Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Regeling tot toekennen van een premie voor schadevrij rijden met motorrijtuigen van de gemeente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tot toekennen van een premie voor schadevrij rijden met motorrijtuigen van de gemeente
CiteertitelRegeling tot toekennen van een premie voor schadevrij rijden met motorrijtuigen van de gemeente
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, artikel 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-195612-04-2013Onbekend

18-11-1955

Gemeenteblad

Geen
01-01-195601-01-1956Onbekend

18-11-1955

Gemeenteblad

Geen
01-01-195601-01-1956Onbekend

18-11-1955

Gemeenteblad

Geen
01-01-195601-01-1956Onbekend

18-11-1955

Gemeenteblad

Geen
01-01-195601-01-1956nieuwe regeling

18-11-1955

Gemeenteblad

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tot toekennen van een premie voor schadevrij rijden met motorrijtuigen van de gemeente

 

 

Regeling tot toekennen van een premie voor schadevrij rijden met motorrijtuigen van de gemeente

Regeling tot toekennen van een premie voor schadevrij rijden met motorrijtuigen van de gemeente

 • -

  Artikel 1

 • -

  Artikel 2

 • -

  Artikel 3

 • -

  Artikel 4

 • -

  Artikel 5

 • -

  Artikel 6

 • -

  Artikel 7

 • -

  Artikel 8

Aan de ambtenaren en werknemers met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten, wier hoofdfunktie bestaat in het rijden met motorrijtuigen van de gemeente, wordt onder de hierna genoemde voorwaarden een premie voor schadevrij rijden met die motorrijtuigen toegekend.

 • a

  Ieder van de onder I bedoelde werkkrachten, die tenminste een half jaar, lopende van 1 januari tot 1 juli of van 1 juli tot 1 januari in gemeentedienst onafgebroken met een motorrijtuig van de gemeente heeft gereden en in het half jaar met dit motorrijtuig geen aanrijding met gehele of gedeeltelijke schuld heeft veroorzaakt, ontvangt over het eerste half jaar een premie van € 25,43.

 • b

  Indien hij een tweede half jaar geen aanrijding met gehele of gedeeltelijke schuld heeft veroorzaakt, ontvangt hij over het tweede half jaar eveneens een premie van € 25,43.

 • c

  Wordt door hem in een derde en vierde half jaar geen aanrijding met gehele of gedeeltelijke schuld veroorzaakt, dan wordt hem over ieder dier halve jaren een premie toegekend van € 30,52.

 • d

  Bij het niet veroorzaken door hem van een aanrijding met gehele of gedeeltelijke schuld in ieder volgend half jaar, bedraagt de toe te kennen premie € 38,38 per half jaar.

 • e

  Wanneer in enig half jaar wel een aanrijding met gehele of gedeeltelijke schuld van de betrokken ambtenaar of werknemer heeft plaats gevonden, verbeurt hij het recht op de premie over het half jaar, waarin de aanrijding zich heeft voorgedaan en komt hij voor het eerst weer voor een premie in aanmerking, indien hij een volgend half jaar niet een aanrijding, die aan zijn gehele of gedeeltelijke schuld kan worden geweten, heeft veroorzaakt. In zodanig geval wordt de premie bij volgende halve jaren schadevrij rijden weer achtereenvolgens toegekend op de wijze als onder a, b, c en d vermeld en tot de daarbij genoemde oplopende bedragen om de twee halve jaren.

De premie wordt bij wijze van tijdelijke vergoeding toegekend. Uitbetaling van de premie geschiedt na afloop van het betreffend kalenderjaar.

Indien de ambtenaar of werknemer in enig half jaar, genoemd onder IIa, zijn hoofdfunktie niet heeft kunnen uitoefenen wegens:

 • a

  ziekte of ongeval, niet ontstaan in verband met de dienstbetrekking en niet te wijten aan eigen schuld of onvoorzichtigheid, wordt op de premie een korting toegepast, indien het niet uitoefenen van de hoofdfunktie langer dan 31 dagen heeft geduurd. De korting bedraagt 1/6 gedeelte van de premie over het betreffende halfjaar, voor iedere volgende periode van volle 31 dagen, dat betrokkene zijn hoofdfunktie deswege niet heeft uitgeoefend;

 • b

  schorsing, (buitengewoon) verlof, ziekte of ongeval, ontstaan door eigen schuld of onvoorzichtigheid, wordt over het betreffende halfjaar in het geheel geen premie toegekend, indien die omstandigheid langer dan 31 dagen heeft geduurd;

 • c

  ziekte of ongeval, ontstaan in verband met de dienstbetrekking, wordt de premie over het betreffende halfjaar volledig uitbetaald.

De beoordeling of een premie zal worden toegekend, berust in eerste instantie bij het Hoofd van Dienst.

Vervallen.

Vervallen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1956.