Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening Wmo-raad Montferland 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-raad Montferland 2007
CiteertitelVerordening Wmo-raad Montferland 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 9, 11 en 12
 2. Gemeentewet, art. 150 en art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-200701-04-2014Nieuwe regeling

19-04-2007

Montferland Journaal, 8 mei 2007

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-raad Montferland 2007

Raadsbesluit

Onderwerp : Verordening Wmo-raad Montferland

De raad van de gemeente Montferland,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 maart 2007;

overwegende dat:

 • de gemeente verantwoordelijk is voor de realisatie en vormgeving van cliëntparticipatie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • een verordening die dit regelt hierbij noodzakelijk is;

 • het voor de cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning mogelijk moet zijn om invloed uit te oefenen op besluiten die in het kader van die wet worden genomen;

BESLUIT:

vast te stellen:

 

Verordening Wmo-raad Montferland 2007

 

Instelling

 

Artikel 1.
 • a.

  De Wmo-raad wordt ingesteld gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wmo met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet;

 • b.

  de Wmo-raad wordt ingesteld als commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 

Begrippen

Artikel 2.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  Wmo-raad: de Wmo-raad Montferland;

 • c.

  Cliënt: een persoon die een bijdrage, voorziening of verstrekking in het kader van de Wmo ontvangt.

 

Samenstelling

Artikel 3.
 • 1.

  De Wmo-raad bestaat uit maximaal 15 leden, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Zetels in de Wmo-raad zijn in elk geval beschikbaar voor:

  - Chronisch zieken

  - Ouderen, vertegenwoordigd door de Seniorenraad Montferland

  - Uitkeringsgerechtigden, vertegenwoordigd door de Cliëntenraad Sociale Zekerheid

  - Lichamelijk gehandicapten

  - Jongeren (of vertegenwoordiger)

  - Verstandelijk gehandicapten

  - Psychiatrisch patiënten

  - Mantelzorgers

  - Vrouwen/mannen in achterstandssituaties

  - Allochtonen

  - Vrijwilligers

  - Cliënten maatschappelijke opvang, verslavingszorg, Oggz

3. De leden van de Wmo-raad worden op persoonlijke titel benoemd door het college van burgemeester en wethouders op voordracht zoals hierna omschreven.

4. De leden van de Wmo-raad worden ter benoeming voorgedragen door organisaties van doelgroepen als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Indien vanuit één doelgroep meerdere kandidaten worden voorgedragen besluit het college.

5. De voorzitter van de Wmo-raad wordt door het college benoemd en is onafhankelijk van de in het tweede lid van dit artikel genoemde doelgroepen.

6. De leden dienen in de gemeente Montferland woonachtig te zijn.

7. Het lidmaatschap van de Wmo-raad is niet verenigbaar met:

a. het lidmaatschap van de gemeenteraad;

b. het lidmaatschap van een andere door het gemeentebestuur van Montferland ingestelde advies-en/of bestuurscommissie;

c. het beroepsmatig werkzaam zijn voor plaatselijke instellingen/organisaties op het terrein van de Wmo;

d. het beroepsmatig werkzaam zijn bij de gemeente Montferland.

8. De in lid 7, onder b en c gestelde onverenigbare lidmaatschappen gelden niet inzake de Seniorenraad Montferland en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid.

 

Benoeming, ontslag en zittingsduur.

Artikel 4.
 • 1

  De leden van de Wmo-raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, die overeenkomt met de zittingsperiode van de gemeenteraad. Na deze periode zijn zij terstond 2 maal herbenoembaar voor maximaal eenzelfde periode. Niet meer dan de helft van de leden is gelijktijdig aftreedbaar.

 • 2

  Een lid kan te allen tijde ontslag vragen. Het lid, aan wie op diens verzoek tussentijds ontslag wordt verleend, blijft deel uitmaken van de Wmo-raad totdat het opvolgende lid de benoeming heeft aanvaard.

 • 3

  Naast het vermelde in lid 2 eindigt het lidmaatschap door:

  - overlijden;

  - ontslag door het college van burgemeester en wethouders wegens het niet meer voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap als genoemd in artikel 3 de leden 6 en 7.

  - ontslag door het college van burgemeester en wethouders, nadat daartoe door de Wmo-raad een gemotiveerd verzoek is ingediend. Een zodanig verzoek moet ondersteund worden door tenminste 2/3 meerderheid van het aantal zitting hebbende leden.

 • 4

  De benoeming van een lid ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats geschiedt binnen drie maanden. De benoeming geschiedt voor de resterende zittingsduur van de Wmo-raad.

 

Secretaris.

Artikel 5.

De Wmo-raad wordt bijgestaan door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is in het algemeen belast met werkzaamheden ten behoeve van de Wmo-raad die zijn gericht op:

 • a.

  secretariaat: het in overleg met de voorzitter opstellen van agenda’s en verzorgen van de uitnodigingen, samenstellen van besluitenlijsten c.q. verslagen, onderhouden van contacten met de voorzitter en de leden van de Wmo-raad.

 • b.

  organisatie: zorgdragen voor de organisatie van activiteiten van de Wmo-raad. Naast de reguliere vergaderingen, zorgdragen voor betrokkenheid van de sectoren van de gemeentelijke organisatie bij de werkzaamheden van de Wmo-raad.

 • c.

  informatie: verschaffen van informatie over werkzaamheden van de Wmo-raad zowel in-als extern, het doen archiveren van alle zaken betreffende de Wmo-raad.

 • d.

  Inhoudelijk: het coördineren van de beantwoording van door de Wmo-raad aan de gemeente gerichte verzoeken en brieven.

 

Taak en bevoegdheden.

Artikel 6.
 • 1.

  De Wmo-raad heeft tot taak het college van Burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over zaken die de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk Wmobeleid betreffen.

 • 2.

  Tot de in het vorige lid bedoelde aangelegenheden behoren niet:

  -klachten en bezwaren die op individuele cliënten betrekking hebben;

  -de verplichte uitvoering van wettelijke voorschriften door gemeentelijke organen, indien daarbij geen ruimte is gelaten voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid.

 • 3.

  Daartoe brengt de Wmo-raad desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. De Wmo-raad adviseert schriftelijk, binnen vier weken nadat daarom is gevraagd.

 • 4.

  In het geval dat burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de Wmo-raad wordt dit in het voorstel vermeld waarbij tevens wordt aangegeven op welke gronden van dit advies is afgeweken.

 • 5.

  Indien het college van burgemeester en wethouders, dan wel de gemeenteraad, beslissen in afwijking van het advies van de Wmo-raad worden de redenen daarvan schriftelijk binnen 30 dagen aan de Wmo-raad medegedeeld.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders vraagt, behoudens in spoedeisende gevallen, vooraf de Wmo-raad advies over alle voorstellen aan de gemeenteraad dan wel door het college te nemen besluiten die specifiek betrekking hebben op het gemeentelijke Wmo-beleid.

 • 7.

  Het college van burgemeester en wethouders zal steeds wanneer er sprake is van een spoedeisend geval dit schriftelijk inhoudelijk toelichten.

 • 8.

  De Wmo-raad is bevoegd, voor zover dit voor een uit te brengen advies nodig is, inlichtingen in te winnen bij en zich bij te laten staan door derden of daartoe, afhankelijk van het te behandelen onderwerp, door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaren.

 

Werkwijze.

Artikel 7.
 • 1.

  De Wmo-raad vergadert vier maal per jaar. Voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt, of door ten minste acht leden met opgaven van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd. Indien de vergadering is gevraagd door het vereiste aantal leden wordt de vergadering binnen 3 weken gehouden. Indien de voorzitter een vergadering nodig oordeelt buiten het vastgestelde vergaderschema doet hij daartoe een met redenen omklede oproeping uitgaan.

 • 2.

  Ieder lid heeft het recht zowel mondeling als schriftelijk bij de voorzitter van de Wmo-raad voorstellen in te dienen.

 • 3.

  De vergaderingen van de Wmo-raad worden in het openbaar gehouden. Indien echter over personen wordt beraadslaagd dan wel over zaken waaromtrent een meerderheid van de aanwezige leden van de Wmo-raad dat wenst, wordt een besloten vergadering gehouden. In dat geval zijn de geheimhoudingsregels volgens de Gemeentewet van toepassing. Besluiten worden te allen tijde in het openbaar genomen.

 • 4.

  De voorzitter draagt er, in samenwerking met de ambtelijk secretaris, zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 10 dagen voor de te houden vergaderingen worden verzonden. Indien er sprake is van een spoedeisend geval zal de voorzitter de leden inhoudelijk de argumenten betreffende het spoedeisende karakter mededelen.

 • 5.

  De oproeping vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering alsmede de agenda.

 • 6.

  De vergadering wordt niet gehouden als daarvoor niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen.

 • 7.

  Indien een vergadering krachtens het bepaalde in het vorige lid geen doorgang kan vinden wordt binnen zeven dagen een nieuwe vergadering belegd. Tijdens deze vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal dan aanwezige leden maar alleen over de in de niet doorgegane vergadering geagendeerde onderwerpen.

 • 8.

  Op verzoek van de voorzitter dan wel tenminste 1/3 deel van de leden kunnen wethouder of deskundigen worden uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering of delen daarvan, hetzij bij de behandeling van bepaalde onderwerpen.

 • 9.

  Toehoorders hebben vóór de vergadering van de Wmo-raad spreekrecht in de vorm van een beknopte uiteenzetting, van maximaal 5 minuten per persoon of organisatie, aan de Wmo-raad met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen. Er is geen spreekrecht als over een bepaald onderwerp een aparte hoorzitting heeft plaatsgevonden of nog plaats zal vinden.

 • 10.

  Adviezen van de Wmo-raad over zaken die door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad worden voorgelegd worden bij de betreffende raadsvoorstellen gevoegd.

 • 11.

  De Wmo-raad brengt over de werkzaamheden jaarlijks een verslag uit binnen 4 maanden na einde van het kalenderjaar waar het verslag betrekking op heeft. Dit verslag wordt ter kennis gebracht aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • 12.

  Indien de Wmo-raad het nodig acht kunnen er informele vergaderingen worden belegd. Ten aanzien van die vergaderingen zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

 

Besluitvorming Artikel 8.

 

 • 1

  Besluiten van de Wmo-raad worden genomen bij meerderheid van het aantal stemmen.

 • 2

  Indien bij het nemen van een besluit door geen der aanwezige leden stemming wordt gevraagd wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 3

  Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Bij het staken van de stemmen over personen heeft een herstemming plaats. Indien ook dan de stemmen staken, beslist het lot.

   

Faciliteiten

 

Artikel 9.

 • 1

  De leden van de Wmo-raad ontvangen presentiegelden overeenkomstig het bepaalde in het “Rechtspositiebesluit raads-en commissieleden”.

 • 2

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het van gemeentewege en voor rekening van de gemeente aan de Wmo-raad ter beschikking stellen van vergaderruimte, vergaderapparatuur en andere gemeentelijke faciliteiten welke in het belang zijn van een behoorlijk functioneren van de Wmo-raad.

   

Slotbepalingen.

 

Artikel 10.

 • 1

  Bij verschil van mening over de toepassing van deze verordening, alsmede in gevallen waarin deze niet of in onvoldoende mate voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  Aan het beschikken over gegevens kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder de verplichting tot geheimhouding.

 • 3

  Elk lid van de Wmo-raad is verplicht te zwijgen over hetgeen hem/haar onder de voorwaarde van geheimhouding ter kennis komt.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wmo-raad Montferland 2007 en treedt in werking op de dag volgende op die van afkondiging.

   

‘s-Heerenberg, 19 april 2007

De raad van de gemeente Montferland,

De griffier, M.van der Leur

De voorzitter, mw. C.C. Leppink-Schuitema