Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Snippergroenbeleid 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSnippergroenbeleid 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelSnippergroenbeleid 2016 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk recht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2016Nieuwe regeling

15-03-2016

Het Kontakt, 24 maart 2016

427329

Tekst van de regeling

Intitulé

Snippergroenbeleid 2016 gemeente Molenwaard

 

 

1. Inleiding

 

De gemeente Molenwaard is een landelijke gemeente die wordt gekenmerkt door een groene structuur welke bijdraagt aan het woongenot. De inwoners van de gemeente Molenwaard zijn ondernemend en doen regelmatig een verzoek tot aankoop dan wel ingebruikgeving van gemeentelijk groen. Vaak grenst dat groen direct aan het eigen (woon)perceel. De gemeente verleend in veel gevallen daaraan medewerking door middel van verkoop of ingebruikgeving.

 

Uit de overeenkomsten kan worden opgemaakt dat er voor wat betreft het gebruik van groenstroken in het verleden verschillende afspraken zijn met verschillende bewoners. Deze afspraken zijn niet consistent geweest en sommige inwoners van de gemeente hebben (veel) gunstigere voorwaarden voor het gebruik van gemeentelijk groen dan andere bewoners.

 

Doelstelling van deze nota is dat er zoveel mogelijk rechtsgelijkheid ontstaat voor de gebruikers van (snipper)groenstroken, er sprake is van helder, toetsbaar en handhaafbaar beleid en dat men kan beschikken over die handvatten die zorgen voor een efficiënte en doelmatige uitvoering.

 

In de volgende hoofdstukken komt als eerste aan de orde wat moet worden verstaan onder snippergroen. In hoofdstuk 3 leest u de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid. De wijze waarop het gebruik van snippergroen wordt beoordeeld is beschreven in hoofdstuk 4 van deze nota. In de volgende twee hoofdstukken is uitgewerkt op welke wijze en onder welke voorwaarden verkoop of bruikleen van groen- en reststroken kan plaatsvinden. In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe de gemeente dient te handelen wanneer een inwoner zich beroept op verjaring. Tot slot is beschreven wanneer en op welke wijze gemeentelijke gronden ontruimd moeten worden.

 

2. Definitie van snippergroen

Voor de uitoefening van de gemeentelijke taak bezit de gemeente gronden die veelal openbaar toegankelijk zijn. Daarbij valt te denken aan openbare wegen, waterwegen, plantsoenen, waterpartijen etc. Deze voorzieningen worden in de meeste gevallen onderhouden door de gemeente. Indien burgers of andere willekeurige derden bezit nemen van delen van deze gronden, kan dit de gemeente belemmeren in de uitoefening van haar taak of anderszins de gemeente beperken in het eigendomsrecht en in het nemen van haar verantwoordelijkheid. Ook kan dit bijdragen tot ‘verrommeling’ van de openbare ruimte of de verkeers- en sociale veiligheid in gevaar brengen. Daarom ziet de gemeente toe op het in gebruik nemen van grond door derden en treedt daar, waar nodig, tegen op.

 

Het is echter ook mogelijk dat gronden door derden in gebruik zijn genomen of dat men daartoe een verzoek doet. In het geval dat ingebruikname c.q. ingebruikgeving geen invloed heeft op de uitoefening van de gemeentelijke taak, kan de gemeente besluiten de gronden te verkopen of in gebruik te geven.

 

Voor de uitleg van het begrip snippergroen hanteren wij de volgende definitie: “snippergroen zijn percelen grond, over het algemeen van geringe afmetingen en van ondergeschikte betekenis, niet deel uitmakend van de gemeentelijke infra- en/of groenstructuur.

 

Bij verzoeken voor het in gebruik nemen van stukken snippergroen, passend binnen bovenstaande definitie, kunnen in beginsel percelen in aanmerking komen voor in gebruik name bij huurwoningen. Bij snippergroen percelen grenzend aan percelen van koopwoningen gaat de voorkeur uit naar de verkoop van het perceel. Indien dit niet mogelijk is om moverende redenen, kunnen eigenaren ook een snippergroenperceel in gebruik nemen.

 

3. Uitgangspunten beleid

Bij de totstandkoming en uitvoering van dit beleid hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten:

 

 • -

  de gemeente wil uitsluitend die gronden in eigendom en/of gebruik houden die nodig zijn voor de uitoefening van haar taak, nu of in de toekomst, anders gezegd, grond die de gemeente niet nodig heeft komt in beginsel voor verkoop of bruikleen in aanmerking. Voor de bepaling van benodigd voor haar taak nu of in de toekomst wordt onder meer de bestaande contouren van de groenstructuur overgenomen;

 • -

  de gemeente handhaaft haar rechtspositie met betrekking tot eigendom en gebruik van groen- en reststroken, ongeacht de maatregelen en/of middelen die daar voor nodig zijn;

 • -

  het aan derden verkopen of in bruikleen geven moet bijdragen aan goed beheer van de openbare ruimte en de kwaliteit van de openbare ruimte dient in stand te blijven;

 • -

  het aan derden verkopen of in bruikleen geven mag het belang van andere derden niet nadelig treffen;

 • -

  uitsluitend eigenaren / huurders van aanliggende percelen kunnen stroken in eigendom, respectievelijk bruikleen krijgen;

 • -

  alle kosten die samenhangen met de eigendomsoverdracht of bruikleen, met uitzondering van de kosten van het gemeentelijke apparaat, komen voor rekening van de koper;

 • -

  de koop- en bruikleenprijzen zijn vastgesteld, er wordt niet onderhandeld over deze prijzen;

 • -

  groen- en reststroken die zodanig van omvang zijn of gesitueerd zijn dat er een bouwkavel van kan worden gemaakt, worden niet uitgegeven onder het snippergroenbeleid.

 

4. Toets- en besluitcriteria

Aan de hand van verschillende toets- en besluitcriteria (bijlage 1 van deze nota) wordt door de gemeente vastgesteld of een perceel in aanmerking komt voor verkoop of bruikleen. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol: het bestemmingsplan, de aanwezigheid van kabels, leidingen en riolering, gemeentelijke plannen voor onder andere infrastructuur of nieuwbouw, publiekrechtelijke beperkingen, derde belangen en de staat van de bodem. Daarnaast stelt de gemeente zichzelf de vraag of uitgifte van de grond leidt tot een ondoelmatige indeling van de eigendommen of het beheer van de openbare ruimte.

 

Aan de hand van de hiervoor genoemde criteria beoordeelt de gemeente op de eerste plaats of de grond aan de (toekomstige) gebruiker in eigendom kan worden overgedragen in geval van een koopwoning. In geval van een huurwoning, onderzoekt de gemeente of het perceel in aanmerking komt voor bruikleen. Als aan de hand van de toets- en besluitcriteria is gebleken dat zowel verkoop als bruikleen geen optie is en de grond was al in gebruik genomen, dan moet ontruiming en herstel in de oude staat volgen.

 

Het formulier “toets- en besluitcriteria gebruik gemeentelijke groen- en reststroken” is als bijlage 1 bij deze beleidsnota gevoegd. Aan de hand van de in dit formulier gestelde vragen wordt iedere situatie beoordeeld.

 

5. Verkoop

Per concreet geval beoordeelt de gemeente aan de hand van de toets- en besluitcriteria of een deelperceel grond voor verkoop in aanmerking komt. Namens de gemeente is het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door de burgemeester, bevoegd de koopovereenkomst te sluiten.

 

Indien een verkoop geschiedt binnen de vastgestelde beleidsregels heeft het college de behandelend ambtenaar mandaat verleend voor het afhandelen van het proces. Tevens heeft deze ambtenaar een volmacht om de overeenkomst namens de burgemeester te ondertekenen.

Bij overdracht van de grond hanteert de gemeente de volgende voorwaarden:

 

 • -

  de groen- en/of reststrook mag alleen worden gebruikt voor tuinuitbreiding;

 • -

  Verzoeken tot verkoop en/of bruikleen van verharde reststroken, zoals brandgangen en/of voetpaden worden afgewezen;

 • -

  Alleen percelen <200m2 kunnen worden uitgegeven als snippergroen;

 • -

  het is, zonder uitdrukkelijke toestemming, niet toegestaan de aan te kopen grond in te richten als parkeerplaats en/of stallingsruimte voor een aanhanger o.i.d.;

 • -.

  de gemeente voorkomt te allen tijde versnippering van groenstroken. Verkoop van één of meer naast elkaar liggende groenstroken is alleen mogelijk, wanneer de resterende

  deelpercelen van de groenstrook ook worden verkocht; mits het totaal van het areaal minder dan 200m2 bedraagt;

  - de koper van de grond betaalt alle kosten die samenhangen met de eigendomsoverdracht van deze grond. Dit betreft onder meer de notariskosten, de overdrachtsbelasting en de kosten van het kadaster;

  - op de aan te kopen grond mogen in beginsel geen vergunningplichtige bouwwerken worden gebouwd. Dit kan slechts anders zijn, indien het bestemmingsplan bebouwing toestaat of mogelijk maakt;

  - Indien het perceel grenst aan een watergang, is de toekomstig eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot. Dit houdt o.a. in dat de bodem en slootkanten vrij zijn van begroeiing, materialen en andere obstakels.

   

De gemeente hanteert in het jaar 2016 voor de verkoop van snippergroen het volgende tarief: 25% van de gemiddelde grondprijs van rijwoningen in de gemeente Molenwaard. Dit komt neer op € 75,00 per m2.

Voor snippergroen op bedrijfsterreinen rekent de gemeente 25% van de gemiddelde prijs voor industriegrond. Dit komt neer op een bedrag van € 50,00 per m2.

 

De genoemde prijs is exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper.

Bij de verkoop van gronden waarop een extra bebouwingsmogelijkheid bestaat, of in de toekomst kan worden, gecreëerd, wordt door middel van een taxatie de grondprijs vastgesteld. Overdrachtsbelasting, notariële kosten, kadasterkosten en taxatiekosten komen voor rekening van de koper.

 

6. Bruikleen

Een bruikleenovereenkomst is persoonsgebonden en gaat dus niet automatisch over op de nieuwe gebruiker van het aangrenzende perceel. Onder voorwaarden, vermeld in de bruikleenovereenkomst, is indeplaatsstelling mogelijk.

 

Als bijlage 2 is bij deze beleidsnota een concept bruikleenovereenkomst gevoegd. In deze overeenkomst zijn een aantal standaard voorwaarden opgenomen, welke in iedere bruikleenovereenkomst zullen terugkeren. De gemeente heeft de mogelijkheid om aanvullende en/of afwijkende voorwaarden te stellen, indien het betreffende geval daar aanleiding voor geeft. Deze aanvullende voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de wijze waarop de grond mag worden ingericht.

 

De gemeente hanteert in het jaar 2016, of zoveel eerder als het college daarover besluit, voor groen- en reststroken een vaste eenmalige bruikleenprijs van € 200,00. De bruikleenovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

7. Verjaring

Wanneer een illegale gebruiker van een perceel snippergroen zich beroept op verjaring geldt onderstaande procedure.

 

Alvorens over te gaan tot een beoordeling van de verschillende oplossingen is het noodzakelijk om een onderscheid aan te brengen in de duur van verschillende ingebruiknemingen. Er zijn situaties bekend waarin al tientallen jaren sprake is van een ingebruikneming, zonder dat hiertegen van gemeentewege eerder is opgetreden of een signaal is afgegeven dat de ingebruikneming onwenselijk werd geacht. In sommige gevallen is het aangrenzende eigendom - de woning met tuin - al enkele keren van eigenaar gewisseld en werd de ingebruikneming voortgezet.

 

Om te voorkomen dat in geval van langdurige situaties betrokkenen plotseling worden geconfronteerd met een gemeente die al jarenlang geen actie heeft ondernomen is een onderscheid in twee perioden aangebracht:

-situaties die korter dan twintig jaar hebben geduurd;

- situaties die twintig jaar of langer hebben geduurd.

 

De termijn van twintig jaar is gebaseerd op de termijn die betrekking heeft op bevrijdende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee verschillende vormen van verjaring, te weten:

 • 1.

  Verkrijgende verjaring (acquisitieve verjaring) ex artikel 3:99 BW;

 • 2.

  Bevrijdende verjaring (extinctieve verjaring) ex artikel 3:306 BW.

 

Ad 1. Van verkrijgende verjaring is sprake indien een bezitter van een bepaald goed door het verlopen van een bepaalde periode rechthebbende van datzelfde goed wordt. De verjaringstermijn voor grond is gesteld op 10 jaar. Voorwaarde voor verkrijgende verjaring is dat de bezitter van het goed te goeder trouw is en het bezit dient onafgebroken te zijn. Een bezitter is te goeder trouw indien hij zich als rechthebbende beschouwt en zich ook redelijke wijs als zodanig mag beschouwen. Voor goede trouw is noodzakelijk dat voldoende zorg is betracht om een onjuiste voorstelling van zaken te voorkomen. Omdat uit de kadastrale gegevens blijkt dat de gemeente rechthebbende van de grond is, zal een beroep op bezit te goeder trouw niet snel slagen (artikel 3:23 BW).

 

Ad. 2. Van bevrijdende verjaring is sprake indien een rechtsvordering die aan iemand toekomt door middel van tijdsverloop tenietgaat. M.a.w. de rechthebbende kan geen rechtsvordering tot revindicatie meer instellen. De verjaringstermijn voor onroerende zaken is gesteld op 20 jaar. Ook een bezitter niet te goeder trouw wordt na het verstrijken van 20 jaar rechthebbende van het goed. Als voorwaarde wordt gesteld dat men het bezit van het goed heeft. Bezit betekent dat men het goed houdt voor zichzelf. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel (erfopvolging e.d.) (art. 3:112). Voor bezit op grond van inbezitneming is vereist dat men de feitelijke macht over het goed heeft (art. 3:113). Deze feitelijke macht moet zodanig zijn dat het te beschouwen is als het houden van het goed voor zichzelf. Daarnaast moet de machtsuitoefening over het goed zodanig zijn dat naar verkeersopvattingen de oorspronkelijke bezitter niet meer als zodanig kan worden beschouwd. Hier zal niet snel sprake van zijn. Het enkel onderhouden van een stuk grond is niet voldoende om naar verkeersopvatting het bezit van een stuk grond te verkrijgen. Het planten van struiken, verwijderen van andere begroeiing, het plaatsen van een tuinhuisje of een erfafscheiding zal wel met zich meebrengen dat het bezit van de grond naar verkeersopvatting door middel van inbezitneming verkregen wordt. Anders dan bij verkrijgende verjaring is het niet nodig dat het bezit van het goed onafgebroken is.

 

Stuiting van de verjaring

De verjaringstermijn van 20 jaar kan worden gestuit door middel van een aanmaning of mededeling ex artikel 3:317 lid 2 BW en door middel van erkenning, ex artikel 3:318 BW.

 • 1.

  De eisen aan de aanmaning en de mededeling zijn gering. Zij dienen slechts schriftelijk te geschieden, een brief is al voldoende. Wel dient binnen zes maanden na de aanmaning of de mededeling een stuitingbehandeling, als bedoelt in artikel 3:316 BW, te volgen. M.a.w. binnen 6 maanden na verzending van de aanmaning/mededeling moet een eis of een andere daad tot rechtsvervolging worden ingesteld. Blijft deze stuitingbehandeling uit dan is de verjaringstermijn niet gestuit.

 • 2.

  Van erkenning is sprake indien de gebruiker van de grond erkent dat niet hij, maar de gemeente rechthebbende van de grond is. Het is niet noodzakelijk dat de erkenning expliciet gebeurt. Elke handeling of gedraging waaruit dit blijkt stuit de verjaring. Zo stuit ook het aanbod tot koop van de grond de verjaring.

 

Indien de verjaring op juiste manier is gestuit dan begint een nieuwe termijn te lopen. Deze nieuwe termijn is nooit langer dan 5 jaar (art. 3:319 BW).

 

Geen /niet tijdige stuiting van de termijn

De bezitter kan na 20 jaar eigenaar worden indien de verjaringstermijn niet tijdig is gestuit. Het snippergroen wordt verkregen door degene die op het moment van verjaring bezitter is van het goed, ongeacht of hij bezitter te goeder trouw is (art. 3:105). Uit dit artikel blijkt dat de verjaringstermijn blijft doorlopen, ook in geval van rechtsopvolging onder bijzondere titel (bijv. koop). De bezitter wordt dus rechthebbende ongeacht de duur van zijn bezit, er zal echter wel een akte van verjaring moeten worden gemaakt en inschrijving bij het Kadaster zal moeten volgen.

 

Als uitgangspunt wordt de termijn van twintig jaar gehanteerd. Tegen gebruik dat korter dan 20 jaar heeft geduurd, wordt in beginsel opgetreden. Als de gebruiker kan aantonen dat het gebruik rechtmatig is – door middel van een controleerbare toezegging dan wel een overeenkomst- zal niet handhavend worden opgetreden. Bij geconstateerde situaties waarbij bewezen kan worden dat aan de voorwaarde voor bevrijdende verjaring is voldaan, zal niet worden opgetreden.

 

8. Ontruiming bij illegaal gebruik

Het kan zijn dat wordt ontdekt dat een stuk grond illegaal in gebruik is. Als eerste wordt gekeken of het perceel alsnog verkocht of in bruikleen gegeven kan worden aan de gebruiker. Is dit niet het geval omdat de gemeente het zelf nodig heeft voor de uitoefening van haar publieke taken, vordert de gemeente ontruiming van de grond. Ook kan de situatie zich voordoen dat de gebruiker van de grond niet instemt met het voorstel tot koop of bruikleen. In dat geval is er geen zicht meer op totstandkoming van een overeenkomst en is ontruiming de enige optie.

 

In geval van ontruiming verzoekt de gemeente de gebruiker schriftelijk om de desbetreffende grond binnen een redelijke termijn weer in oude staat terug te brengen. Wanneer door verloop van tijd de “oude staat” niet valt te herleiden, bepaalt de gemeente op welke wijze de gebruiker de grond moet aanpassen. In de meeste gevallen betekent dit dat de grond vrij van alle bouwwerken, verharding en beplanting dient te worden opgeleverd.

 

Wanneer de gebruiker weigert aan het informele verzoek van de gemeente te voldoen, kan de gemeente via de burgerlijke rechter afdwingen dat zij de grond weer tot haar volledige beschikking krijgt. De gemeente baseert zich in dat geval op haar eigendomsrecht.

 

vastgesteld door het college van Molenwaard op 1 5 maart 2016

 

de secretaris de burgemeester

 

N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg

 

BIJLAGE 1

Toets- en besluitcriteria gebruik gemeentelijke groen- en reststroken

Locatie:

 

Adres

 

Kadastrale gegevens:

 

Oppervlakte:

 

Naam huidige gebruiker:

 

Eerder verzoek ingediend? Afgewezen?

 

Bestemmingsplan

 

Wat is de bestemming van het perceel?

 

Nutsbedrijven en riolering

 

Zijn er leidingen en/of kabels van nutsbedrijven aanwezig?

 

Ligt er gemeentelijk riool?

 

Gemeentelijke plannen

 

Perceel nodig voor wegverbreding, fiets- of voetpad?

 

Perceel nodig voor herstructurering, nieuwbouw?

 

Is de grond voor de gemeente strategisch gelegen?

 

Publiekrechtelijke beperkingen

 

Zijn er publiekrechtelijke beperkingen bekend?

 

Derdenbelang

 

Zijn er belangen van andere inwoners of derden?

 

Zijn er zichtbare erfdienstbaarheden?

 

Zijn er rioolaansluitingen in de grond aanwezig?

 

Heeft het perceel een functie in de afwatering?

 

Bodemkwaliteit

 

Is er sprake van bodemverontreiniging?

 

Wat is exact bekend over de bodemkwaliteit?

 

Is een verkennend bodemonderzoek nodig?

 

Overige aspecten

 

Leidt verkoop tot een ondoelmatige indeling van eigendommen of beheer van openbare ruimte?

 

Conclusie gebruik gemeentelijke groen- en reststroken

Beoordeling van de overdraagbaarheid:

Het deelperceel is overdraagbaar

Motivatie:

Het deelperceel is overdraagbaar onder voorwaarden

Motivatie:

Het deelperceel is niet overdraagbaar

Motivatie:

Indien een terrein niet overdraagbaar wordt bevonden, de mogelijkheden onderzoeken het perceel in bruikleen te geven .

Mogelijkheid tot bruikleen :

Het deelperceel is in bruikleen te geven

Motivatie:

Het deelperceel is onder voorwaarden in bruikleen te geven

Motivatie:

Het deelperceel is niet in bruikleen te geven

Motivatie:

Indien een perceel (ged eelte) niet overdraagbaar is en niet in gebruik gegeven kan worden en

het is door derden in bezit genomen, dient ontruiming te volgen.

Besluit:

 

 

 

BIJLAGE 2 KOOPOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1.Gemeente Molenwaard, op grond van mandaatbesluit, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd, door de heer E. van Waardenburg, medewerker Buitenruimte, statutair gevestigd Voorstraat 88, 2964 AL Groot-Ammers, hierna te noemen: verkoper,

en

2.<naam>, wonende <straat, postcode, woonplaats>

hierna te noemen: koper

Verkoper en koper hierna gezamenlijk te noemen: partijen; en afzonderlijk ook te noemen: partij/wederpartij.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Verkoper verkoopt aan koper, die in eigendom aanvaardt, een perceel grond gelegen te

(INVULLEN), ter grootte van circa (INVULLEN) m², kadastraal bekend gemeente ……, sectie (INVULLEN), nummer (INVULLEN) gedeeltelijk/ geheel zoals aangegeven op bijgevoegde situatieschets met arcering, voor de koopprijs van € (INVULLEN) exclusief

overdrachtsbelasting (zegge: (INVULLEN) euro).

De volgende voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 1 notariële akte

De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden door een nader te

bepalen notaris. De akte van levering zal worden gepasseerd uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst.

Artikel 2 kosten, belastingen en betaling koopprijs

a.Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, de

notariskosten, alsmede de inschrijving in de daartoe bestemde registers en de eventuele kosten voor uitmeting van het kadastrale perceel, zijn voor rekening van koper.

b.De betaling van de koopprijs (en van de overige onder a. genoemde kosten, rechten en belastingen) zal door de koper geschieden uiterlijk op de datum waarop de notariële akte wordt verleden.

Artikel 3 levering

 • a.

  De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat waarin het zich bevindt bij het tot stand komen van de overeenkomst.

 • b.

  Verkoper verplicht zich voor het verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering, behoudens het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

 • c.

  Het verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten, die voor het gebruik conform bestemming benodigd zijn. Aan koper kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen staan, komen voor diens risico.

 • d.

  De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel geschieden bij de ondertekening van de notariële akte van levering. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan bij de ondertekening van de notariële akte van levering, eindigt de zorgplicht van de verkoper vanaf het tijdstip van feitelijke levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 • e.

  De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden vrij van huur en/of pacht of andere gebruiksrechten, tenzij deze uitdrukkelijk aan koper kenbaar zijn gemaakt en als zodanig zijn overeengekomen.

Artikel 4 bijzondere lasten

De onroerende zaak wordt overgedragen vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De onroerende zaak wordt tevens overgedragen vrij van kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten en lasten/beperkingen uit overeenkomst, behoudens hetgeen hierna eventueel is vermeld.

Artikel 5 Over- of ondermaat

Indien na kadastrale inmeting blijkt dat verschillen zijn ontstaan door onder- of overmaat, zal verrekening slechts plaatsvinden als blijkt dat verschillen zijn ontstaan van 5% meer of minder. Verrekening zal plaatsvinden op basis van de prijs per m2, zonder rentevergoeding.

Artikel 6 lasten en belastingen

Alle lasten en belastingen die eventueel van het verkochte geheven worden zullen komen voor rekening van koper met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de levering plaats vindt.

Artikel 7 garantieverklaringen van verkoper

Verkoper verklaart en garandeert, onverminderd het hiervoor in de artikelen 3 en 4

bepaalde, het volgende:

 • a.

  Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte;

 • b.

  Het is verkoper niet bekend dat zich in de grond asbesthoudende materialen bevinden. De eventueel aanwezige asbesthoudende stoffen zullen voor risico van koper in de grond achterblijven;

 • c.

  Voor zover aan verkoper bekend zijn in de grond geen ondergrondse tanks, zoals olie- en septictanks, voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig;

 • d.

  Het is verkoper niet bekend(bijvoorbeeld op grond van publicaties in lokale bladen, een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek of het gebezigde gebruik van de grond) dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond in zodanige mate verontreinigd is, op basis waarvan verkoper volgens de op het moment van verkoop geldende regelgeving maatregelen dient te treffen.

 • e.

  Op het verkochte rust geen retentierecht;

 • f.

  Met betrekking tot het verkochte zijn geen gerechtelijke procedures aanhangig waaronder eveneens worden begrepen arbitrage en bindend advies;

Artikel 8 informatieplicht verkoper/onderzoekssplicht koper

Verkoper staat er voor in aan koper met betrekking tot het verkochte die informatie te hebben gegeven die naar verkeersopvattingen door hem ter kennis van koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen.

Artikel 9 risico-overgang en beschadiging

 • a.

  Het risico van de onroerende zaak zoals in de aanhef genoemd, blijft voor rekening van de verkoper, tot op de dag van het passeren van de notariële akte, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper.

 • b.

  Indien het verkochte voor het tijdstip van risico-overgang anders dan door toedoen van koper geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in geringe mate wordt beschadigd, is verkoper verplicht koper daarvan onverwijld in kennis te stellen en is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen 4 weken, nadat het onheil is geschied, maar in ieder geval voor de datum van de notariële akte, koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper aan koper zal overdragen het verkochte in de staat waarin het zich alsdan bevindt, alsmede – zonder enige tegenprestatie naast de overeengekomen koopprijs – alle rechten, welke verkoper ter zake van vorenbedoelde schade, hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden.

Artikel 10 ingebrekestelling en verzuim/ontbinding

 • a.

  Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

 • b.

  Ingeval een partij nalatig blijft na het verstrijken van de ingebrekestellingtermijn kan de wederpartij nakoming van de overeenkomst vorderen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden. Dit laat echter onverlet de mogelijkheid voor de wederpartij aanvullende dan wel vervangende schadevergoeding te eisen.

 • c.

  Ingeval van faillissement, surseance van betaling of beslaglegging op de onroerende zaken van koper, wordt deze overeenkomst geacht te zijn ontbonden zonder dat daarvoor ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 11 toestemming/medewerking

Voor zover de verkoper dan wel koper uit meer dan een persoon bestaat, dan verklaren zij, voor zover nodig, de een aan de ander, dan wel over en weer, toestemming, medewerking en uitvoering te verlenen tot de hiervoor omschreven rechtshandelingen.

Artikel 12 domiciliekeuze

Deze akte zal berusten ten kantore van de in artikel 1 van deze overeenkomst genoemde notaris, alwaar partijen ter zake van deze overeenkomst domicilie kiezen.

Artikel 13 rechtskeuze en forumkeuze

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor de kennisneming van alle geschillen die naar aanleiding van deze koopovereenkomst ontstaan, is de rechtbank van de plaats waar het verkochte is gelegen bevoegd.

Aldus in tweevoud opgemaakt getekend

te……..te……

op…… op…..

de verkoper de koper

BIJLAGE 3 CONCEPT BRUIKLEENOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1.Gemeente Molenwaard, op grond van een mandaatbesluit, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. van Waardenburg, medewerker Buitenruimte, statutair gevestigd te Voorstraat 88, 2964 AL Groot-Ammers,

hierna te noemen de gemeente;

en

2.De heer/mevrouw……………………………, geboren op 00-00-0000 te …………, wonende te (0000 AA) ………… aan de ……………, hierna te noemen gebruiker;

in aanmerking nemende dat:

 • ·

  gebruiker aan gemeente heeft verzocht voornoemd gedeelte grond aan gebruiker in bruikleen te geven;

 • ·

  hiertegen aan de zijde van gemeente geen bezwaren bestaan mits dit een tijdelijk karakter heeft en ook overigens door gebruiker aan het in deze overeenkomst gestelde wordt voldaan;

 • ·

  met het oog hierop gemeente en gebruiker terzake nadere afspraken willen vastleggen;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Gemeente verklaart in bruikleen te geven aan bruiklener, gelijk bruiklener verklaart in bruikleen aan te nemen, een gedeelte grond gelegen nabij de woning op …………, groot circa……… m², kadastraal bekend gemeente …………, sectie .., nummer ……., met als bestemming………………., een en ander als gearceerd aangegeven op aangehechte kaart.

Artikel 2

 • 1.

  Deze bruikleenovereenkomst gaat in op 00-00-0000, wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd.

 • 2.

  De gebruiker betaald eenmalig €200,00. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer van de gemeente Molenwaard NL33 BNGH 0285 1572 56 o.v.v. snippergroen en de naam van de gebruiker.

Artikel 3

 • 1.

  De bruikleenovereenkomst kan ten allen tijden, zonder recht op enige schadeloosstelling, zowel door de gemeente als gebruiker schriftelijk worden opgezegd met inachtneming

 • 2.

  De gebruiker is verplicht bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst, het perceel in goede staat van onderhoud en vrij van puin, steen, houtmaterialen en/of verontreinigingen, ten genoegen van de gemeente ontruimd op te leveren; hierbij heeft de gebruiker geen recht op vergoeding wegens aan, in of op de grond aangebrachte veranderingen of verbeteringen.

Artikel 4

 • 1.

  De gebruiker aanvaardt het perceel in de staat waarin het zich bevindt op het moment van het aangaan van deze overeenkomst.

 • 2.

  Gebruiker zal het perceel gebruiken als tuin.

Artikel 5

 • 1.

  De gebruiker is verplicht het perceel in goede en ordentelijke staat te onderhouden en vrij van onregelmatige plantengroei en/of afvalstoffen.

 • 2.

  Eventueel aanwezige bomen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente worden verwijderd. Niet toegestaan is het inslaan van spijkers en dergelijke in en het bevestigen van draden of gaas aan bomen, te graven dichtbij wortels van bomen, of

anderszins zodanig te handelen, dat aanwezige bomen nadelige gevolgen hiervan ondervinden. Tevens dient de gebruiker de aanwezige bomen goed te onderhouden;

 • 3.

  Indien het perceel gelegen is op hoeken van wegen, is gebruiker verplicht struiken of andere beplanting ten genoegen van de gemeente te snoeien en voorwerpen en voertuigen geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien de situatie naar het oordeel van verhuurder gevaarlijk is voor de veiligheid van de personen en goederen, het vrije uitzicht van verkeersdeelnemers belemmerd of op andere wijze hinderlijk is voor het verkeer.

 • 4.

  Indien het perceel gelegen is aan een watergang, dient de gebruiker te zorgen voor het onderhoud van de sloot. Dit houdt in dat de bodem en de slootkanten vrij zijn van begroeiing, materialen en andere obstakels.

Artikel 6

 • 1.

  De gebruiker mag op het perceel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente geen bouwwerken oprichten. De gebruiker mag op het perceel, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, aan de straatzijde geen afrasteringen of schuttingen plaatsen.

 • 2.

  Het is gebruiker, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente, voorts niet toegestaan om zaken aan te brengen in of op de grond als zitkuilen, vijvers, pergola’s, verhardingen, dan wel over te gaan tot het verbouwen van groenten en fruit etc.

 • 3.

  Gebruiker onthoudt zich te allen tijde van het verwijderen en/of verplaatsen van brandkranen en afsluiterstraatpotten, bijbehorende markeringen, sifons, afblaaspunten etc. respectievelijk het niet of minder toegankelijk of zichtbaar maken daarvan.

Artikel 7

 • 1.

  De gebruiker zal te allen tijde gedogen dat in het perceel kabels/leidingen/buizen met toebehoren moeten worden gelegd of zijn gelegen van nutsbedrijven, de gemeente en/of andere hiertoe bevoegd zijnde openbare instellingen.

 • 2.

  De gebruiker zal te allen tijde gedogen dat daartoe bevoegde personen het perceel kunnen betreden voor het verrichten van kabel-/leidingwerkzaamheden ten behoeve van het leggen, verwijderen, het onderhouden en inspecteren van kabels/leidingen/buizen.

 • 3.

  De gebruiker kan bij de gemeente en/of nutsbedrijven geen aanspraak maken op vergoeding van schade die veroorzaakt is of zal worden door of vanwege de gemeente of nutsbedrijven uitgevoerde werkzaamheden in of op het perceel.

Artikel 8

 • 1.

  De gebruiker is verplicht zich te onthouden van enig handelen waardoor het deugdelijk functioneren dan wel de bereikbaarheid van de in artikel 7 genoemde voorzieningen kan worden belet of belemmerd, dan wel de voorzieningen kunnen worden beschadigd. In dit verband is het de huurder in het bijzonder verboden in het gehuurde over een strook ter breedte van één meter ter weerszijden van een kabel of leiding:

  • ·

   dieper te spitten dan dertig centimeter;

  • ·

   op enigerlei wijze te ontgraven of te ontgronden;

  • ·

   het perceel te gebruiken voor opslag van afvalstoffen, meststoffen dan wel composthopen;

  • ·

   bomen of diepwortelende struiken te planten;

  • ·

   palen en staven in de grond te drijven.

 • 2.

  Indien gebruiker wegens handelen in strijd met het vorenstaande, of anderszins, schade aan kabels en/of leidingen veroorzaakt, verplicht gebruiker zich tot vergoeding van daardoor aangerichte schade, geleden door het desbetreffende nutsbedrijf, de gemeente dan wel andere terzake bevoegd zijnde openbare instellingen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade niet aan hem kan worden toegerekend.

 • 3.

  De gebruiker is, na inwerkingtreding van onderhavige overeenkomst, aansprakelijk voor het volledige onderhoud van op, in, onder, of boven de grond aanwezige beplanting, straatmeubilair en/of andere bouwwerken van welke aard en omvang dan ook, inclusief de reeds voor het gebruik door of namens de gemeente aangebrachte beplanting, straatmeubilair en/of andere bouwwerken van welke aard en omvang dan ook.

 • 4.

  De gebruiker vrijwaart de gemeente van enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van het niet of onvoldoende onderhouden van de groenstrook en/of aanwezige beplanting, bomen, straatmeubilair en/of andere bouwwerken van welke aard dan ook.

Artikel 9

Het is de gebruiker verboden het perceel geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. Het perceel mag niet bebouwd worden en het mag niet gebruikt worden voor het parkeren van aanhangers en/of motorvoertuigen;

Artikel 10

Gebruiker verschaft gemeente en door gemeente aan te wijzen gemachtigden, in verband met de uitoefening van hun toekomende bevoegdheden, te allen tijde onbelemmerd toegang tot het perceel.

Artikel 11

 • 1.

  Het recht van gebruik is persoonsgebonden en gaat niet automatisch over op derden. Een eventuele gegadigde/nieuwe bewoner zal een daartoe strekkend schriftelijk verzoek moeten richten aan gemeente. Indien de nieuwe bewoner het gebruikte perceel niet wil overnemen dan dient de verlatende bewoner/gebruiker het perceel voor zijn rekening in de oude staat terug te brengen. Herstelt de verlatende bewoner/gebruiker de grond niet dan zal dit door de gemeente worden gedaan; de kosten hiervoor worden dan op de verlatende bewoner/gebruiker verhaald.

 • 2.

  Gebruiker verplicht zich om bij verkoop van zijn perceel een aspirant-koper op de juiste eigendomsgrenzen te attenderen, zodat geen onjuiste indruk van de grootte van het perceel ontstaat.

Artikel 12

Bij niet-nakoming of overtreding van een der bepalingen van deze overeenkomst zal de gebruiker in verzuim zijn door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming zelve, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist; alsdan kunnen op kosten van de gebruiker de in verband met de niet-nakoming of overtreding door burgemeester en wethouders nodig geoordeelde herstellingen, veranderingen of verwijderingen van gemeentewege geschieden;

Artikel 13

 • 1.

  Op alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit deze bruikleenovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 2.

  Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen het grondgebied van de gemeente Molenwaard is gelegen.

Artikel 14

Bijlage 1: Overzichtskaart perceel

Aldus in tweevoud overeengekomen

Te…… te…..

d.d. …. d.d. ……

gemeente gebruiker

BIJLAGE 4 CONCEPT VERKLARING VAN VERJARING

De ondergetekenden:

1.Gemeente Molenwaard, op grond van een mandaatbesluit, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. van Waardenburg, medewerker Buitenruimte, statutair gevestigd te Voorstraat 88, 2964 AL Groot-Ammers,

hierna te noemen de gemeente;

En

2.De heer ….en mevrouw ……, wonende aan de ……. te …..,

hierna te noemen: verkrijger,

 • ·

  Verkrijger heeft aangetoond dat hij grond aan de …zijde van de woning aan de …………, zoals aangegeven op bijgevoegde situatieschets, langer dan 20 jaar in het bezit heeft. Hierdoor is verkrijger door verjaring eigenaar geworden van een perceel grond gelegen aan de…. te ….. Kadastraal bekend gemeente ….., sectie .., nummer ….;

 • ·

  Gemeente betwist deze extinctieve verjaring niet;

 • ·

  Gemeente en verkrijger stemmen in met inschrijving in openbare registers;

 • ·

  De voor de overdracht vereiste akte zal worden verleden door een door de verkrijger nader te bepalen notaris;

 • ·

  De akte van levering zal gepasseerd worden op een nader overeen te komen datum maar binnen een termijn van drie maanden na ondertekening van deze verklaring;

 • ·

  Alle kosten welke voortvloeien uit de extinctieve verjaring, waaronder begrepen de notariskosten en het kadastrale recht, zijn voor rekening van verkrijger;

 • ·

  De betaling van deze kosten zal door de verkrijger geschieden uiterlijk op de datum waarop de notariële akte zal worden verleden.

Aldus in drievoud opgemaakt getekend.

Plaats:

Datum:

gemeente, verkrijger,