Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke en ambtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 810 en art. 810a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-200901-01-2018Nieuwe regeling

29-10-2009

Montferland Journaal, 15-12-2009

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

De raad van de gemeente (Berkelland, Bronckhorst, Lochem of Montferland);

gelezen het advies van de Klankbordgroep Rekenkamercommissie BBLM;

gelet op het raadsbesluit van 7 april 2009 (Berkelland), 26 juni 2009 (Bronckhorst), 9 maart 2009 (Lochem), 26 maart 2009 (Montferland);

gelet op de bij besluit van 24 november 2009 (Berkelland), 22 oktober 2009 (Bronckhorst), 8 december 2009 (Lochem), 29 oktober 2009 (Montferland) vastgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland;

gelet op artikel 81o en artikel 81oa van de Gemeentewet;

b e s l u it:

 • 1.

  in te trekken de ‘Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie’;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2009.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: een ieder die in dienst van de gemeente werkzaam is;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  commissie: de bij deze verordening ingestelde gemeentelijke rekenkamercommissie;

 • d.

  doelmatigheid of efficiency: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of waarin met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt;

 • e.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald;

 • f.

  gemeentelijk bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester (tenzij handelend in zijn hoedanigheid van hoofd van de politie), alsmede gemeentelijke commissies waaraan bevoegdheden van de gemeenteraad of van burgemeester en wethouders zijn gedelegeerd;

 • g.

  gesubsidieerde instelling: organisatie met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht, die een geldelijke bijdrage in welke vorm dan ook van de gemeente ontvangt. Onder gemeente worden ook de in artikel 82 Gemeentewet genoemde commissies begrepen;

 • h.

  onderdeel: een gemeentelijke afdeling, kostenplaats of fonds;

 • i.

  klankbordgroep: klankbordgroep rekenkamercommissie BBLM waarin vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland belast zijn met advisering en overleg met de rekenkamercommissie;

 • j.

  raad: de gemeenteraad;

 • k.

  rechtmatigheid: de mate waarin rechtsregels op correcte wijze zijn geïnterpreteerd

en toegepast;

 • l.

  voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • m.

  wet: de Gemeentewet.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en die wordt aangeduid als rekenkamercommissie.

 • 2

  De commissie bestaat uit drie externe leden, de voorzitter daaronder begrepen.

Artikel 3 Benoeming van de leden

 • 1.

  De raad benoemt de voorzitter en de overige leden van de commissie op voordracht van de klankbordgroep.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet is het lidmaatschap van de commissie uitgesloten voor de onder artikel 81f onder k en q genoemde personen.

 • 3.

  Daarnaast is het lidmaatschap uitgesloten voor de volgende personen:

  • a.

   een medewerker of bestuurslid van een instelling welke met de gemeente een functionele-financiële band heeft;

  • b.

   personen die in de tien jaar voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze verordening een functie hebben bekleed bij één van de gemeenten die deelnemen aan het samenwerkingsverband voor de instelling en instandhouding van de gemeentelijke rekenkamercommissie of een functie hebben bekleed bij één van de voormalige gemeenten waaruit de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland na de herindeling zijn ontstaan.

 • 4.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn voor maximaal twee perioden herbenoembaar. De eerste termijn vangt aan met de ingangsdatum van de Samenwerkingsovereenkomst inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland.

 • 5.

  Ten aanzien van de leden zijn de artikelen 81g en 81h van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  Een lid van de commissie wordt door de raad ontslagen:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zult een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

 • 2

  De raad kan in bijzondere situaties, waarbij het goed functioneren van de commissie in het geding is, een lid tijdelijk op non-activiteit stellen.

 • 3

  Een lid van de commissie kan worden ontslagen indien hij het vertrouwen van de raad verliest.

Artikel 5 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de commissie

 • 1

  De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden, bijwonen van de vergaderingen van de commissie alsmede het verrichten van de hieruit voortvloeiende uitvoerende handelingen.

 • 2

  De vergoeding bedraagt voor de leden van de commissie per vergadering tweemaal het bedrag dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks vaststelt ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (klasse 3, 20.001-50.000 inwoners) voor het bijwonen van commissievergaderingen; de voorzitter ontvangt een vergoeding per vergadering van driemaal het bedrag. Tevens worden de reiskosten en eventuele overige onkosten vergoed naar de daarvoor in het algemeen bij de gemeente geldende maatstaf.

Artikel 6 Ambtelijk secretaris

 • 1

  De ambtelijk secretaris staat de commissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 2

  De ambtelijk secretaris is bij voorkeur afkomstig van een van de deelnemende gemeenten en verricht zijn werkzaamheden op basis van detachering.

 • 3

  De ambtelijk secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de commissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 7 Het reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen vast, waarin onder meer de communicatie met de gemeenteraad is geregeld. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 8 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1

  Jaarlijks voor 1 oktober bepaalt de commissie, na raadpleging van de klankbordgroep, de onderwerpen, welke zij in het volgende jaar wil onderzoeken, formuleert per onderwerp de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. De commissie doet hiervan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 2

  De commissie kan in voorkomende gevallen zelf onderzoek verrichten. De commissie stelt hiervoor vooraf een onderbouwd onderzoeksvoorstel op dat, na raadpleging van de klankbordgroep, schriftelijk aan de raad wordt medegedeeld.

 • 3

  De raad kan te allen tijde de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een extra onderzoek met inachtneming van het gestelde in artikel 4, lid 5 van de samenwerkingsovereenkomst. De commissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gemotiveerde gronden aanvoeren.

Artikel 9 Werkwijze van de commissie

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze, waaronder de naleving van deze verordening en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met degenen die het onderzoek uitvoeren en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langst zittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

 • 2.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgends de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 3.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 4.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur, bij alle ambtenaren alsmede door de gemeente gesubsidieerde instellingen mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur, de ambtenaren van de gemeente en door de gemeente gesubsidieerde instellingen zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde redelijke termijn te verstrekken.

 • 5.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 6.

  De commissie vergadert in beslotenheid; haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 7.

  De commissie kan openbar informatieve vergaderingen beleggen.

 • 8.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen dan wel in voorkomend geval dit zelf uitvoeren.

 • 9.

  De commissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 10.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 10 Budget

 • 1.

  De commissie is bevoegd binnen het haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen voor de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het vorige lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoeding aan de leden, als bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze verordening;

  • b.

   de ambtelijk secretaris;

  • c.

   externe deskundigen;

  • d.

   eventuele andere uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De commissie is voor de besteding van het budget uitsluitende verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 11 Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april stelt de commissie een jaarverslag op omtrent de werkzaamheden over het daaraan voorafgaande kalenderjaar, voorzien van een verantwoording van de besteding van het budget. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling toegezonden aan de gemeenteraden.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009’.

   

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Berkelland in zijn vergadering van 24 november 2009.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn vergadering van 22 oktober 2009.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lochem in zijn vergadering van 8 december 2009.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Montferland in zijn vergadering van 29 oktober 2009.