te zetten, en welke worden onderscheiden in:

  • koopgraven 1e klas, waarbij de mogelijkheid bestaat een grafkelder aan te brengen.

  • koopgraven 2e klas, waarbij deze mogelijkheid niet bestaat;

Artikel 2 Aard van de rechten

Voor het begraven van lijken respectievelijk het bijzetten van asbussen, het gebruik van grafruimten, het verstrooien van lijkas en het plaatsen van graftekens op de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Tongerseweg, alsmede voor het aldaar van gemeentewege verrichten van diensten worden rechten geheven als in het navolgende artikel omschreven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De rechten voor het begraven van lijken c.q. het bijzetten van asbussen c.q. het verstrooien van lijkas worden geheven van de rechthebbende c.q. erfgenamen van hen wier begrafenis c.q. bijzetting c.q. verstrooiing het geldt, of van hen, die overeenkomstig de bestaande wetten tot het dragen van de kosten verplicht zijn.

 • 2.

  De rechten voor het gebruik van grafruimten, voor het plaatsen van graftekens en voor van gemeentewege te verrichten diensten worden geheven van degenen, die daartoe hebben verzocht.

 

Hoofdstuk II. Tarieven begraafplaats.

Artikel 4 Particuliere graven.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 t/m 9 worden de volgende rechten geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk III. Overige bepalingen.

Artikel 15 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 16 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten welke worden geheven op de wijze als bepaald in artikel 4 worden verschuldigd en moeten worden betaald binnen drie maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De rechten kunnen op verzoek in 5 gelijke termijnen worden betaald, met dien verstande dat afrondingsverschillen worden verrekend met de laatste termijn, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 17 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 18 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2016" van 3 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2017”.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 13 december 2016.

De Griffier,

J. Goossens,

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake