Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

MARKTREGLEMENT BROCANTE MARKT MAASTRICHT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMARKTREGLEMENT BROCANTE MARKT MAASTRICHT
CiteertitelMarktreglement brocante markt Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBranchebesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Nadere regels voor de markten in de gemeente Maastricht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR32760/CVDR32760_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-12051

Tekst van de regeling

Intitulé

MARKTREGLEMENT BROCANTE MARKT MAASTRICHT

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

Gelet op artikel 3 van de Marktverordening Maastricht 2009,

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Marktverordening Maastricht 2009;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE:

 

Nadere regels voor de brocante markt in de gemeente Maastricht.

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Dag, plaats en tijd van de markt

De brocante markt op zondag in het gedeelte van de Boschstraat genoemd vispleintje van 12.00 tot 17.30 uur, waarbij geldt dat dit terrein marktterrein is van zondag 10.00 tot 19.00 uur. Het marktterrein is vastgesteld in de bijlage.

 

In de maanden januari en februari vindt er geen markt plaats.

 

Artikel 2 Afgelasting of wijziging markt

In het belang van de orde op de markt en de veiligheid van personen en goederen kan de marktmeester:

 • a.

  de vergunninghouders verplichten de noodzakelijke maatregelen te treffen om de markt anders op te stellen of in te richten;

 • b.

  besluiten de markt niet te laten aanvangen of onmiddellijk te beëindigen.

 • c.

  geen markt wordt gehouden op officieel erkende Nederlandse feestdagen en carnavalszondag.

 • d.

  de markt kan maximaal 15 maal per jaar worden afgelast vanwege een evenement. Van een afgelasting van de markt wegens een evenement wordt minimaal twee weken vooraf melding gemaakt aan de vergunninghouders en via de sociale media van de gemeente Maastricht.

 • e.

  geen markt wordt gehouden bij minder dan 10 in te nemen standplaatsen.

Artikel 3 Inrichting van de markt

 • 1.

  Het college stelt het aantal en de omvang van de standplaatsen en de opstelling en indeling van de warenmarkten vast in een standplaatsenplan.

 • 2.

  De afmetingen van een standplaats zijn bepaald op 4 x 2½ meter, zijnde 10 m².

  Het college kan bij de toewijzing van de plaatsen afwijken van deze afmetingen.

Artikel 4 Instellen marktcommissie

Er is een marktcommissie die tot taak heeft het college gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van marktaangelegenheden. Het college legt de regels ten aanzien van de samenstelling en de taken van de marktcommissie vast in een reglement.

 

Hoofdstuk II Toewijzen en innemen van standplaatsen

Artikel 5 Toewijzing standplaatsen

Een standplaats wordt toegewezen als vaste standplaats of dagplaats. Een vrijgekomen of niet tijdig ingenomen vaste standplaats wordt tijdelijk als dagplaats uitgegeven. . Een marktvergunning voor de standplaats wordt alleen verstrekt na betaling middels pintransactie.

Artikel 6 Het toewijzen van een vaste standplaats

Een opengevallen vaste standplaats op de markt wordt, indien die niet is vervallen, opnieuw als vaste standplaats uitgegeven.

Artikel 7 Standplaats op de brocante markt

 • 1.

  In afwijking van artikel 1, onderdeel d, van de Marktverordening Maastricht 2009, wordt onder vaste standplaats op de brocante markt verstaan een door de marktmeester aan te wijzen standplaats.

 • 2.

  Op de brocante markt mogen geen nieuwwaren en kleding verkocht worden behoudens zelfgemaakt en kunst.

 • 3.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats op de brocante markt moet minimaal 25 keer per jaar zijn standplaats op de markt innemen anders vervalt zijn vergunning.

Artikel 8 Toewijzing dagplaats op de antiek- en curiosamarkt

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een dagplaats dient de meeloper zich op de betreffende marktdag om 11.00 uur te melden bij de marktmeester. De meeloper wordt ingeschreven op een lijst.

 • 2.

  Indien er meer meelopers zijn dan dagplaatsen bepaald de marktmeester, eventueel door middel van loting, welke meeloper als eerste in aanmerking komt voor een dagplaats. Vervolgens wordt de lijst afgewerkt totdat alle dagplaatsen zijn uitgegeven of alle meelopers zijn geplaatst.

 

Hoofdstuk III Bepalingen over het gebruik van materiaal

Artikel 9 Huurkraam of eigen materiaal

 • 1.

  De vergunninghouder neemt zijn standplaats in met een huurkraam van een door het college aangewezen kramenverhuurder.

 • 2.

  De kramen dienen een wit zeil als afdekking te hebben.

 • 3.

  Gebruik van eigen materiaal is uitsluitend toegestaan met toestemming van de marktmeester.

 

Hoofdstuk IV Bepalingen over het gebruik van een standplaats

Artikel 10 Tijdstip innemen standplaats / aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is vergunninghouders verboden later dan een uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats verkoopklaar vanaf begintijd van de markt tot de sluitingstijd van de markt in te nemen. Dit is ter beoordeling van de marktmeester;

 • 3.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats in te nemen tenzij hij zich uiterlijk één uur voor aanvang markt heeft afgemeld.

 • 4.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats op de brocante markt niet uiterlijk een uur voor aanvang van de markt heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de vergunninghouder de marktmeester uiterlijk een uur voor aanvang van de markt heeft verzocht zijn vaste staanplaats voor hem beschikbaar te houden. De vergunninghouder heeft dan de mogelijkheid om zijn standplaats tot uiterlijk de begintijd van de markt in te nemen.

Artikel 11 Innemen standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen in.

 • 2.

  De marktmeester kan de vergunninghouder toegestaan goederen of voorwerpen buiten de standplaats in te laten nemen.

 • 3.

  De vergunninghouder is verplicht zijn vaste of tijdelijke standplaats in zijn geheel in te nemen met de goederen uit de branche waarvoor hem de marktvergunning is verleend.

 • 4.

  De vergunninghouder is niet verplicht zijn standplaats persoonlijk in te nemen. De vervanger staat voor rekening en risico van de vergunninghouder en komt diens marktverplichtingen na.

 • 5.

  De vergunninghouder met een vaste standplaats, mag met toestemming van de marktmeester een andere vrije standplaats innemen.

 • 6.

  Voertuigen mogen uitsluitend geparkeerd worden met toestemming marktmeester.

 

Hoofdstuk V Overige bepalingen

Artikel 12 Schoonhouden en opleveren standplaats

De vergunninghouder dient:

 • a.

  ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • b.

  tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen en op te slaan binnen de grenzen van zijn standplaats;

 • c.

  bij het verlaten van het marktterrein zijn standplaats en onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en zelf voor de afvoer van zijn marktafval zorg te dragen;

Artikel 13 Het gebruik van geluidsapparatuur

Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende toestemming hiervoor van de marktmeester en mag geen overlast veroorzaken.

 

Hoofdstuk VI Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15 Overgangsbepalingen

Waar vaste vergunninghouders op grond van de Marktverordening Maastricht 2009 over rechten beschikken die strijdig zijn met het bepaalde in dit reglement blijven die rechten gerespecteerd.

Artikel 16 Intrekking

Alle vorige Marktreglementen Maastricht worden ingetrokken.

Artikel 17 Citeertitel en inwerkintreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Marktreglement brocante markt Maastricht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht op 19 december 2017.

 

de secretaris,

P. Buijtels,

 

de voorzitter.

J.M. Penn-te Strake