Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening onderzoek doelmatig- en doeltreffendheid Gemeente Molenwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoek doelmatig- en doeltreffendheid Gemeente Molenwaard 2015
CiteertitelVerordening onderzoek doelmatig- en doeltreffendheid Gemeente Molenwaard 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201531-12-2018nieuwe regeling

07-07-2015

gmb-2015-64008

358571

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoek doelmatig- en doeltreffendheid Gemeente Molenwaard 2015

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelezen het advies van de Auditcommissie;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening onderzoek doelmatig- en doeltreffendheid Gemeente Molenwaard 2015

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

Doeltreffendheid

De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt op verzoek van de raad de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Daarnaast heeft het college de mogelijkheid om op basis van eigen initiatief onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is.

Artikel 3 Het initiëren van onderzoeken

Alle onderzoeken ingevolge deze verordening worden met de auditcommissie afgestemd.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de Zomernota en programmarekening over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

  • 1.

    De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

  • 2.

    Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoek doelmatig- en doeltreffendheid Gemeente Molenwaard 2015”

Besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2015

De griffier, De voorzitter,

B.J. Nooteboom D.R. van der Borg