Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

REGELING INTEGRALE ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGELING INTEGRALE ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN 2017
CiteertitelRegeling Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 84 lid 1 Gemw

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2017regeling vervangt de Regeling Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 2016

20-12-2016

gmb-2017-7487

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING INTEGRALE ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN 2017

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

BESLUITEN

 

Gezien het collegebesluit d.d. 20 december 2016 (ref. nr. 2016-41626), vast te stellen de navolgende Regeling Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 2017:

 

Regeling Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 2017

 

Artikel 1 Instelling

 

Ingesteld wordt een commissie van advies aan het College als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, zijnde de Integrale Adviescommissie Sociaal Domein.

 

Artikel 2 Taak

 

 • 1.

  De Integrale Adviescommissie heeft tot taak het college, gevraagd en ongevraagd, op strategisch/tactisch niveau van advies te dienen over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving en beleid op het terrein van het Sociaal Domein, te weten de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet.

 • 2.

  De Integrale Adviescommissie is niet bevoegd om:

  • a.

   uitspraken te doen over individuele personen, tenzij het onderwerpen betreft met een algemeen karakter;

  • b.

   uitspraken te doen over medewerkers van de gemeente Maastricht, tenzij het zaken betreft met een algemeen karakter;

  • c.

   te adviseren over onderdelen van bovengenoemde wetten, die door andere overheden of instanties dan de gemeente worden ingevuld en/of uitgevoerd;

  • d.

   te adviseren over de verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften, voor zover bij deze uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid is gelaten.

 

Artikel 3 Samenstelling

 

 • 1.

  De Integrale Adviescommissie bestaat uit 9 leden én een in de functie benoemde onafhankelijke voorzitter.

 • 2.

  De leden worden benoemd door het college. De voordracht van de leden geschiedt als volgt:

  • a.

   vertegenwoordiger van de doelgroep jongeren, voorgedragen uit de Jongerenraad Maastricht.

  • b.

   1 vertegenwoordiger van de doelgroep ouderen, voorgedragen uit de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht.

  • c.

   1 vertegenwoordiger van de doelgroep diversiteit, voorgedragen uit de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht.

  • d.

   vertegenwoordiger van de cliënten van de Participatiewet, voorgedragen uit de in januari 2017 te starten cliëntenraad participatiewet Maastricht-Heuvelland.

  • e.

   1 vertegenwoordiger van de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking, voorgedragen op basis van bewezen binding en (ervarings)deskundigheid ten aanzien van de doelgroep die vertegenwoordigd wordt.

  • f.

   1 vertegenwoordiger van de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking, voorgedragen op basis van bewezen binding en (ervarings)deskundigheid ten aanzien van de doelgroep die vertegenwoordigd wordt.

  • g.

   1 vertegenwoordiger van de doelgroep mensen met een psychische beperking, voorgedragen op basis van bewezen binding en (ervarings)deskundigheid ten aanzien van de doelgroep die vertegenwoordigd wordt.

  • h.

   1 vertegenwoordiger van de doelgroep mantelzorgers, voorgedragen op basis van bewezen binding en (ervarings)deskundigheid ten aanzien van de doelgroep die vertegenwoordigd wordt.

  • i.

   1vertegenwoordiger van de doelgroep vrijwilligers, voorgedragen op basis van bewezen binding en (ervarings)deskundigheid ten aanzien van de doelgroep die vertegenwoordigd wordt.

 • 3.

  De vertegenwoordigers, bedoeld in artikel 3, lid 2 sub a, b, c en d kunnen, indien noodzakelijk, een vervanger sturen vanuit hun commissie. Van deze bevoegdheid wordt slechts bij hoge uitzondering gebruik gemaakt.

 • 4.

  De leden van de Integrale Adviescommissie dienen ingezetene te zijn van de gemeente Maastricht. Leden mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het college of werkzaam zijn bij de gemeente Maastricht dan wel in een managementfunctie bij een instelling die actief is op het terrein van het Sociaal Domein.

 • 5.

  Het college werft en benoemt de onafhankelijke voorzitter.

 • 6.

  De Integrale Adviescommissie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden en draagt deze voor aan het college.

 • 7.

  De zittingsduur van de leden en de voorzitter is vier jaar. De leden en de voorzitter zijn maximaal één keer herbenoembaar.

 • 8.

  Voor het in stand houden en versterken van de in de Integrale Adviescommissie opgedane ervaring en kennis, streeft de Integrale Adviescommissie naar het gefaseerd aftreden en benoemen van leden en hanteert daartoe een rooster van aftreden.

 • 9.

  Het lidmaatschap van de Integrale Adviescommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek

  • b.

   bij verhuizing buiten de gemeente Maastricht

  • c.

   bij overlijden

  • d.

   bij toetreding tot de gemeenteraad of het college dan wel wanneer het lid werkzaam zal worden bij de gemeente Maastricht of in een managementfunctie bij een instelling die actief is op het terrein van het Sociaal Domein

  • e.

   na een ontslagbesluit van het college.

  • f.

   na het verstrijken van de zittingsduur van de periode van 4 jaar behoudens herbenoeming

  • g.

   na beëindiging van de Integrale Adviescommissie zoals bedoeld in artikel 8 van deze regeling.

 

Artikel 4 Samenwerking integrale adviescommissie en college

 

 • 1.

  Het college draagt zorg voor dat van de zijde van de gemeente aan de Integrale Adviescommissie alle relevante informatie wordt verstrekt die nodig is om naar behoren te adviseren.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat de aanvraag voor een advies en de daarvoor benodigde informatie op een zodanig tijdstip wordt verstrekt, dat de Integrale Adviescommissie adequaat advies kan uitbrengen.

 • 3.

  Indien gewenst door de Integrale Adviescommissie, vindt (aanvullende) informatieverstrekking plaats door de ambtelijke organisatie van de gemeente.

 • 4.

  In geval de gemeenteraad het bevoegde orgaan tot besluitvorming is, stuurt het college het advies van de Integrale Adviescommissie samen met het raadsvoorstel aan de gemeenteraad.

 • 5.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de Integrale Adviescommissie, wordt dit bij het voorstel aan de gemeenteraad vermeld, waarbij tevens is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

 

Artikel 5. Werkwijze

 

 • 1.

  De Integrale Adviescommissie draagt zorg voor het onderhouden van formele en informele contacten met relevante partijen om voeling te houden met wat er speelt in de Maastrichtse samenleving op het gebied van het sociaal domein.

 • 2.

  De Integrale Adviescommissie vergadert tenminste 6 keer per jaar en voorts wanneer het College hierom verzoekt.

 • 3.

  Een extra vergadering kan alleen worden ingelast, indien tenminste een derde van de leden de wens daartoe te kennen heeft gegeven aan de voorzitter, onder vermelding van de op de vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 4.

  De vergaderingen van de Integrale Adviescommissie zijn openbaar, tenzij door de Integrale Adviescommissie uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

 • 5.

  De voorzitter geeft op basis van een jaarplanning en vergaderschema tenminste een week van tevoren aan de leden kennis van de dag, uur en plaats van de vergadering. Gelijktijdig doet hij de leden de agenda en bijhorende stukken toekomen.

 • 6.

  De Integrale Adviescommissie is bevoegd andere personen te raadplegen en tot het bijwonen van de vergadering uit te nodigen.

 • 7.

  Toehoorders kunnen gebruik maken van het inspreekrecht. Dit dient voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden aangevraagd.

 • 8.

  De Integrale Adviescommissie is bevoegd een of meerdere werkgroepen te vormen.

 • 9.

  De Integrale Adviescommissie kan een huishoudelijk reglement vaststellen voor zijn vergaderingen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze regeling. Dit huishoudelijk reglement wordt ter kennis gebracht aan het College

 

Artikel 6 Besluitvorming

 

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin de meerderheid der leden aanwezig is.

 • 2.

  Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de meerderheid der aanwezigen om schriftelijke stemming verzoekt.

 • 3.

  Stemmen over personen geschiedt schriftelijk via gesloten en ondertekende briefjes.

 • 4.

  Indien de stemmen staken wordt het nemen van het besluit uitgesteld tot de volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien de stemmen in deze vergadering weer staken is het voorstel niet aangenomen.

 • 5.

  De voorzitter en secretaris tekenen de uitgaande stukken.

 

Artikel 7 Ondersteuning

 

 • 1.

  De Integrale Adviescommissie wordt in adviserende en ondersteunende zin bijgestaan door de daartoe, afhankelijk van het te behandelen onderwerp, door of namens het College aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  Het college zorgt voor ambtelijke ondersteuning aan de Integrale Adviescommissie.

 • 3.

  Alle leden van de Integrale Adviescommissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de verordening geldelijke voorziening commissieleden

 

Artikel 8 Geldigheidsduur

 

Opheffing van de Integrale Adviescommissie kan slechts geschieden bij besluit van het college, de Integrale Adviescommissie gehoord hebbende.

 

Artikel 9 Intrekking

 

Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 2016 ingetrokken.

 

Artikel 10 Slotbepaling

 

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

 • 2.

  In alle gevallen, waarin het bepaalde in deze regeling niet voorziet, beslist het College, de Integrale Adviescommissie gehoord hebbende.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze Regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 2017”.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Maastricht d.d. 20 december 2016.

De Secretaris,

P. J. Buijtels

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake