Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening reductieregeling 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening reductieregeling 2012
CiteertitelVerordening reductieregeling 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reductieregeling 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2016Nieuwe regeling

26-04-2012

Montferland Journaal, 15 mei 2012

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

 

De raad van de gemeente Montferland,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven, gelet op artikel 147

gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de "Verordening reductieregeling 2012"

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz),de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

  • b.

   de raad: de raad van de gemeente Montferland;

  • c.

   de wet: de Wet werk en bijstand;

  • d.

   reductieregeling: een door de raad ingestelde regeling waaruit bijdragen kunnen worden toegekend ten behoeve van deelname aan het maatschappelijke verkeer;

  • e.

   aanvrager: de persoon die in zodanige omstandigheden verkeert dat hij niet over de middelen beschikt om de in dit besluit genoemde kosten te voldoen;

  • f.

   partner: de echtgenoot of echtgenote dan wel degene met wie de aanvrager gezamenlijk een huishouden voert;

  • g.

   gezinslid: de aanvrager, de echtgeno(o)t(e), of partner en de eventuele inwonende kinderen jonger dan 5 jaar of de meerderjarige inwonende kinderen;

  • h.

   een schoolgaand kind: een ten laste komend kind in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt;

  • i.

   inkomen: de inkomsten van het gezin na aftrek van de wettelijk verplichte inhoudingen en verplichte pensioenpremie;

  • j.

   de kosten: kosten in verband met maatschappelijke, sportieve, educatieve en/of culturele activiteiten;

Artikel 2 - Beperking doelgroep

Een schoolgaand ten laste komend kind in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, wordt uitgesloten van de reductieregeling. Een tegemoetkoming ten behoeve van deelname aan maatschappelijk verkeer voor deze doelgroep is geregeld in de verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012.

Artikel 3 - Bijdragen

 • 1.

  De raad draagt er zorg voor dat ten behoeve van de reductieregeling voldoende financiële middelen aanwezig zijn.

 • 2.

  Uit de reductieregeling kunnen door of namens het college bijdragen toegekend worden.

 • 3.

  De in het vorige lid bedoelde bijdragen worden verstrekt ter bestrijding van de kosten van:

  • a.

   Contributies

   • -

    sport- en cultuurverenigingen

   • -

    jeugd- en jongerenwerk

   • -

    verenigingen voor gehandicapten en chronisch zieken

  • b.

   Cursusgelden/Retributies

   • -

    peuterspeelzalen

   • -

    kinderdagverblijven/kinderopvang

   • -

    muziekonderwijs

   • -

    volwasseneneducatie

   • -

    emancipatieactiviteiten

   • -

    korte cursussen

  • c.

   Abonnementen

   • -

    internetaansluiting

   • -

    openbare bibliotheek

   • -

    zwembad

   • -

    museum/museumkaart

   • -

    schouwburg

   • -

    cultureel jongerenpaspoort (CJP)

   • -

    kunstuitleen

   • -

    bioscoop

 • 4.

  Ook de incidentele kosten van de onder lid 3 genoemde kosten vallen hieronder.

 • 5.

  De bijdragen worden toegekend met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van dit besluit.

Artikel 4 - Voorwaarden aanvraag

Een aanvraag om een bijdrage wordt ingediend bij het college op een door dit college vastgesteld aanvraagformulier uiterlijk binnen een maand na afloop van het kalenderjaar.

Artikel 5 - Overige voorwaarden

 • 1.

  Op het tijdstip van de aanvraag mag het (gezamenlijk) inkomen van de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het gezin niet meer bedragen dan 110% van het voor hem/hen geldende normbedrag ingevolge de wet.

 • 2.

  Op het tijdstip van de aanvraag mag het (gezamenlijk) vermogen van het gezin niet hoger zijn dan de vermogensgrens zoals vermeld in artikel 34 van de wet.

 • 3.

  De aanvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Montferland.

 • 4.

  De onder artikel 3 lid 3 genoemde kostensoorten dienen te worden aangegeven op het door aanvrager ondertekende aanvraagformulier.

 • 5.

  De bijdrage wordt vastgesteld op een bedrag van € 185,-- per gezinslid per kalenderjaar.

Artikel 6 - Bevoegdheid college

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet wordt beslist door het college.

Artikel 7 - Bezwaar en beroep

Tegen besluiten genomen in het kader van deze verordening is bezwaar en beroep opengesteld, in overeenstemming met de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 8 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Met ingang van 1 januari 2012 vervalt de verordening reductieregeling 2010.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012, nadat zij op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 9 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening reductieregeling 2012"

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van Montferland op 26 april 2012.

 

De griffier, D.Berends

De voorzitter, C.C. Leppink-Schuitema