Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Molenwaard
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2016 gemeente Molenwaard

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

31-01-2017

gemeenteblad 2017-18646

651243

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Molenwaard

Burgemeester en wethouders van Molenwaard;

 

overwegende dat in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Molenwaard 2016 het college bevoegd is Nadere regels te stellen ten aanzien van in de Verordening genoemde onderwerpen;

 

besluiten:

 

 • -

  in te trekken de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016;

 • -

  vast te stellen de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Molenwaard.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  ZIN: zorg in natura, hieronder wordt verstaan een maatwerkvoorziening in natura.

 • b.

  Woningaanpassingen voor 18-: nagelvaste/niet-roerende aanpassingen aan de woning van de ouders/verzorgers van minderjarigen.

 • c.

  Begeleiding: hieronder wordt verstaan individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding met of zonder vervoer en kortdurend verblijf.

 • d.

  Begeleidingsplan: een door cliënt samen met zijn begeleider opgesteld plan waarin de doelen, te behalen resultaten en de planning staan.

Artikel 2 Persoonsgebonden budget (Pgb)

2.1 Persoonsgebonden budget begeleiding (artikel 4.3, lid 3 van de Verordening)

 

2.1.1 Kwaliteit voor Pgb begeleiding

De noodzakelijke functionele en kwaliteitseisen van de begeleiding in de vorm van een persoonsgebonden budget moeten worden vermeld in het begeleidingsplan van cliënt waardoor veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid zijn gewaarborgd. De begeleider dient over competenties en vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor het bereiken van de doelen van de begeleiding.

Cliënt dient het begeleidingsplan binnen twee maanden na toekenning van het Pgb aan te leveren. In het begeleidingsplan staan de doelen, te behalen resultaten en de termijn waarin die te behalen zijn.

 

2.1.2 Tarieven begeleiding

Het bedrag van de individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf bedraagt maximaal;

 • a.

  100% van het genoemde Pgb-tarief in onderstaande tabel indien de cliënt een zorgaanbieder inschakelt, zoals bedoeld in artikel 6 van deze Nadere regels.

 • b.

  75% van het genoemde Pgb-tarief in onderstaande tabel indien de cliënt een zzp’er inschakelt, zoals bedoeld in artikel 6 van deze Nadere regels.

 • c.

  50% van het genoemde Pgb-tarief in onderstaande tabel indien de cliënt iemand uit het sociaal netwerk inschakelt.

In deze tabel wordt de gemiddelde aanbiedingsprijs van de zorgaanbieders ingevuld op grond van de ondertekende overeenkomsten, per sector en per prestatie voor zorg in natura.

Tarieven Pgb per sector op basis 100 % (2):

Prestatie-code

korte omschrijving

GZ

GGZ

V&V

F125 pu

Dagactiviteit (LZA) gericht op educatie en/of arbeid

€ 7,75

€ 7,87

€ 7,75

H126 pu

PV basis

€ 37,45

€ 36,56

€ 36,56

H127 pu

PV extra

€ 37,45

€ 37,45

€ 38,00

H150 pu

Begeleiding extra (incl. component beschikbaarheid)

€ 43,75

€ 44,64

€ 43,08

H152 pu

Begeleiding speciaal 1 (NAH)

€ 64,14

€ 64,14

€ 62,34

H153 pu

Gespecialiseerde begeleiding (Psychiatrie) (BZW)

€ 68,99

€ 72,81

€ 68,99

H300 pu

Begeleiding individueel

€ 41,24

€ 42,25

€ 40,31

H305 pu

Begeleiding zorg op afstand aanvullend (beeldschermcommunicatie)

€ 28,73

€ 28,73

€ 28,73

H531 dd

Dagactiviteit basis, per dagdeel

€ 25,66

€ 27,68

€ 27,14

H533 dd

Module cliëntkenmerk (psychogeriatrisch) (PV en behandeling op achtergrond)

€ 45,15

€ 46,27

€ 49,36

H800 dd

Module cliëntkenmerk (som. ond.) (PV en behandeling op achtergrond)

€ 50,16

€ 50,16

€ 50,16

H800/

H533 dd

Dagactiviteit module somatisch/ PG

€ 45,15

€ 45,15

€ 45,15

H803 pd

Vervoer dagbesteding V&V

€ 8,17

€ 8,17

€ 8,17

H811 dd

Dagactiviteit (begeleiding) VG licht

€ 29,05

€ 29,81

€ 29,11

H812 dd

Dagactiviteit (begeleiding) VG midden

€ 37,08

€ 37,74

€ 37,74

H813 dd

Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar

€ 50,32

€ 50,32

€ 50,32

H831 dd

Dagactiviteit (begeleiding) LG licht

€ 37,12

€ 37,12

€ 7,12

H832 dd

Dagactiviteit (begeleiding) LG midden

€ 43,10

€ 43,10

€ 43,10

H833 dd

Dagactiviteit LG (zware problematiek)

€ 47,48

€ 47,48

€ 7,48

H894 pd

Vervoer dagbesteding GZ extramuraal

€ 8,17

€ 8,17

€ 8,17

H895 pd

Vervoer dagbesteding GZ rolstoel extramuraal

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

H990 pd

Vervoer dagbesteding GGZ

€ 8,17

€ 8,17

€ 8,17

Z993 pd

Kortdurend verblijf gebaseerd op hotelfunctie, component dagbesteding en component PV en/of begeleiding

€ 95,43

€ 95,43

€ 95,43

Z996 pd

kortdurend verblijf inclusief zorg

€ 100,94

€ 100,94

€ 100,94

Uitleg afkortingen:

pu = per uur;

dd = per dagdeel (4 uur);

pd = per dag (etmaal)

Gz= Gehandicaptenzorg (verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten);

GGZ= Geestelijke gezondheidszorg;

V&V= Verpleging en Verzorging;

VG= Verstandelijk gehandicapt;

LG= Lichamelijk gehandicapt;

LZA= Langdurig zorgafhankelijk;

PV= Persoonlijke verzorging;

PG= Psychogeriatrisch;

BZW= Begeleid zelfstandig wonen;

NAH= Niet aangeboren hersenletsel;

Som. ond: somatisch ondersteunend.

 

2.1.3. Omvang begeleiding

a.Indicatieve omvang individuele begeleiding.

De omvang is afhankelijk van de gestelde doelen, de uit te voeren taken en de benodigde frequentie van ondersteuning in de individuele situatie van de cliënt.

Er wordt rekening gehouden met de stabiliteit van de situatie, het lerend vermogen van de cliënt, de prognose van de beperkingen, de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen en dagbesteding.

Bij één keer per week begeleiding: gemiddeld 90 minuten per week.

Bij twee keer per week begeleiding: gemiddeld 180 minuten per week.

Indien een cliënt op meerdere leefgebieden begeleiding nodig heeft, kunnen meer uren begeleiding op maatwerk nodig zijn.

b.Indicatieve omvang dagbesteding:

De omvang is afhankelijk van de gestelde doelen van cliënt en/of zijn netwerk. Er wordt geïnventariseerd waar de cliënt en/of zijn netwerk behoefte aan heeft in relatie tot participeren in de samenleving, een zinvolle dagbesteding, de ontlasting van de mantelzorger en de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen. Maximaal kunnen negen dagdelen per week worden geïndiceerd.

c.Indicatieve omvang vervoer voor dagbesteding.

Cliënt komt in aanmerking voor vervoer naar dagbesteding wanneer hij niet in staat is zelf of met behulp van zijn netwerk vervoer te regelen. De omvang is maximaal vijf etmalen per week.

d.Indicatieve omvang persoonlijke verzorging.

De aanspraak op persoonlijke verzorging houdt verband met zelfredzaamheid en ligt in het verlengde van begeleiding. Het gaat hierbij voornamelijk om het aansporen tot een handeling. De volgende algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn onder andere van belang: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, zich wassen/douchen, toiletbezoek, medicijnen aanreiken/toedienen.

 

Voor ondersteuning bij deze activiteiten geldt de volgende indicatieve omvang:

Activiteit

Omvang per keer

Frequentie

Zich wassen (gedeeltelijk)

10 minuten

1 keer per dag

Zich wassen (volledig)

20 minuten

1 keer per dag

Uit bed komen

10 minuten

1 keer per dag

In bed gaan

10 minuten

1 keer per dag

Aankleden (gedeeltelijk)

10 minuten

1 keer per dag

Uitkleden (gedeeltelijk)

10 minuten

1 keer per dag

Aankleden (volledig)

15 minuten

1 keer per dag

Uitkleden (volledig)

15 minuten

1 keer per dag

Tanden poetsen

5 minuten

2 keer per dag

Haren kammen/borstelen

5 minuten

1 keer per dag

Nagels knippen

5 minuten

1 keer per week

Scheren

10 minuten

1 keer per dag

Medicatie aanreiken

5 minuten

 

Toiletbezoek en reinigen/

incontinentiemateriaal verwisselen

15 minuten

 

Bij het bepalen van de omvang wordt rekening gehouden met het samenvallen van zorgmomenten waarvoor aftrek van tijd kan plaatsvinden. De uiteindelijk te verstrekken indicatie wordt afgerond op een veelvoud van 15 minuten, naar boven afgerond.

 

2.2 Persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning

 

2.2.1. Tarief huishoudelijke ondersteuning

Het HO -tarief bedraagt € 13,70 per uur.

2.2.2. Omvang

De omvang per taak in de verschillende resultaatgebieden is weergegeven in de volgende tabel.

De uiteindelijk te verstrekken indicatie huishoudelijke ondersteuning wordt op een veelvoud van 15 minuten, naar boven afgerond.

Afhankelijk van de situatie van de cliënt kan gemotiveerd worden afgeweken.

Tijdnormering Huishoudelijke Verzorging.Let op: tijdnormering is indicatief. Altijd individuele afweging maken. Als er reden is om af te wijken van deze normeringen, kan dat, mits onderbouwd, altijd.

 

HO alleenstaande (seniorenwoning/ flat)

Resultaten:

1.Beschikken over boodschappen voor het dagelijks leven, broodmaaltijd en warme maaltijd

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

Boodschappen doen voor het dagelijks leven 60 p week 1u per week Broodmaaltijd bereiden 15 p keer 1u45 per week Warme maaltijd bereiden 30 p keer 3u30 per week

2. Schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk)

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc)60 p week 1u per week Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc) 90 p week 1u30 per week

3.Beschikken over schone kleding (de wasverzorging)

De was doen (kleding/linnengoed wassen) 60 p week 1u per week

Huishoudelijke spullen in orde houden --

 

HO alleenstaande (eengezinswoning)

Resultaten:

1.Beschikken over boodschappen voor het dagelijks leven, broodmaaltijd en warme maaltijd

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

Boodschappen doen voor het dagelijks leven 60 p week 1u per week Broodmaaltijd bereiden 15 p keer 1u45 per week Warme maaltijd bereiden 30 p keer 3u30 per week

2.Schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk)

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc) 60 p week 1u per week Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc) 180 p week 3 u per week

3.Beschikken over schone kleding (de wasverzorging)

De was doen (kleding/linnengoed wassen) 60 p week 1u per week

Huishoudelijke spullen in orde houden --

 

HO twee-/meerpersoonshuishouden (woonsituatie niet van belang)

Resultaten:

1.Beschikken over boodschappen voor het dagelijks leven, broodmaaltijd en warme maaltijd

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

Boodschappen doen voor het dagelijks leven 60 p week(evt+) 1u per week Broodmaaltijd bereiden 15 p keer(evt+) 1u45 per week Warme maaltijd bereiden 30 p keer (evt+) 3u30 per week

2.Schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk)

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc) 90 p week 1u30 per week Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc) 180 p week 3u per week

3.Beschikken over schone kleding (de wasverzorging)

De was doen (kleding/linnengoed wassen) 90 p week(evt+) 1u per week

Huishoudelijke spullen in orde houden --

 

‘evt +’ houdt in, dat extra tijd geïndiceerd kan worden bij grotere leefeenheden, aanwezigheid kleine kinderen, extra bewassing etc

HO+ overige activiteiten alleenstaanden/twee- of meerpersoonsleefeenheden

 

Zorg voor inwonende kinderen

Anderen helpen in huis met zelfverzorging Anderen helpen in huis bij bereiden maaltijd tot max 40 uur p week

Organisatie van het huishouden (regievoering op het huishouden)

Dagelijkse organisatie van het huishouden 30 p week 0u30 per week

Leren omgaan met het huishouden (instructie) (versterken zelfredzaamheid)

Psychologische begeleiding 30 p week 0u30 per week Advies, instructie, voorlichting 30 p keer (max 3 keer p week, 6 weken) 1u30

* als AIV om huishouden aan te leren; dan geen tijd voor AIV indiceren, maar aan te lerenactiviteiten indiceren in tijd en AIV aanklikken om aan te geven dat het om aanleren van dieactiviteiten gaat.

Bron: Protocol Huishoudelijke verzorging april 2005.doc

 

2.3 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en woningaanpassingen

 

2.3.1 Vaststellen budget

 • a.

  De hoogte van een Pgb voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de voorziening in natura zou zijn verstrekt.

 • b.

  Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering.

 • c.

  Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering.

 • d.

  In een programma van eisen, toegevoegd aan de beschikking, worden de vereisten en kwaliteit van de aan te schaffen maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

   

2.3.2 Duur

 • a.

  Een met een Pgb aangeschafte woonvoorziening, vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening wordt geacht, bij ongewijzigde omstandigheden, minimaal 7 jaar te voorzien in de opheffing van de beperking, tenzij de leverancier van de gemeentelijke voorziening in natura een andere afschrijvingstermijn aangeeft.

 • b.

  Een met een Pgb aangeschafte sportvoorziening wordt geacht minimaal 3 jaar te voorzien in de mogelijkheid tot participeren via sport.

 • c.

  Er kan alleen opnieuw een Pgb worden verstrekt als een afkeuringsrapport van de voorziening wordt overgelegd en de vastgestelde afschrijvingstermijn van de voorziening is verstreken.

 • d.

  Er kan alleen tussentijds opnieuw een Pgb worden verstrekt indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden of indien er sprake is van niet aan cliënt verwijtbare calamiteiten.

   

2.4 Persoonsgebonden budget verhuiskosten

Het Pgb voor een maatwerkvoorziening als tegemoetkoming in de verhuiskosten bedraagt:

 • ·

  € 2.650, - bij verhuizing naar een adequate en/of beter aanpasbare woning.

 • ·

  € 5.500, - indien op verzoek van de gemeente een voor meer dan € 5000,- aangepaste woning wordt vrijgemaakt door achterblijvende gezinsleden na overlijden of definitieve opname elders van de cliënt. De vergoeding wordt in principe uitbetaald aan de medehuurder.

Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats na overlegging van het getekende huurcontract of het getekend koopcontract. Indien de verhuizing niet plaatsvindt, dient het uitbetaalde bedrag per omgaande te worden terugbetaald.

 

2.5 Persoonsgebonden budget individueel vervoer (artikel 4.10 lid 2 van de Verordening)

 

2.5.1. Hoogte budget

Aan hen die op grond van een onafhankelijk medisch advies niet in staat zijn van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) gebruik te maken, kan een individuele tegemoetkoming in de kosten van gebruik van bepaald vervoer worden toegekend. Deze vergoedingen zijn gemaximaliseerd en worden op basis van declaratie per kwartaal uitbetaald:

 • a.

  Een vergoeding voor gebruik van een individuele taxi tot een maximum van € 780, - per kwartaal.

 • b.

  Een vergoeding voor gebruik van een individuele rolstoeltaxi tot een maximum van € 1455, - per kwartaal.

 • c.

  Een vergoeding voor gebruik van een bij de aanvrager of partner in het bezit zijnde eigen auto ad € 0,27 per kilometer tot een maximum van € 135,00 per kwartaal;

 • d.

  Een vergoeding voor gebruik van een aan de aanvrager in bruikleen gegeven bruikleenauto ad € 0,21 per kilometer tot een maximum van € 105,00 per kwartaal;

 • e.

  Een vergoeding voor gebruik van een auto van derden ad € 0,21 per kilometer tot een maximum van € 105,00 per kwartaal;

 • f.

  Een vergoeding voor gebruik van een aan de aanvrager in bruikleen gegeven gesloten buitenwagen ad € 0,11 per kilometer tot een maximum van € 55,00 per kwartaal.

   

2.5.2 Gebruik ander verplaatsingsmiddel

Indien de aanvrager een individuele vervoersvoorziening heeft (zoals onder 2.5.1) en bovendien recht heeft of verkrijgt op een scootmobiel of een ander verplaatsingsmiddel wordt een korting op het maximum van de toegekende individuele vervoersvoorziening toegepast van respectievelijk 40% bij gebruik van een scootmobiel en 30% bij gebruik van een aangepaste fiets.

 

2.5.3. Vrijwilligerswerk

Personen met een beperking die aantonen dat zij structureel deelnemen aan regulier vrijwilligerswerk, kunnen de voor hun rekening zijnde extra reiskosten, die niet verhaalbaar zijn op de instantie voor wie zij dat vrijwilligerswerk verrichten, declareren tot maximaal 2500 kilometer per jaar. Voor het overige zijn alle voorwaarden van toepassing die ook op de andere vervoersvergoedingen gelden.

 

2.6 Vrij besteedbaar bedrag

Per kalenderjaar mag de budgethouder van het toegekende Pgb voor huishoudelijke ondersteuning en/of begeleiding maximaal € 272,00 vrij besteden. Indien de budgethouder beschikt over zowel een Pgb voor huishoudelijke ondersteuning als voor begeleiding, geldt voor beide Pgb’s het vrij besteedbare bedrag van maximaal € 272,00.

Dit bedrag is bestemd voor kosten die het Pgb eventueel met zich kan meebrengen, waaronder administratieve kosten, werving van een hulpverlener, feestdagenuitkering en dergelijke.

Het is de budgethouder toegestaan van het toegekende Pgb reiskosten te vergoeden.

 

2.7 Persoonsgebonden budget in het buitenland

 • ·

  Begeleiding kan onder het Pgb vallen indien een cliënt korter dan zes weken naar het buitenland gaat, mits aan de voorwaarden van het Pgb wordt voldaan. Gaat een cliënt langer dan zes weken naar het buitenland, dan dient hij dit twee weken voor vertrek schriftelijk te melden aan het college. Cliënt kan vervolgens maximaal dertien weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van ondersteuning in het buitenland, mits aan de voorwaarden van het Pgb wordt voldaan.

 • ·

  Hulpmiddelen: Het is mogelijk het Pgb in het buitenland aan te wenden na goedkeuring van het college voor de aanschaf van een hulpmiddel in het buitenland, mits aan het programma van eisen wordt voldaan.

 • ·

  Andere vormen van maatwerkvoorzieningen zijn uitgesloten van besteding in het buitenland.

   

Artikel 3 Waardestijging woning door bouwkundige woningaanpassing

Een eigenaar-bewoner aan wie een bouwkundige woningaanpassing wordt verstrekt, die leidt tot objectieve waardestijging van de woning, moet de verkoop van deze woning binnen tien jaar na gereedmelding van de aanpassing, onverwijld aan het college melden.

De waardestijging van de woning moet worden terugbetaald, naar rato van de resterende afschrijvingstermijn, met verrekening van de betaalde bijdrage.

De afschrijvingstermijn bedraagt tien jaar met 10% afschrijving per verstreken jaar, gerekend na datum gereedmelding van de bouwkundige aanpassing tot datum van verkoop van de woning.

 

Artikel 4 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) (artikel 4 en 5.3 lid 2 van de Verordening)

 • ·

  Met de vervoerspas kan per enkele reis maximaal 5 openbaar vervoerszones worden gereisd tegen een gereduceerd tarief.

 • ·

  Met de vervoerspas kan per kalenderjaar circa 500 reiszones (circa 2.000 km) worden gereisd tegen dit gereduceerde tarief (€ 0,60 per zone).

 • ·

  Indien er na onderzoek op grond van de Wmo sprake is van een grotere vervoersbehoefte dan 500 reiszones, kan er gemotiveerd worden afgeweken en uitbreiding van het aantal reiszones worden toegekend.

 • ·

  De vervoerskosten voor een begeleider, die meereist met de cliënt op grond van een medische indicatie voor begeleiding tijdens het vervoer, komen voor rekening van de gemeente.

 • ·

  De ritbijdrage van het CVV bedraagt € 0,60 per zone.

   

Artikel 5 Grondslag bijdrage maatwerkvoorziening (artikel 5.4 van de Verordening)

 

5.1 Begeleiding

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hanteert als grondslag voor de berekening van de bijdrage het laagste tarief dat de gemeente betaalt aan een gecontracteerde zorgaanbieder. Per vorm van begeleiding staat het laagste tarief in onderstaande tabel weergegeven.

De kostprijs per periode van vier weken wordt bepaald door het laagste tarief per uur, per dagdeel of per dag te vermenigvuldigen met het ontvangen aantal uren, aantal dagdelen of aantal dagen begeleiding per 4 weken.

Vorm van begeleiding

Grondslag

CAK* in natura

Grondslag

CAK bij Pgb***

Begeleiding individueel (pu)

(H150, H152, H153, H300)

50%, 75% of 100% hiervan

Dagbesteding (dd)

(H531, H533, H800, H811, H812, H813, H831, H832, H833)

50%, 75% of 100% hiervan

Kortdurend verblijf (pd)

(Z993, Z996)

50%, 75% of 100% hiervan

Persoonlijke verzorging (pu)

(H126, H127)

50%, 75% of 100% hiervan

Dagactiviteit Langdurig Zorg Afhankelijk (pu) (F125)**

50%, 75% of 100% hiervan

Begeleiding zorg op afstand (pu)

(H305)**

50%, 75% of 100% hiervan

* De tarieven uit de kolom ‘Grondslag’ worden per prestatiecode aan het CAK doorgegeven.

Tussen haakjes staan de prestatiecodes.

** Uitzonderingscategorieën

*** Gecertificeerde zorgaanbieders: 100% van het ZIN tarief

ZZP-constructie : 75% van het ZIN tarief

Een zorgverlener uit het sociale netwerk: 50% van het ZIN tarief

 

5.2 Huishoudelijke ondersteuning

Het laagste tarief per uur dat de gemeente betaalt aan een gecontracteerde zorgaanbieder voor huishoudelijke ondersteuning wordt als grondslag voor de berekening van de bijdrage door het CAK gehanteerd. In de situatie van zorg in natura bedraagt dit € 21,82. In de situatie van zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget bedraagt het tarief €13,80 voor HO en €15,35 voor HO+.

 

5.3 Parameters

Het CAK hanteert bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage in 2017 de volgende parameters:

Categorie

Maximale periodebijdrage

Inkomensgrens

Marginaal tarief

Eenpersoonshuishoudens, niet AOW-gerechtigd

€ 17,50

€ 27.158

7,5%

Eenpersoonshuishoudens, AOW-gerechtigd

€ 17,50

€ 20.440

7,5%

Meerpersoonshuishoudens, niet AOW-gerechtigd

€ -

€ 42.000

7,5%

Meerpersoonshuishoudens, AOW-gerechtigd

€ 17,50

€ 28.230

7,5%

Artikel 6 Deskundigheid beroepskrachten (artikel 7.1 lid 2 van de Verordening)

De zorgaanbieder is verplicht bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT of soortgelijke), de Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (CAO GGZ), de CAO Gehandicaptenzorg of de CAO Welzijn, afhankelijk van welke CAO van toepassing is, in acht te nemen. De aanbieder zet personeel in dat beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competentie en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de functieprofielen in de genoemde CAO’s en/of de wettelijke eisen en/of door de branche vastgestelde basisprofielen. Deze eisen gelden zowel voor medewerkers als voor ingehuurd personeel zoals Zzp-ers. De aanbieder dient zijn dienstverlening van voldoende kwaliteit te laten zijn, blijkend uit het insturen van een geldig, binnen zijn branche gangbaar, kwaliteitscertificaat (HKZ), in ieder geval betrekking hebbend op de zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening of een gelijkwaardig bewijs of certificaat.

De competenties en vaardigheden van een zzp-er moeten in overeenstemming zijn met een functieprofiel en/of door de branche vastgesteld basisprofiel voor de betreffende beroepsgroep.

 

Artikel 7 Indexering (artikel 9.4 lid 2 van de Verordening)

De in dit besluit geldende bedragen kunnen jaarlijks door burgemeester en wethouders worden aangepast conform het CBS indexcijfer “Cao-lonen contractuele loonkosten en arbeidsduur; 85 Gezondheids- en welzijnszorg (2000=100)” en conform navolgende formule:

index T-1

( ------------ x 100) = mutatiepercentage

index T-2

Hierbij geldt: T = maand Juli van het kalenderjaar waar dit besluit betrekking op heeft; T-1 = maand juli van het voorgaande kalenderjaar.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 Gemeente Molenwaard treden in werking op 1 januari 2017.

Artikel 9 Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Molenwaard

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Molenwaard op 31 januari 2017.