Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening Brandweerrechten Molenwaard 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Brandweerrechten Molenwaard 2013
CiteertitelVerordening brandweerrechten Molenwaard 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 149 en 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt, 17-01-2013

Mozard28355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 18 december 2012

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en verdere bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit :

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de wet Rampen en Zware ongevallen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst wordt verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten kan geen kwijtschelding worden verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Brandweerrechten van de gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland wordt per 1 januari 2013 ingetrokken,met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Brandweerrechten 2013”.

   

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 januari 2013.

 

De griffier, De voorzitter,

 

drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening Brandweerrec h ten 2013 -

 

 

Gemeente Molenwaard

 

 

met ingang van 1-1-2013

 

 

 

 

 

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

 

Tabel

Omschrijving

 

Bedrag

nr.

 

2013

 

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.1.1

het verrichten van wacht- en waakdiensten, per personeelslid, per uur

42,40

1.1.2

het verrichten van controlediensten, per personeelslid, per uur

42,40

1.1.3

het ter beschikking stellen van personeel als bedoeld in hoofdstuk 6 van deze tabel

42,40

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

aanvraag tot het verrichten van wacht- en waakdiensten inclusief het

 

 

 

benodigde materieel ten behoeve van een circus, per etmaal

234,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

2.1.1

het reinigen en persen van brandslangen, per slang

8,50

2.1.2

het vulkaniseren van brandslangen, per pleister

6,50

2.1.3

het bendelen van brandslangen, per bendel

9,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmi d delen

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:

 

 

3.1.1

brandslang, per 20 meter en inclusief gebruik koppelingen:

10,60

3.1.2

handbrandblusapparaat

8,50

3.1.3

verdeelstuk

7,50

3.1.4

straalpijp

7,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verrichten van rookproeven

 

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het verrichten van een rookproef:

130,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verrichtingen ten behoeve van de ade m bescherming

 

 

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

5.1.1

het vullen van cilinders 1 tot 6 liter/200 bar

6,50

5.1.2

het vullen van cilinders 1 tot 6 liter/300 bar

8,50

5.1.3

het vullen van cilinders 7 tot 9 liter/200 bar

8,50

5.1.4

het vullen van cilinders 10 liter/200 bar

8,50

5.1.5

het vullen van cilinders 10 liter/300 bar

10,50

5.1.6

het vullen van cilinders 50 liter/200 bar

38,50

5.1.7

huur ademluchtcilinder

13,00

5.1.8

huur gelaatstuk

13,00

5.1.9

huur ademluchttoestel

15,00

5.1.10

vervangen ontluchtingsmembraan

4,50

5.1.11

vervangen spreekmembraan

19,00

5.1.12

vervangen ruit gelaatstuk (incl. arbeid)

39,00

5.1.13

vervangen veer uitademventiel

6,50

5.1.14

reinigen en testen gelaatstuk

8,50

5.1.15

binnenmasker gelaatstuk

55,00

5.1.16

uitademventiel gelaatstuk

8,50

5.1.17

beschermkapje gelaatstuk

13,00

5.1.18

bodyguard, vervangen batterijen

5,50

5.1.19

HD O-ringen, vervangen

2,20

5.1.20

AA O-ringen, vervangen

4,50

Tabel

Omschrijving

 

Bedrag

 

nr.

 

2013

 

 

Hoofdstuk 6 Verrichten van diensten

 

 

 

6.1

Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt

 

 

 

 

het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter

 

 

 

 

beschikking stellen met personeel, per kwartier van:

 

 

 

6.1.1

een tankautospuit, inclusief 4 personen

61,50

 

6.1.2

een tankautospuit, inclusief 6 personen

84,50

 

6.1.3

een bestelwagen (excl. personeel)

26,50

 

6.1.4

een poederaanhangwagen (excl. personeel)

35,00

 

6.1.5

een schuimaanhanger

46,50

 

6.1.6

een tankwagen met een inhoud van meer dan 10.000 liter (excl. personeel)

32,00

 

6.1.7

een commandowagen (exclusief personeel)

31,00

 

6.1.8

een autoladder

53,00

 

6.1.9

een hoogwerker

53,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overige diensten

 

 

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

7.1.1

het ter beschikking stellen van een leslokaal, per uur

17,00

 

7.1.2

het verrichten van diensten met een motorzaag, inclusief personeel, per uur

52,00

 

7.1.3

het verrichten van diensten met een lichtaggregaat, per uur

34,00

 

 

het verrichten van diensten met een lichtaggregaat, inclusief personeel, per uur

76,50

 

7.1.4 

ter beschikking stellen van noodverlichtingsarmaturen, per armatuur, per etmaal

7,50

 

7.1.5

het verrichten van metingen, per meting

74,50

 

7.1.6

het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel,

 

 

 

 

inclusief personeel en materiaal, per kwartier

55,00

 

7.1.7

het verrichten van diensten in geval van opheffing van de

 

 

 

 

afsluiting van een perceel, inclusief personeel en materiaal, per kwartier

55,00

 

7.1.8

het verrichten van verwijderings- en schoonmaakwerk-

 

 

 

 

zaamheden, exclusief schoonmaakmiddel, per uur

235,00

 

7.1.9

verbruik schoonmaakmiddel, per liter

9,50