Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Reglement burgerlijke stand Maastricht 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand Maastricht 2018
CiteertitelReglement burgerlijke stand Maastricht 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt reglement burgerlijke stand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES
 2. artikel 16d van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-229924

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Maastricht 2018

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

 

Gezien het voorstel van 19 december 2017, korr.no. 2017-42396; organisatieonderdeel ; BCC-concernzaken;

 

BESLUIT:

 

Vaststellen Reglement burgelijke stand Maastricht.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

   

Artikel 2 Benoeming

 

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. De benoeming geldt voor de duur dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst is van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. De benoeming kan, indien daartoe aanleiding bestaat, worden verlengd.

 

Artikel 3 Leiding van de dienst

 

De teammanager GemeenteLoket is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 4 Openstelling

 

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen van maandag tot en met zondag voor gehele dagen;

  • b.

   Voor overige werkzaamheden staan de openingstijden vermeld op de gemeentelijke website.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand wordt voor de onder lid 1b bedoelde werkzaamheden geopend buiten de reguliere openingstijden, indien een belanghebbende via een verzoek aan burgemeester en wethouders voldoende kan aantonen dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende reguliere openstelling van het bureau.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand wordt voor de onder lid 1b bedoelde werkzaamheden geopend buiten de reguliere openingstijden, indien burgemeester en wethouders hiertoe in bijzondere gevallen besluiten.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag nadat bekendmaking op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Per gelijke datum in te trekken het reglement burgerlijke stand 2007.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017,

 

De secretaris,

P.J. Buijtels

 

De burgemeester,

J.M. Penn-te Strake