Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening jeugdhulp 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening jeugdhulp 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelVerordening jeugdhulp 2016 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpLet op! Bij deze verordening zijn ook beleids- en nadere regels Jeugd 2016 gemeente Molenwaard van toepassing.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201601-01-201602-10-2018Nieuwe regeling

09-02-2016

gmb-2016-17217

484926

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening jeugdhulp 2016 gemeente Molenwaard

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet;

 

overwegende dat

 

de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft gelegd;

 • -

  daarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders/verzorgers en de jeugdige zelf ligt;

 • -

  het noodzakelijk is hieromtrent regels vast te stellen:

 • -

  over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en algemene voorzieningen;

 • -

  met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;

  over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen;

 • -

  over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;

 • -

  voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

  ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering, en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan;

   

besluit:

 

vast te stellen de Verordening jeugdhulp 2016 gemeente Molenwaard

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

actieplan: een door een hulpverlener samen met jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk, opgesteld hulpverleningsplan of plan van aanpak;

algemene voorziening: de vrij-toegankelijke voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, waarvoor geen beschikking door het college wordt afgegeven;

andere voorziening: voorziening op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, anders dan in het kader van de wet;

familiegroepsplan: een door ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren, opgesteld hulpverleningsplan of plan van aanpak;

individuele voorziening: een op de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers toegesneden, niet vrij toegankelijke voorziening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, waarvoor het college een beschikking afgeeft;

jeugdhulp: hulp als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

jeugdhulpaanbieder: de persoon als bedoeld in artikel 1.1. van de wet;

jeugdige: de persoon als bedoeld in artikel 1.1. van de wet, en die woonachtig is in de gemeente;

jeugdteam: een op gebiedsniveau georganiseerd, multidisciplinair team van gespecialiseerde ambulante jeugdhulpaanbieders dat de hulpvraag van jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers als algemene voorziening afhandelt en (in een vertegenwoordiging) functioneert in het sociaal team;

hulpvraag: behoefte van een jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet;

ouder: de ouder als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet,zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;

sociaal team: een multidisciplinair team dat zich richt op meervoudige en/of complexe ondersteuningsvragen vanuit het sociaal domein. Het sociaal team is op gebiedsniveau georganiseerd;

vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon zoals bedoeld in artikel 2.6 lid 2 van de wet;

wet: Jeugdwet.

Artikel 2. Vormen van jeugdhulp

 • 1.

  De gemeente biedt een algemene voorziening voor jeugdhulp:

  • ·

   Het jeugdteam

  • ·

   Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

 • 2.

  De gemeente biedt als individuele voorzieningen voor jeugdhulp:

  • ·

   Begeleiding

  • ·

   Persoonlijke verzorging

  • ·

   Kortdurend verblijf

  • ·

   Behandeling

  • ·

   Dagbesteding

  • ·

   Beschermd wonen en opvang

  • ·

   Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp op locatie van de aanbieder

  • ·

   Jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder

  • ·

   Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

  • ·

   Jeugdhulp met verblijf: pleegzorg

  • ·

   Jeugdhulp met verblijf: gezinsgericht

  • ·

   Jeugdhulp met verblijf: gesloten plaatsing

  • ·

   Jeugdhulp met verblijf: residentieel

  • ·

   Jeugdbescherming

  • ·

   Jeugdreclassering

  • ·

   Specialistische GGZ

  • ·

   Generalistische basis GGZ

  • ·

   Vervoersdiensten

 • 3.

  De individuele voorzieningen, zoals benoemd in lid 2 en met uitzondering van vervoersdiensten, omvatten voor zover dit naar het oordeel van het college noodzakelijk wordt geacht in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de jeugdhulpvoorzieningen als bedoeld in het eerste en tweede lid en de uitwerking daarvan.

Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts

Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder en legt dit vast in een beschikking als bedoeld in artikel 10.

Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente

 • 1.

  Jeugdigen en/of ouders/verzorgers met een hulpvraag kunnen zich rechtstreeks wenden tot of zich via het college laten leiden naar een algemene voorziening.

 • 2.

  Jeugdigen en/of ouders/verzorgers met een hulpvraag kunnen bij het college een aanvraag indienen om een besluit te nemen omtrent een individuele voorziening, conform artikel 8.

Artikel 5. Vooronderzoek

 • 1.

  Het college verzamelt in overleg met de jeugdige en/of de ouders/verzorgers de noodzakelijke en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt uiterlijk binnen twee weken een afspraak voor een gesprek.

 • 2.

  De jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers verstrekken voorafgaand aan het gesprek aan het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers verstrekken in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.

 • 3.

  Het college kan in overleg met de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 6. Inhoud gesprek

 • 1.

  Het college onderzoekt in een gesprek tussen jeugdhulpaanbieders en de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:

  • a.

   de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige en het probleem of de hulpvraag;

  • b.

   het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp;

  • c.

   het vermogen van de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;

  • d.

   de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening;

  • e.

   de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een algemene voorziening;

  • f.

   de mogelijkheden om een individuele voorziening te verlenen;

  • g.

   de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen;

  • h.

   hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers, en

  • i.

   de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, conform artikel 9, waarbij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers in begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 8.2.1 van de wet informeert het college de ouders/verzorgers dat een ouderbijdrage is verschuldigd en hoe deze bijdrage wordt geïnd.

 • 3.

  Het college informeert de jeugdige en/of de ouders/verzorgers over de gang van zaken bij het gesprek, hun rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt hen toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken.

 • 4.

  Het college en de jeugdige en/of de ouders/verzorgers kunnen in overleg afzien van het gesprek.

Artikel 7. Verslag en actieplan

 • 1.

  Het college maakt van het gesprek een verslag over de uitkomsten van het onderzoek en neemt daarin vervolgafspraken op in verband met de besproken hulpvraag.

 • 2.

  Het verslag wordt uiterlijk binnen twee weken na het gesprek aan de jeugdige en/of de ouders/verzorgers overhandigd, tenzij zij hebben meegedeeld dit niet te wensen.

 • 3.

  Indien het gesprek naar het oordeel van het college leidt tot de wenselijkheid van een individuele voorziening, wordt ter zake tevens binnen 6 weken een actieplan opgesteld, tenzij dit gelet op de aard van de te verlenen hulp niet noodzakelijk is. Bij de opstelling van het ondersteuningsplan wordt, bij aanwezigheid daarvan, rekening gehouden met het familiegroepsplan.

 • 4.

  Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige en/of de ouders/verzorgers worden aan het verslag toegevoegd.

Artikel 8. Indienen aanvraag

 • 1.

  Jeugdigen en/of ouders/verzorgers kunnen een aanvraag voor een individuele voorziening mondeling of schriftelijk indienen bij het college.

 • 2.

  Een voor akkoord ondertekend verslag van het gesprek en, in voorkomend geval een ondertekend actieplan, als bedoeld in artikel 7, wordt door het college als complete aanvraag voor een individuele voorziening beschouwd.

 • 3.

  Het college legt de beslissing op de aanvraag voor een individuele voorziening vast in een beschikking als bedoeld in artikel 10.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening.

Artikel 9. Regels voor pgb

 • 1.

  Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet en legt dit vast in een beschikking als bedoeld in artikel 10.

 • 2.

  De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie adequate en minst kostbare individuele voorziening in natura.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte van een pgb wordt vastgesteld.

 • 4.

  Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.

Artikel 10. Inhoud beschikking

 • 1.

  In de beschikking tot toekenning van een individuele voorziening wordt ten minste aangegeven of de voorziening in natura wordt verleend of als pgb wordt verstrekt.

 • 2.

  Bij het verlenen van een voorziening in natura wordt in de beschikking ten minste vastgelegd:

  • a.

   welke de te verlenen voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;

  • b.

   voor welke periode de voorziening verleend wordt;

  • c.

   hoe de voorziening wordt verleend; en indien van toepassing

  • d.

   welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.

 • 3.

  Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking ten minste vastgelegd:

  • a.

   voor welk resultaat het pgb wordt aangewend;

  • b.

   voor welke periode het pgb verstrekt wordt;

  • c.

   welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;

  • d.

   wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; en

  • e.

   de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.

Artikel 11. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering

 • 1.

  Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet doen een jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers op verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een individuele voorziening.

 • 2.

  Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan het college een besluit aangaande een individuele voorziening herzien dan wel intrekken indien het college vaststelt dat:

  • a.

   de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;

  • b.

   de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers niet langer op de individuele voorziening of op het pgb zijn aangewezen;

  • c.

   de individuele voorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;

  • d.

   de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele voorziening of het pgb;

  • e.

   de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers de individuele voorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het is bestemd; of

  • f.

   het pgb binnen12 maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Als het college een besluit op grond van het tweede lid heeft ingetrokken, kan het college geheel of gedeeltelijk de geldswaarde terugvorderen van de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers, van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten pgb.

 • 4.

  Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde jeugdhulp, al dan niet steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb’s.

Artikel 12. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, rekening met:

 • a.

  de aard en omvang van de te verrichten taken;

 • b.

  de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie;

 • c.

  een redelijke toeslag voor overheadkosten;

 • d.

  een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;

 • e.

  en kosten voor bijscholing van het personeel.

Artikel 13. Vertrouwenspersoon

Het college zorgt ervoor dat jeugdigen en ouders en pleegouders een beroep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Artikel 14. Klachtregeling

Het college draagt zorg voor een behoorlijke en transparante procedure ten behoeve van de afhandeling van klachten van jeugdigen en/of ouders/verzorgers die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in deze verordening.

Artikel 15. Inspraak en medezeggenschap

 • 1.

  Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het beleid betreffende jeugdhulp overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.

 • 2.

  Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen omtrent Jeugdhulp vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.

 • 3.

  Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.

 • 4.

  Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede en derde lid.

Artikel 16. Evaluatie

Het college evalueert eenmaal per jaar het gevoerde beleid. Het college zendt het evaluatieverslag na vaststelling daarvan naar de gemeenteraad, die op basis van het evaluatieverslag kan beoordelen of de verordening doeltreffend is en wat de effecten van het werken met de verordening in de praktijk zijn.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers afwijken van de bepalingen in deze verordening, wanneer toepassing van deze verordening of de hieruit voortvloeiende nadere regels, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 18. Intrekken oude regeling

De Verordening jeugdhulp gemeente Molenwaard 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp 2016 gemeente Molenwaard

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Molenwaard van9 februari 2016.

De griffier, De voorzitter,

B.Nootenboom D.R. van der Borg