Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Regeling organiek en generiek beschrijven en waarderen van functies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling organiek en generiek beschrijven en waarderen van functies
CiteertitelRegeling generieke functieprofielen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200812-04-2013Onbekend

08-06-2008

Gemeenteblad

Geen
01-07-200801-07-2008Onbekend

08-06-2008

Gemeenteblad

Geen
01-07-200801-07-2008Onbekend

08-06-2008

Gemeenteblad

Geen
01-07-200801-07-2008Onbekend

08-06-2008

Gemeenteblad

Geen
01-07-200801-07-2008nieuwe regeling

08-06-2008

Gemeenteblad

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling organiek en generiek beschrijven en waarderen van functies

 

 

Regeling organiek en generiek beschrijven en waarderen van functies

Regeling organiek en generiek beschrijven en waarderen van functies

 • -

  Artikel 1 Definties

 • -

  Artikel 2 Methode

 • -

  Artikel 3 Procedure van toepassing verklaren van een functieprofiel

 • -

  Artikel 4 Procedure bezwaar en beroep

 • -

  Artikel 5 Werknaam en werkafspraken

 • -

  Artikel 6 Evaluatie/verantwoording

 • -

  Artikel 7 Onderhoud van de ijkbundel

 • -

  Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • -

  Artikel 9 Hardheidsclausule

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Formatie:De omvang, de samenstelling, de samenhang en de onderlinge hiërarchie van het geheel aan formatieplaatsen van de gemeente Maastricht of een organisatieonderdeel ervan.

 • b

  Functie: Het in het functieprofiel vastgestelde samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar te verrichten.

 • c

  Functiehouder:Degene die door of namens het College c.q. de Gemeenteraad is belast met de uitoefening van een functie.

 • d

  Functieprofiel:Een, in de ijkbundel opgenomen, typerende en niveaubepalende beschrijving van de generieke of specifieke taken die de ambtenaar heeft te vervullen, aangevuld met de plaats in de organisatie, doel, bevoegdheden/ verantwoordelijkheden, het opleidingsniveau, de belangrijkste competenties, alsmede het schaalniveau.

 • e

  Functiewaardering:Het op basis van een functieprofiel toekennen van een salarisschaal aan een functie overeenkomstig de indelingsstructuur van bijlage II en IIA CAR (en bijlage IVa1 CAR voor zover het functies in de kunstzinnige vorming betreft) door middel van beredeneerde paarsgewijze vergelijking en met behulp van de ijkbundel.

 • f

  Garantieschaal: De ambtenaar voor wie op grond van funktiewaardering een lagere schaal gaat gelden, behoudt zijn oude funktieschaal in de vorm van een garantieschaal (zie ook artikel 2 lid 3 Salarisinpassingsregels).

 • g

  Werkafspraken: Afspraken tussen leidinggevende en medewerker ter verbijzondering van de hoofdtaken als beschreven in het functieprofiel, toegespitst op de individuele situatie van de betreffende medewerker (dit kan in de vorm van concrete taken, op te leveren producten, een project etc.).

 • h

  Werknaam:Naam die de functiehouder in afwijking van de functieprofielnaam, uit oogpunt van herkenbaarheid, mag voeren in contacten met zijn omgeving.

 • i

  IJkbundel:Alle door het College vastgestelde ggenerieke en specifieke functieprofielen.

Het van toepassing verklaren van een functieprofiel gebeurt via de methode ‘beredeneerde paarsgewijze vergelijking’. Bij deze methode van functierangschikking worden functies onderling op zwaarte met elkaar vergeleken op basis van een aantal inhoudelijke criteria (zie toelichting).

De bevoegd leidinggevende beschrijft een functie op basis van de gewenste situatie door middel van de elementen b t/m f uit het format (zoals opgenomen in bijlage 1* bij deze regeling) in te vullen en doet tevens een gemotiveerd voorstel voor het van toepassing verklaren van een functieprofiel.

Het in lid 1 bedoelde voorstel wordt door de bevoegd leidinggevende ter toetsing voorgelegd aan één (of meer) door de gemeentesecretaris/algemeen directeur aan te wijzen functionaris(sen). Deze functionaris toetst of het voorstel conform het format is opgemaakt én of het voorgestelde functieprofiel voldoende gemotiveerd c.q. onderbouwd is. Het resultaat van de toetsing wordt uiterlijk binnen vier weken, nadat de voorstellen ter toetsing zijn ingediend, ter kennis gebracht van de indiener.

Bij een negatief toetsresultaat worden de voorstellen terugverwezen naar de indiener en start de procedure zoals omschreven in de leden 1 en 2 opnieuw. Bij een geschil tussen indiener en toetser wordt gezamenlijk een bindend extern advies ingewonnen.

Bij een positief toetsresultaat stelt de bevoegd leidinggevende de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn voorgenomen besluit. In dit voornemen wordt de functiehouder gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen op de wijze als bedoeld in lid 2.

Binnen 2 weken na dagtekening van de in lid 1 genoemde kennisgeving, kan de functiehouder tegen het voorgenomen besluit schriftelijk en met redenen omkleed zijn bedenkingen indienen.

Het besluit wordt definitief vastgesteld wanneer de functiehouder binnen de in artikel 2 genoemde termijn geen bedenkingen heeft ingediend. Indien de functiehouder tijdig bedenkingen heeft ingediend, stelt de bevoegd leidinggevende uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de bedenkingen het besluit al dan niet gewijzigd vast. Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht van de functiehouder waarbij hij wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar bij de P&O-Bezwarencommissie.

De functiehouder mag uit oogpunt van herkenbaarheid een, in afwijking van de functieprofielnaam, door de bevoegd leidinggevende vastgestelde werknaam voeren in de contacten met zijn omgeving.

Minimaal eens per twee jaar maakt de bevoegd leidinggevende met de functiehouder schriftelijke werkafspraken die systematisch en toegankelijk worden vastgelegd in een daartoe nog te ontwikkelen format. Uitgangspunt bij het maken van werkafspraken zijn de hoofdtaken genoemd in het functieprofiel en de te leveren productie van het organisatieonderdeel waar de functie organiek is ondergebracht. Het functieprofiel en de werkafspraken dienen als basis voor de functionerings-, beoordelings- en/of ontwikkelingsgesprekken*.

In afwijking van lid 2 zullen bij de implementatie van de functieprofielen (conversie) en voor zover er nog geen werkafspraken zijn vastgelegd in het te ontwikkelen format, de taken uit de “oude” functiebeschrijving dienen als genoemde werkafspraken.

Eens per jaar wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd over de toepassing van het instrument in dat betreffende jaar.

De ijkbundel maakt deel uit van deze regeling en is opgenomen in bijlage 2*. Wijzigingen en aanvullingen op de ijkbundel worden door het College vastgesteld, nadat de OR hiermee heeft ingestemd.

Deze regeling kan worden aangehaald als ”Regeling generieke functieprofielen”.

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2008, onder gelijktijdige intrekking van de ”Regeling beschrijving en waardering organieke functies gemeente Maastricht”.

In gevallen waarin deze regeling in redelijkheid niet voorziet, beslist het College.


*

Dit format is niet opgenomen in RAP, maar is verkrijgbaar via de Personeelsadviseur/Team P&O

*

Gedurende het jaar 2008/2009 zal de huidige systematiek van functionerings-en beoordelingsgesprekken herijkt worden c.q. aangepast worden op de nieuwe werkwijze. E.e.a. maakt onderdeel uit van het project herijking personeelsinstrumentarium.

*

De ijkbundel; is niet opgenomen in RAP, maar is te vinden op het gemeentelijke intranet onder “personeel”.