Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering
CiteertitelRegeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Maastricht 2018 e.v.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-229676

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017, korr.no. 2017-42307;

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht, gelet artikel 108 van de gemeentewet waarbij het openbaar belang voorop staat en de regeling/voorziening bijdraagt aan maatschappelijk doelen van de gemeente zoals leefbaarheid en maatschappelijke participatie,

 

BESLUIT:

 

Vaststellen de Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2018 e.v.

 

 

De begripsbepalingen van de Participatiewet zijn onverkort op deze regeling van toepassing.

Artikel 1: Begripsbepalingen  

 • 1.

  Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ).

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   laag inkomen: maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm;

  • b.

   tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor een aanvullende zorgverzekering.

 

Artikel 2: Doelgroep

 • 1.

  De regeling is toegankelijk voor:

  • a.

   Inwoners van de gemeente Maastricht van 18 jaar en ouder die geregistreerd staan in de basisregistratie personen en;

  • b.

   een netto maandelijks gezamenlijk inkomen (exclusief vakantiegeld) hebben tot maximaal 110% van de voor de huishoudsituatie (alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden) van toepassing zijnde bijstandsnorm, waarbij de kostendelerssystematiek niet wordt toegepast .

 

Uitzondering: de geldende norm op grond van artikel 23 Participatiewet wordt niet gehanteerd voor personen verblijvend in een AWBZ-inrichting met een inkomen op minimumniveau, niet zijnde Partcipatiewet. Personen in deze situatie worden bekeken op basis van hun leefvorm en niet woonsituatie. Daarom dient in deze situatie artikel 23 buiten beschouwing gelaten te worden en dient rekening te worden gehouden met de normering o.g.v. artikel 20 t/m 22 + 24 Participatiewet, waarbij ook hier de kostendelerssystematiek buiten beschouwing wordt gelaten;

 • c.

  een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.

  • 2.

   Studenten komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

 

Artikel 3: Tegemoetkoming

 • 1.

  Er wordt een tegemoetkoming verstrekt van maximaal € 100,00 per persoon van 18 jaar of ouder, per verzekerd kalenderjaar.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt als de kosten van de aanvullende zorgverzekering aantoonbaar zijn voldaan.

 • 3.

  Bedraagt de premie van de aanvullende zorgverzekering minder dan € 100,00 per verzekerd kalenderjaar, dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.

 

Artikel 4: Aanvraag en toekenning

 • 1.

  Het aanvragen van de tegemoetkoming geschiedt per verzekerd kalenderjaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvrager is verplicht om inlichtingen te verstrekken of inzage te verlenen in alle zaken die van belang zijn om het recht op de tegemoetkoming te kunnen vaststellen.

 

Artikel 5: Situaties waarin deze regeling niet voorziet

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling als deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 6: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt ingaande 1 januari 2018 in werking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Maastricht 2018 e.v. ’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 19 december 2017.

 

De secretaris,

P.J. Buijtels

 

De burgemeester,

J.M. Penn-te Strake