Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

STANDPLAATSENBELEID 2018 Molenlanden gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSTANDPLAATSENBELEID 2018 Molenlanden gemeente Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234689.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234689.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201811-03-2019nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-64157

857856

Tekst van de regeling

Intitulé

STANDPLAATSENBELEID 2018 Molenlanden gemeente Molenwaard

 

De colleges van Giessenlanden en Molenwaard, ieder binnen de eigen bevoegdheid, besluiten het ‘Standplaatsenbeleid 2018 Molenlanden’ vast te stellen.

 

STANDPLAATSENBELEID 2018 MOLENLANDEN

 

Hoofdstuk 1: Inleiding

 

Algemeen

Het te koop aanbieden van goederen als vis, snacks, kaas, brood, groenten, bloemen, enz. vanaf een standplaats of markt is een niet weg te denken activiteit in de gemeente. De standplaatsen en markten voorzien in een behoefte van de inwoners als ook van toeristen. De standplaatsen en markten dragen bij aan het voorzieningenniveau in de kernen en zijn ook complementair aan en daardoor versterkend voor andere voorzieningen.

 

Het standplaatsenbeleid is een invulling / uitwerking van artikel 5.17 t/m 5.21 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit vormt dan ook het wettelijk kader van dit beleid. Het beleid biedt ondernemers duidelijkheid over hun mogelijkheden en positie. Daarnaast geeft het beleid de kaders aan waarbinnen de vergunningverlening plaatsvindt en schept duidelijkheid voor het handhaven van de regelgeving.

 

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten vormen de basis van het beleid:

 • Behouden en versterken van het voorzieningenniveau in de kernen

 • Eerlijke concurrentie

 • Gelijke kansen

 • Open en transparant

 

Bereik

Het voorliggende beleid heeft betrekking op:

 • Minimarkten

 • Losse standplaatsen

 • Incidentele standplaatsen met maatschappelijk belang

 • Incidentele standplaatsen met commercieel belang

 • Standplaatsen op het ijs

 • Standplaatsen in het kader van toerisme

  • molengebied Kinderdijk

  • overige toeristische locaties

    

Hoofdstuk 2: Definitie en afbakening

 

Dit beleid is de uitwerking en invulling van de artikelen 5:17 tot en met 5:21 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Naast de in dit beleid opgenomen kaders voor verlening en weigering van een standplaatsenvergunning zijn de algemene weigeringsgronden uit artikel 1.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.

 

Losse standplaats

Een losse standplaats is een aangewezen verkooplocatie waar één verkooppunt mag worden ingenomen voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 uur per week.

 

Minimarkt

Een minimarkt is een aangewezen verkooplocatie met minimaal 3 en maximaal 10 verkooppunten welke gelijktijdig worden ingenomen voor een aangesloten periode van maximaal 6 uur per week.

 

Incidentele standplaats met maatschappelijk belang

Een incidentele standplaats met maatschappelijk belang is een standplaats die wordt ingenomen voor een beperkte periode en tijd op een niet vooraf aangewezen locatie waarbij geen commercieel doel wordt nagestreefd. (vb. bevolkingsonderzoek, verkoping voor een goed doel)

 

Incidentele standplaats met commercieel belang

Een incidentele standplaats met commercieel belang is een standplaats die wordt ingenomen voor een beperkte periode en tijd op een niet vooraf aangewezen locatie waarbij een commercieel doel wordt nagestreefd. (vb. wervingsactie voor telefonie of internet, oliebollen- en kerstbomenverkoop)

 

Standplaats op het ijs

Een standplaats op het ijs is een niet aangewezen verlooplocatie op het ijs welke mag worden ingenomen gedurende een ijsperiode waarin er daadwerkelijke geschaatst kan worden.

 

Standplaatsen in het kader van toerisme

 • Standplaats molengebied Kinderdijk

Een aangewezen verkooplocatie in het molengebied waar gedurende het hele jaar zes dagen per week en binnen vooraf vastgestelde tijdstippen een standplaats mag worden ingenomen.

 

 • Standplaats overige toeristische locaties

Een aangewezen verkooplocatie op een toeristische locatie waar gedurende het hele jaar zes dagen per week binnen vooraf vastgestelde tijdstippen een standplaats mag worden ingenomen.

 

Hoofdstuk 3: Beleidskader

 

In dit hoofdstuk per categorie het beleidskader wat dient voor de beoordeling en vergunningverlening van de standplaatsvergunningen. Voor alle categorieën geldt dat een vergunning geweigerd kan worden indien in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van een standplaatsvergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

 

Losse standplaatsen

 • Een losse standplaats mag alleen worden ingenomen op één van de vooraf aangewezen locaties.

 • Aanvragen voor niet aangewezen locaties worden terughoudend beoordeeld en alleen toegekend indien de standplaats een significant toegevoegde waarde heeft voor het voorzieningenniveau in de desbetreffende kern.

 • Een losse standplaats mag alleen worden ingenomen tijdens een aaneengesloten periode van maximaal 6 uur per week waarbij de periode van inname gedurende de vergunningsperiode gelijk moet zijn en deze vooraf met de gemeente is afgestemd.

 • Tijden van inname van de standplaats dienen te liggen tussen 06.00 en 22.00 uur niet zijnde op zondag en niet gelijktijdig met een minimarkt.

 • Een vergunning kan worden aangevraagd nadat er een vrijkomende plaats is bekendgemaakt door de gemeente. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

 • Bij de beoordeling en toewijzing van vergunningen wordt geen rekening gehouden met branchering.

 • Indien er meerdere aanvragen zijn voor locatie zal er geloot worden. De loting gebeurt door de gemeente niet zijnde door de behandelend ambtenaar. De loting is openbaar voor de vergunning aanvragers.

 • Vergunningen worden verleend voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar waarbij een vergunning altijd eindigt op 31 december.

 • Na afloop van de vergunningsperiode wordt de vrijkomende locatie bekend gemaakt door de gemeente en heeft een ieder de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Bij meerdere aanvragen zal er geloot worden.

 

Aangewezen locaties

Op de volgende locaties mag een losse standplaats worden ingenomen met een voertuig, kraam, tafel of enig ander middel.

Arkel

 • Plein 983, één standplaats per week

 

Bleskensgraaf

 • Kerkplein (Kerkstraat), drie standplaatsen per week

 

Giessenburg

 • Winkelcentrum (Dorpsstraat 80a), één standplaats per week (toestemming eigenaar vereist)

 

Goudriaan

 • Raadhuisstraat, één standplaats per week

 

Groot-Ammers

 • Fortuijnplein, twee standplaatsen per week

 • Oranjeplein (Margrietstraat), één standplaats per week (toestemming eigenaar vereist)

 • Parkeerterrein Schoonhovenseveer, één standplaats per week (toestemming eigenaar vereist)

 

Kinderdijk

 • Schansweg parkeerplaats nabij De Zwerver, één standplaats per week

 

Molenaarsgraaf

 • Parkeerterrein winkelcentrum Molenwaard, één standplaats per week (toestemming eigenaar vereist)

 • Parkeerplaats Graafdijk-Oost ter hoogte van nr. 51b, één standplaats per week

 

Nieuw-Lekkerland

 • Parkeerplaats Planetenlaan, twee standplaatsen per week

 • Parkeerplaats hoek Standerdmolen/Hoge Boezem, één standplaats per week

 • Ooievaar trottoir ter hoogte ingang ’t Waellant 2, één standplaats per week.

 

Nieuwpoort

 • Parkeerplaats Tiendweg nabij De Spar, twee standplaatsen per week

 

Noordeloos

 • Parkeerplaats nabij de NH Kerk , één standplaats per week

 

Oud-Alblas

 • Schoolstraat, twee standplaatsen per week

 

Streefkerk

 • Kerkplein, één standplaats per week

 • Parkeerterrein buitendijks nabij jachthaven, één standplaats per week

 

Wijngaarden

 • Parkeerplaats Wijngaardensteeg, één standplaats per week

 • ’t Wingerds Hof (Dorpsstraat), één standplaats per week

 

Minimarkten

 • Een standplaats op een minimarkt mag alleen worden ingenomen op één van de vooraf aangewezen locaties.

 • Initiatieven voor een nieuwe minimarkt worden terughoudend beoordeeld en alleen gehonoreerd indien de minimarkt een significant toegevoegde waarde heeft voor het voorzieningenniveau in de desbetreffende kern en als er gebleken draagvlak voor is.

 • Een standplaats op een minimarkt mag alleen worden ingenomen binnen de gestelde tijden van de desbetreffende minimarkt.

 • De verkooptijden van een minimarkt liggen tussen 06.00 en 22.00 uur niet zijnde op zondag.

 • Een vergunning kan worden aangevraagd nadat er een vrijkomende plaats is bekendgemaakt door de gemeente. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

 • Bij de beoordeling en toewijzing van vergunningen wordt geen rekening gehouden met branchering.

 • Indien er meerdere aanvragen zijn voor locatie zal er geloot worden. De loting gebeurt door de gemeente niet zijnde door de behandelend ambtenaar. De loting is openbaar voor de vergunning aanvragers.

 • Vergunningen worden verleend voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar waarbij een vergunning altijd eindigt op 31 december.

 • Na afloop van de vergunningsperiode wordt de vrijkomende locatie bekend gemaakt door de gemeente en heeft een ieder de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Bij meerdere aanvragen zal er geloot worden.

 

Aangewezen locaties

Op de volgende locaties met bijbehorende tijden en aantal plaatsen zijn minimarkten gesitueerd.

 

Arkel

 • Plein 983, 7 standplaatsen op vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur

 

Bleskensgraaf

 • Kerkplein, 6 standplaatsen op woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

 

Giessenburg

 • Winkelcentrum Dorpsstraat, 6 standplaatsen op zaterdag van 8.00 uur tot 12.30 uur

 

Goudriaan

 • Burg. Van Slijpstraat, 3 standplaatsen op donderdag van 13.00 uur tot 18.00 uur

 

Groot-Ammers

 • Fortuijnplein, 9 standplaatsen op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

 

Hoogblokland

 • Plein dorpshuis, 5 standplaatsen op donderdag van 08.00 uur tot 12.30 uur

 

Hoornaar

 • Parkeerplaats Dirk IV-plein, 6 standplaatsen op dinsdag van 08.00 uur tot 12.30 uur

 

Nieuw-Lekkerland

 • Kleijburgplein, 7 standplaatsen op donderdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

 • Parkeerplaats Planetenlaan, 7 standplaatsen op zaterdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

 

Nieuwpoort

 • Parkeerplaats Tiendweg nabij De Spar, 8 standplaatsen op vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

 

Noordeloos

 • Parkeerplaats nabij de NH Kerk, 3 standplaatsen op dinsdag van 08.00 uur tot 12.30 uur

 

Oud-Alblas

 • Schoolstraat, 5 standplaatsen op donderdag van 08.00 uur tot 12.00 uur

 

Ottoland

 • Vuilendam ter hoogte van Damseweg 115, 3 standplaatsen op vrijdag van 13.00 uur tot 18.00 uur

 

Schelluinen

 • Parkeerplaats aan de Commanderijstraat, 6 standplaatsen op vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

 

Streefkerk

 • Kerkstraat, 3 standplaatsen op dinsdag van 11.00 uur tot 17.00 uur

 

Incidentele standplaatsen met maatschappelijk belang

 • Aanvragen voor een incidentele standplaats met een maatschappelijk belang worden per geval afgewogen. In beginsel is de gemeente bereid om hieraan medewerking te verlenen.

 • Voor de aanvragen welke het algemeen belang dienen of ten behoeve zijn van de volksgezondheid is geen vergunning benodigd maar kan worden volstaan met een akkoord van de gemeente.

 • Tijden van inname van de standplaats dienen te liggen tussen 06.00 en 22.00 uur niet zijnde op zondag

 • Vergunningen worden verleend voor een periode van maximaal 5 jaar.

 

Incidentele standplaatsen met commercieel belang

 • Aanvragen voor een incidentele standplaats met een commercieel belang worden per geval afgewogen. Indien de standplaats het voorzieningen niveau van de kern ten goede komt en er geen sprake is van evidente concurrentie zal de aanvraag in beginsel worden gehonoreerd.

 • Tijden van inname van de standplaats dienen te liggen tussen 06.00 en 22.00 uur niet zijnde op zondag.

 • Vergunningen worden verleend voor een periode van maximaal 5 jaar

 

Standplaatsen op het ijs

 • Standplaatsen op het ijs zijn vergunningsvrij. Het is niet toegestaan om een standplaats op het ijs in te nemen:

  • Binnen een afstand van 200 meter van een horeca-inrichting

  • Binnen een afstand van 50 meter van een stempelpost (van de organisatie van de Molentocht en of andere vergunde schaatstocht)

  • Binnen een afstand van 50 meter van bruggen

  • Indien de veiligheid op het ijs in gevaar wordt gebracht

 

Standplaatsen in het kader van toerisme

Standplaatsen molengebied Kinderdijk

 • Een standplaats mag alleen worden ingenomen op één van de vooraf aangewezen locaties zijnde:

  • 2 standplaatsen bij de eerste bezoekersmolen

  • 2 standplaatsen bij de entree van bezoekerscentrum

  • 2 standplaatsen nabij het wisboomgemaal

 • De standplaats mag worden ingenomen gedurende 6 dagen per week, niet zijnde op zondag

 • Tijden van inname van de standplaats dienen te liggen tussen 10.00 uur en 17.00 uur

 • Vergunningen worden verleend voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar waarbij een vergunning altijd eindigt op 31 december. Derhalve worden per jaar maximaal 6 standplaatsvergunningen verleend

 • De locaties van de standplaatsen zijn in beheer van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Derhalve dient er een toestemming te zijn van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk om een standplaats in te nemen. Een bewijs hiertoe dient overlegd te worden bij de vergunningsaanvraag

 • Vereiste richting de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is dat het proces van toestemming / gunning van de standplaatsen open en transparant is en dat dit gebeurt op basis van gelijke kansen waarbij het de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk vrij staat om vooraf criteria op te stellen voor toestemming / gunning. Indien blijkt dat dit proces niet als zodanig wordt doorlopen kan de vergunning geweigerd of ingetrokken worden

Standplaatsen overige toeristische locaties

 • Een standplaats in het kader van toerisme mag alleen worden ingenomen op de vooraf aangewezen locaties zijnde:

  • 1 standplaats nabij de Zijdebrug

 • Aanvragen voor niet aangewezen locaties worden per geval afgewogen. Indien de aanvraag aantoonbaar ten goede komt aan doelen van de gemeente op het gebied van toerisme en er geen sprake is van evidente concurrentie zal de aanvraag in beginsel worden gehonoreerd.

 • Standplaatsen in het kader van toerisme mogen ingenomen worden gedurende 6 dagen per week, niet zijnde op zondag

 • Tijden van inname van de standplaats dienen te liggen tussen 10.00 en 20.00 uur

 • Vergunningen worden verleend voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar waarbij een vergunning altijd eindigt op 31 december.

 • Een vergunning kan worden aangevraagd nadat er een vrijkomende plaats is bekendgemaakt door de gemeente. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

 • Bij de beoordeling en toewijzing van vergunningen wordt geen rekening gehouden met branchering.

 • Indien er meerdere aanvragen zijn voor locatie zal er geloot worden. De loting gebeurt door de gemeente niet zijnde door de behandelend ambtenaar. De loting is openbaar voor de vergunning aanvragers.

 • Na afloop van de vergunningsperiode wordt de vrijkomende locatie bekend gemaakt door de gemeente en heeft een ieder de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Bij meerdere aanvragen zal er geloot worden.

 • Indien de locatie van de standplaats in eigendom en of beheer van een particulier of een andere overheidspartij dan de gemeente is dient bij de vergunningsaanvraag een bewijs van toestemming overlegd te worden om op de desbetreffende locatie de standplaats in te nemen.

   

Hoofdstuk 4: Vergunning

 

Aanvraag vergunning

Een vergunning dient te worden aangevraagd via het daarvoor bestemde formulier. Een standplaatsvergunning wordt aangevraagd en bevat de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats

 • Telefoonnummer en e-mailadres

 • Verkoopwaar (branches)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

 • Kamer van Koophandel nummer

Aanvrager

 • Uitsluitend natuurlijke personen komen in aanmerking voor een standplaatsvergunning

 • De standplaats moet, afgezien van vakantie en ziekte, persoonlijk of door een werknemer van de aanvrager worden ingenomen (dit dient ter plaatste aangetoond te worden middels het overleggen van een arbeidsovereenkomst). De vergunninghouder mag zich wel laten bijstaan door derden

 • De aanvrager dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt

Inhoud standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • De naw-gegevens van de vergunninghouder

 • Een omschrijving van de toegewezen standplaats

 • De dagen en tijden voor inname van de standplaats

 • De looptijd van de vergunning

 • De verschuldigde leges en marktgelden

Overlijden vergunninghouder

Bij overlijden van de vergunninghouder wordt de vergunning overgeschreven op de overblijvende echtgenoot, geregistreerde partner of één van de meewerkende kinderen, als een daartoe strekkende aanvraag binnen acht weken na het overlijden wordt ingediend. Indien dit niet gebeurt zal de vergunning worden ingetrokken.

Verkoop e.d. van verkoopwagen

Wanneer de standplaatshouder zijn verkoopwagen of kraam verkoopt, verhuurt of in gebruik geeft, verschaft dat de koper, huurder of gebruiker geen recht op toekenning van de standplaats.

Wijzigen of intrekken van de vergunning

De vergunning wordt ingetrokken indien:

 • Gebleken is dat een ander dan de vergunninghouder de standplaats in gebruik heeft genomen zonder dat daarvoor ontheffing is verleend

 • Bij herhaaldelijk overtreden van de vergunningvoorschriften en of het beleid

 • Als de vergunninghouder zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog

 • Als ter verkrijging van de vergunning onjuiste, dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt

 • Bij het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde leges en of marktgelden

 • De vergunninghouder gedurende een aaneengesloten periode van twee maanden geen standplaats heeft ingenomen

 • Indien er sprake is van onderlinge geschillen die na tussenkomst van een mediator niet zijn opgelost

Het college kan, als zij onverwijld optreden noodzakelijk acht, de vergunninghouder in afwachting van de besluitvorming, het recht ontzeggen om de standplaats gedurende een periode van maximaal vier weken daadwerkelijk te gebruiken.

Als tijdelijke of permanente omstandigheden het noodzakelijk maken, kan het college wijziging aanbrengen in de situering van de toegewezen locatie en elders een locatie aanwijzen.

 

Hoofdstuk 5: Algemene regels voor vergunninghouders

 

Aan de volgende regels dienen de vergunninghouders te voldoen:

 • de vergunninghouder draagt zorg voor de inzameling en afvoer van zijn afval en levert de standplaats schoon op;

 • het is niet toegestaan buiten de in/op de vergunning vermelde tijden handel te drijven;

 • in onderling overleg dienen de vergunninghouders de plaatsen/ruimte op de minimarkten te verdelen;

 • indien een standplaatshouder tussentijds een nieuwe grotere verkoopwagen in gebruik neemt is het de verantwoordelijkheid van die desbetreffende ondernemer om er zorg voor te dragen dat dit past op de vergunde locatie, de overige standplaatshouders mogen er geen nadeel van ondervinden;

 • geschillen tussen de vergunninghouders dienen onderling opgelost te worden, mocht dit niet lukken dan wordt op kosten van alle bij de betreffende markt betrokken vergunninghouders een mediator ingeschakeld, waarna de gemeente eventueel één of meerdere vergunningen kan intrekken.

   

Hoofdstuk 6: Gemeentelijke faciliteiten

 

Indien er sprake is van een minimarkt levert de gemeente de volgende faciliteiten:

 • bebording zodat het marktterrein vrij blijft van verkeer;

 • elektriciteitsvoorziening (220 en 380 volt).

Ten aanzien van alle andere standplaatsen worden geen faciliteiten geleverd door de gemeente.

Indien op de locatie (omdat dit dezelfde locatie betreft als de minimarkt) van een losse standplaats een stroomkast beschikbaar is kan deze worden gebruikt door de vergunninghouder.

 

Hoofdstuk 7: Tarieven

Leges

Voor de afgifte van een standplaatsvergunning moet de aanvrager leges betalen.

Markgelden

Jaarlijks dient marktgeld betaald te worden door de vergunninghouders indien de standplaats wordt ingenomen op grond van de gemeente. Halverwege het jaar zal hiervoor een nota aan de vergunninghouders worden gestuurd om het bedrag voor het gehele jaar in één keer te voldoen. Er zijn vier verschillende tarieven:

 • Tarief voor een losse standplaats

 • Tarief voor een standplaats op een minimarkt

 • Tarief voor een incidentele commerciële standplaats

 • Tarief voor een standplaats in het kader van toerisme

 

De tarieven van de leges en marktgelden zullen in de legesverordening worden opgenomen en jaarlijks worden vastgesteld. Uitgangspunt voor de tarieven voor losse standplaatsen en standplaatsen op een minimarkt is kostendekkendheid. Bij de vaststelling van de tarieven voor incidentele commerciële standplaatsen en standplaatsen in het kader van toerisme zal ook markconformiteit meegewogen worden.

 

Hoofdstuk 8: Slotbepalingen

Bijzondere omstandigheden

Voor alle bovengenoemde uitgangspunten en de overige in het standplaatsenbeleid opgenomen regels geldt dat, op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb, hiervan kan worden afgeweken.

 

Overgangsbepaling

Van degenen die op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van het Standplaatsenbeleid 2018 Molenlanden in het bezit zijn van een standplaatsvergunning wordt de vergunning omgezet van een bepaalde tijdsduur naar onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding beleid

Het beleid treedt in werking op de dag van publicatie en het oude beleid/verordening komt daarmee te vervallen.

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2018.

Secretaris,

B.J. Nootenboom CMC

Burgemeester,

D.R. van der Borg