Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening digitale publicaties 2017 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening digitale publicaties 2017 gemeente Molenwaard
CiteertitelVerordening digitale publicaties 2017 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Awb, art. 2:14, 3:41 en 3:42
 3. Reglement van Orde, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201712-11-2018Nieuwe regeling

11-10-2016

Gemeenteblad 2016-146535

591762

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening digitale publicaties 2017 gemeente Molenwaard

De gemeenteraad van Molenwaard;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet de artikelen 2:14, 3:41 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 35 van het Reglement van Orde;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

overwegende dat:

 

-het elektronisch bekend maken van besluiten, die niet tot een of meer belanghebbenden zijngericht, uitsluitend plaats vindt in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald;

-verzending van berichten, die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch gebeurt, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

-het noodzakelijk is om regels te stellen voor het elektronisch kennisgeven van berichten van debestuursorganen van de gemeente Molenwaard;

 

besluit:

 

 • 1.

  De verordening digitale publicaties 2017 gemeente Molenwaard vast te stellen;

 • 2.

  Alle bekendmakingen op de informatiepagina van het Kontakt te melden;

 • 3.

  Het college op te dragen te onderzoeken op welke wijze de informatie over diverse gemeentelijke plannen actiever onder de aandacht van direct belanghebbenden gebracht kan worden.

   

Verordening digitale publicaties 2017 gemeente Molenwaard

Artikel 1 Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht en besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht en waarvan de bekendmaking niet kan plaatsvinden door toezending of uitreiking, worden bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl.

 • 2.

  De elektronische bekendmaking in het gemeenteblad is de bekendmaking “op andere geschikte wijze” in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

 • 3.

  De besluiten worden in hun geheel opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 4.

  Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt.

Artikel 2 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

 • 2.

  De elektronische verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan: kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

In bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 1 en 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening digitale publicaties 2017 gemeente Molenwaard.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 oktober 2016

 

Griffier Voorzitter

 

B.J. Nootenboom D. van der Borg