Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Tweede wijzigingsbesluit 2017 Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTweede wijzigingsbesluit 2017 Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2017Wijziging regeling

14-11-2017

gmb-2017-208019

788766

Tekst van de regeling

Intitulé

Tweede wijzigingsbesluit 2017 Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard

 

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van het college over bovenstaand onderwerp;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de APV Molenwaard 2015:

 

 

 

Artikel I  

De Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2015 wordt gewijzigd als volgt:

 

 • A.

  Artikel 2:9 komt te luiden:

 

Artikel 2:9 Straatartiest

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden:

  • a.

   indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;

  • b.

   op zondagen, erkende Christelijke feestdagen en maandag t/m zaterdag tussen 21.00 en 09.00 uur;

  • c.

   op door het college aangewezen openbare plaatsen;

  • d.

   op door het college aangewezen dagen en uren.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in lid 1.

 

Artikel 5:15 komt te luiden:

 

Artikel 5:15 Venten

 • 1.

  Het is verboden te venten:

  • a.

   indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;

  • b.

   op zondagen, erkende Christelijke feestdagen en maandag t/m zaterdag tussen 21.00 en 09.00 uur;

  • c.

   op door het college aangewezen openbare plaatsen;

  • d.

   op door het college aangewezen dagen en uren.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in lid 1.

 • 3.

  Het verbod in het eerste artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van het Wegenverkeerswet.

 

Artikel II

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Zaaknummer : 788766

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering,

gehouden op 7 november 2017.

de griffier,

A.J.M. Anthonissen

de voorzitter,

D.R. van der Borg