Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Reglement Draagkrachtmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Draagkrachtmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes
CiteertitelReglement Draagkrachtmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes 2017 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Bedrijveninvesteringszone 2017 Gemeente Molenwaard

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016-178659

641286

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Draagkrachtmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes

besluit college van Molenwaard, d.d. 13 december 2016

Organisatie draagvlakmeting

 

Het college van Molenwaard draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting BIZ Gelkenes op aan de gemeentesecretaris.

Bijdrageplichtige

 • 1.

  Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de BI-zone wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de Bedrijveninvesteringszone Gelkenes uit spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die volgens de Verordening Bedrijveninvesteringszone Gelkenes bijdrageplichtig zijn.

Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Bij de uitvoering van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van genummerde stemformulieren.

 • 2.

  De stembiljetten worden met een begeleidend schrijven per post naar de bijdrageplichtigen gestuurd.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 heeft de stichting ondernemersfonds BIZ Bedrijvenpark Gelkenes de mogelijkheid om de stemformulieren uit te reiken aan ondernemers binnen de BI-zone. De uitreiking vindt voor de ingangsdatum van de draagvlakmeting plaats.

 • 4.

  Het stemformulier kan in een gesloten antwoordenvelop en ondertekend worden gezonden naar: Gemeente Molenwaard, t.a.v. draagvlakmeting BIZ Gelkenes, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf, of worden ingeleverd bij secretaris E. Gerwig van de Stichting ondernemersfonds BIZ Bedrijvenpark Gelkenes.

 • 5.

  Het stemformulier vermeldt uiterste datum en tijdstip waarop het formulier op het retouradres moet zijn ontvangen.

 • 6.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het draagvlakonderzoek en daarbij de beschikking krijgt over gegevens met een vertrouwelijk karakter, verplicht tot geheimhouding.

   

Ongeldige stemmen

 • 1.

  Stemmen die te laat worden ontvangen zijn ongeldig.

 • 2.

  Stemmen die blanco, onduidelijk of anderszins foutief zijn ingevuld zijn ongeldig.

 • 3.

  Stemmen die niet of niet door een rechthebbende vertegenwoordiger van het desbetreffende WOZ-object ondertekend zijn.

 • 4.

  Stemmen die anders dan op het originele door de gemeente aan de bijdrageplichtige opgestuurde stembiljet worden uitgebracht.

   

Telling stemmen / uitslag draagvlakmeting

 • 1.

  De stemmen worden geteld door 1 medewerker van de gemeente Molenwaard en 1 ondernemer op Gelkenes. De telling wordt tenminste eenmaal gecontroleerd. De tellingen vinden plaats onder leiding van de gemeentesecretaris. Tezamen vormen zijn de stemcommissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris stelt het resultaat van de draagvlakmeting vast.

 • 3.

  Van voldoende steun is ingevolge de Wet Bedrijveninvesteringszone sprake indien uit de draagvlakmeting blijkt dat:

  • a.

   ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding van de Bedrijveninvesteringszone Gelkenes heeft uitgesproken, en

  • b.

   ten minste tweederde deel daarvan zich voor inwerkingtreding heeft uitgesproken.

    

Bekendmaking resultaat draagvlakmeting

Het resultaat van de draagvlakmeting en eventueel de inwerkingtreding van de Bedrijveninvesteringszone wordt bekendgemaakt door de gemeente op de gebruikelijke wijze.

 

Niet voorziene gevallen

De voorzitter van de stemcommissie, de gemeentesecretaris, beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

 

Vastgesteld op 13 december 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard

 

de secretaris, de burgemeester,

 

N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg