Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Molenwaard

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201622-08-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

Het Kontakt, 23 december 2015

485676

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Molenwaard

Burgemeester en wethouders van Molenwaard;

 

overwegende dat het college - op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2015 - bevoegd is nadere regels te stellen ten aanzien van in de Verordening genoemde onderwerpen;

 

dat deze nadere regels zijn gebundeld in dit besluit maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016;

 

besluit en :

 

 • 1.

  in te trekken het Besluit maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2015;

 • 2.

  vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  ZIN: zorg in natura; hier te lezen als een maatwerkvoorziening in natura

 • 2.

  Woningaanpassingen voor minderjarigen: nagelvaste/niet-roerende aanpassingen aan de woning van de ouders/verzorgers van minderjarigen

 • 3.

  Begeleiding: er zijn 5 soorten te noemen: gespecialiseerde ambulante ondersteuning, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve ondersteuning of arbeidsmatige dagbesteding en kortdurend verblijf.

Artikel 2. Persoonsgebonden budget (PGB) buitenland (artikel 4.3, lid 2 onder e van de Verordening)

 • 1.

  Begeleiding in het buitenland: Begeleiding in het buitenland valt onder het PGB indien een cliënt korten dan 6 weken naar het buitenland gaat, mits aan de voorwaarden van het Pgb wordt voldaan. Gaat een cliënt langer dan 6 weken naar het buitenland, dan dient hij dit 2 weken voor vertrek te melden aan het college. Cliënt kan vervolgens maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg in het buitenland, mits aan de voorwaarden van het PGB wordt voldaan.

 • 2.

  Hulpmiddelen: Het is mogelijk het PGB in het buitenland aanwenden na goedkeuring van het college voor de aanschaf van een hulpmiddel in het buitenland, mits aan het Programma van eisen wordt voldaan.

 • 3.

  Andere vormen van maatwerkvoorzieningen zijn uitgesloten van besteding in het buitenland.

Artikel 3 Persoonsgebonden budget (PGB)

1.Diensten: tarief, kwaliteit en omvang (artikel 4.3, lid 3 en lid 4)

De noodzakelijke functionele - en kwaliteitseisen van de maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget moeten worden vermeld in het ondersteuningsplan van cliënt waardoor veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid zijn gewaarborgd.

 

Tarieven:

Voor de maatwerkvoorziening gespecialiseerde ambulante ondersteuning, gespecialiseerde dagbesteding met hoogintensieve ondersteuning of arbeidsmatige dagbesteding en kortdurend verblijf is het vertrekpunt voor de bepaling van het PGB:

Gecertificeerde zorgaanbieders: 100% van ZIN tarief

ZZP-constructie                               75% van ZIN tarief

Niet-professionele zorgverleners     50% van ZIN tarief

Er wordt hierbij uitgegaan van een gemiddelde van de tarieven, zoals die zijn overeengekomen per sector en per prestatie bij de inkooptrajecten voor zorg in natura.

 

Tarieven PGB per sector:

prestatie code

korte omschrijving

Pgb t.b.v.

GZ

GGZ

V&V

F125 p/u

Dagactiviteit LZA (gericht op educatie en/of arbeid)

aanbieder (100%)

€ 7,64

€ 7,75

€ 7,64

H126 p/u

Persoonlijke verzorging basis

aanbieder (100%)

€ 36,90

€ 36,02

€ 36,02

 

 

 

 

 

 

H127 p/u

Persoonlijke verzorging extra

aanbieder (100%)

€ 36,90

€ 36,90

€ 37,44

H150 p/u

Begeleiding extra (incl. component beschikbaarheid)

aanbieder (100%)

€ 43,10

€ 43,98

€ 42,44

H152 p/u

Begeleiding speciaal 1(nah)

aanbieder (100%)

€ 63,19

€ 63,19

€ 61,42

H153 p/u

Gespecialiseerde begeleiding (Psy) (begeleid zelfst. Wonen)

aanbieder (100%)

€ 67,97

€ 71,73

€ 67,97

H300 p/u

Begeleiding individueel

aanbieder (100%)

€ 40,63

€ 41,63

€ 39,71

H305 p/u

Begeleiding zorg op afstand aanvullend (Beeldschermcommunicatie)

aanbieder (100%)

€ 28,31

€ 28,31

€ 28,31

H531 p/u

Dagactiviteit basis, per dagdeel

aanbieder (100%)

€ 25,28

€ 27,27

€ 26,74

H533 p/u

Module cliëntkenmerk (pg) (pv en behandeling op achtergrond)

aanbieder (100%)

€ 44,48

€ 45,59

€ 48,63

H800 p/dd

Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend) (pv en behandeling op achtergrond)

aanbieder (100%)

€49,42

€ 49,42

€ 49,42

H800/H533 p/dd

Dagactiviteit module somatisch/PG/

aanbieder (100%)

€ 44,48

€ 44,48

€ 44,48

H803 p/d

Vervoer dagbesteding / dagbehandeling V&V

aanbieder (100%)

€ 8,05

€ 8,05

€ 8,05

H811 p/dd

Dagactiviteit (begeleiding) VG licht

aanbieder (100%)

€ 28,62

€ 29,37

€ 28,68

H812 p/dd

Dagactiviteit (begeleiding) VG midden

aanbieder (100%)

€ 36,53

€ 37,18

€ 37,18

H813 p/dd

Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar

aanbieder (100%)

€ 49,58

€ 49,58

€ 49,58

H832 p/dd

Dagactiviteit (begeleiding) LG midden

aanbieder (100%)

€ 42,26

€ 42,26

€ 42,26

H833 p/dd

Dagactiviteit lichamelijk gehandicapten (zware problematiek)

aanbieder (100%)

€ 46,78

€ 46,78

€ 46,78

H894 en H990 p/d

Vervoer dagbesteding / dagbehandeling GHZ (rolstoel) extramuraal

aanbieder (100%)

€ 8,05

€ 8,05

€ 8,05

H895 p/d

Vervoer dagbesteding / dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal

aanbieder (100%)

€ 19,21

€ 19,21

€ 19,21

Z993 p/d

Kortdurend verblijf gebaseerd op hotelfunctie, component dagbesteding en component persoonlijke verzorging en/of begeleiding

aanbieder (100%)

€ 94,02

€ 94,02

€ 94,02

Z996 p/d

kortdurend verblijf inclusief zorg

aanbieder (100%)

€ 99,45

€ 99,45

€ 99,45

 

 

 

 

 

 

In deze matrix wordt een gemiddelde aanbiedingsprijs van de leveranciers ingevuld op grond van de ondertekende contracten op 24-10-2014.

 

Hoogte tarief 2016 huishoudelijk ondersteuning:

Het HO-tarief wordt vastgesteld op € 13,50 per uur.

Het HO+ -tarief wordt vastgesteld op € 15,00 per uur.

In de Bijlage huishoudelijke ondersteuning (bijlage 3) bij de Verordening 2015 staan de regels en voorwaarden voor onder andere de omvang van huishoudelijke ondersteuning.

 

2.Vrij besteedbaar bedrag

Per kalenderjaar mag de budgethouder van het toegekende PGB voor huishoudelijke ondersteuning en/of gespecialiseerde ambulante ondersteuning en/of gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve ondersteuning en/of arbeidsmatige dagbesteding en/of kortdurend verblijf maximaal € 272,00 vrij besteden. Dit bedrag is bestemd voor kosten die het PGB eventueel met zich mee kan brengen, zoals administratieve zaken, print- en of kopieerkosten van de overeenkomsten en weekbriefjes het zoeken van een hulp, cursussen, gratificaties voor de hulp, feestdagenuitkering etc.

 

3.Hulpmiddelen en woningaanpassingen

De hoogte van een PGB voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de voorziening in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering. Een sportrolstoel en sportvoorziening worden ook gezien als maatwerkvoorziening.

In een programma van eisen, toegevoegd aan de beschikking, worden de vereisten en kwaliteit van de aan te schaffen maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

Het PGB voor een maatwerkvoorziening als tegemoetkoming in de verhuiskosten bedraagt:

 • 1.

  € 2.650,00 bij verhuizing naar een adequate en/of beter aanpasbare woning binnen de gemeente.

 • 2.

  € 5.500,00 indien op verzoek van de gemeente een voor meer dan € 5000,00 aangepaste woning wordt vrijgemaakt door achterblijvende gezinsleden na overlijden of definitieve opname elders van de cliënt. De vergoeding wordt in principe uitbetaald aan de medehuurder.

 • 3.

  € 5.500,00 indien een aanvrager op verzoek van de gemeente verhuist naar een al voor meer dan € 5.000,00 aangepaste woning buiten de gemeente.

Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats na overlegging van het getekende huurcontract of het getekend koopcontract. Indien de verhuizing niet plaatsvindt, dient het uitbetaalde bedrag per omgaande te worden terugbetaald.

4. PGB individueel vervoer

 

 • 1.

  Aan hen die op grond van een onafhankelijk medisch advies niet in staat zijn van CVV-gebruik te maken, kan een individuele tegemoetkoming in de kosten van gebruik van bepaald vervoer als bedoeld in artikel 4.9 lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2015 worden toegekend. Deze vergoedingen zijn gemaximaliseerd en worden op basis van declaratie per kwartaal uitbetaald:

  • a.

   een vergoeding voor gebruik van een individuele taxi tot een maximum van € 780,00 per kwartaal.

  • b.

   een vergoeding voor gebruik van een individuele rolstoel-taxi tot een maximum van € 1455,00 per kwartaal.

  • c.

   Een vergoeding voor gebruik van een bij de aanvrager of partner in het bezit zijnde eigen auto ad € 0,27 per kilometer tot een maximum van € 135,00 per kwartaal;

  • d.

   een vergoeding voor gebruik van een aan de aanvrager in bruikleen gegeven bruikleenauto ad

  • e.

   € 0,21 per kilometer tot een maximum van € 105,00 per kwartaal;

  • f.

   een vergoeding voor gebruik van een auto van derden ad € 0,21 per kilometer tot een maximum van € 105,00 van per kwartaal;

  • g.

   een vergoeding voor gebruik van een aan de aanvrager in bruikleen gegeven gesloten buitenwagen ad € 0,11 per kilometer tot een maximum van € 55,00 per kwartaal.

 • 2.

  Indien de aanvrager recht heeft of verkrijgt op een scootmobiel of een ander verplaatsingsmiddel als bedoeld in artikel 4.9 lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2015 wordt een korting op het maximum van de toekomende individuele vervoersvoorziening onder 4.9 lid 2 van genoemde verordening toegepast van respectievelijk 40% bij gebruik van een scootmobiel en 30% bij gebruik van een bijzondere fiets.

 • 3.

  Personen met een beperking die aantonen dat zij structureel deelnemen aan regulier vrijwilligerswerk, kunnen de voor hun rekening blijvende extra reiskosten, die niet verhaalbaar zijn op de instantie voor wie zij dat vrijwilligerswerk verrichten, declareren tot maximaal 2500 kilometer per jaar. Voor het overige zijn alle voorwaarden van toepassing die ook op de andere vervoersvergoedingen gelden.

Artikel 4 Bijdrage bepaalde maatwerkvoorzieningen

Er wordt een bijdrage gevraagd voor alle maatwerkvoorzieningen met uitzondering van:

 • a.

  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer;

 • b.

  Verhuiskostenvergoeding.

Artikel 5 deskundigheid beroepskrachten van zorgaanbieders (artikel 7.1 lid 2)

Aanbieder is verplicht bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT), de Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (CAO GGZ), de CAO Gehandicaptenzorg of de CAO Welzijn, afhankelijk van welke CAO van toepassing is, in acht te nemen. De aanbieder zet personeel in dat beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competentie en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de functieprofielen in de genoemde CAO’s en/of de wettelijke eisen en/of door de branche vastgestelde basisprofielen. Deze eisen geldt zowel voor medewerkers als voor ingehuurd personeel zoals ZZP-ers. De aanbieder dient zijn dienstverlening van voldoende kwaliteit te laten zijn, blijkend uit het insturen van een geldig, binnen zijn branche gangbaar, kwaliteitscertificaat (HKZ), in ieder geval betrekking hebbend op de zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening of een gelijkwaardig bewijs of certificaat.

Artikel 6 meldingsregeling calamiteiten en geweld/discriminatie (artikel 7.5 lid 1)

De aanbieder is verplicht onverwijld melding te doen bij een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Molenwaard, van:

 • a.

  ieder calamiteit die bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening heeft plaatsgevonden;

 • b.

  geweld en/of discriminatie bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening.

Artikel 7 Indexering (artikel 9.4 lid 2)

De in dit besluit geldende bedragen kunnen jaarlijks door de burgemeester en wethouders worden aangepast conform het percentage uit de september circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt met een vastgestelde ondersteuningsbehoefte afwijken van dit besluit, als toepassing van het besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016 treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 10 Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016 of Bmo 2016.

 

Vastgesteld tijdens het collegeoverleg van 8 december 2015.

 

Burgemeester en wethouders van Molenwaard

 

de secretaris de burgemeester

 

N. van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg