Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Besluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201818-11-2017nieuwe regeling

27-11-2017

gmb-2018-38162

804228

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het ambtelijke voorstel aan de gezamenlijke colleges van Giessenlanden en Molenwaard over bovenstaand onderwerp;

 

besluit:

 

vast te stellen, Besluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

 

Artikel 1 Digitalisering archiefbescheiden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard gaan over tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden ontvangen of verzonden in het kader van de door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in mandaat uit te voeren gemeentelijke taken, waarvoor burgemeester en wethouders zijn aangewezen als zorgdrager en die op grond van de ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996’ (geactualiseerd op 25 juni 2012) voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Onder mandaattaken worden tevens verstaan de taken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uitvoert op grond van artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het ‘Handboek Vervanging Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid’, versie 4.0 van 5 september 2017, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd en onderdeel van dit besluit uitmaakt.

 • 3.

  De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen in het Handboek Vervanging Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van genoemd Handboek, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager van de Unit Informatiemanagement voor wat betreft de mineure wijzigingen als bedoeld in paragraaf 6.2 van het Handboek.

 • 4.

  De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt gemachtigd voor het opstellen en ondertekenen van de verklaring op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995, met de mogelijkheid van ondermachtiging aan de manager van de Unit Informatiemanagement.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 18 november 2015.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017’.

 

804228

 

Vastgesteld op 27 november 2017.

 

de secretaris,

 

B.J Nootenboom CMC

 

de burgemeester,

 

D.R. van der Borg