Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Vordening Lijkbezorgingsrechten 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 229, eerste lid en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

28-11-2013

Montferland Nieuws, 11 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014

Onderwerp: Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014

De raad van de gemeente Montferland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2014

RAADSBESLUIT

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Begraafplaats: de gemeentelijk begraafplaatsen aan de Kerkwijkweg en

  Martinusbegraafplaats te Didam en de Oude Doetinchemseweg

  te ’s-Heerenberg;

 • b.

  Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het

  uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urnen;

c.Een algemeen graf: een graf bij de gemeente, waarin aan een ieder de gelegenheid

c. wordt geboden tot het doen begraven van één lijk of bijzetten

van één asbus met of zonder urn;

 • d.

  Huurgraf: een graf uitgegeven op de Martinusbegraafplaats waarin geen

  begraving mag plaatsvinden

 • e.

  Kindergraf een graf waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het

  uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbus met of

zonder urnen;

van een persoon beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • f.

  Particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijke- of rechtspersoon het

  uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet

  houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  Particuliere urnen nis: een nis waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon voor een

  bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bij-

  zetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  Verstrooiingsveld: een gedeelte van de begraafplaats waar de as van een overleden

  kan worden verstrooid;

 • i.

  Urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  Asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • k.

  Herdenkingszuil: een zuil bij het verstrooiingsveld waarop een gedenkplaatje kan

  worden aangebracht met de naam van de overledene waarvan

  de as op het verstrooiingsveld is uitgestrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • 2.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Voor de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013”, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 29 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van heffing is 1 januari 2014.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014”.

 

’s-Heerenberg, 28 november 2013.

 

De raad van de gemeente Montferland,

 

De griffier, D.Berends

De voorzitter, C.C. Leppink-Schuitema

 

 

Tarieventabel lijkbezorgingrechten Montferland 2014

 

(Behorende bij de verordening Lijkbezorgingsrechten 2014)

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

 

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaren

€ 1.652,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnen nis wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaren:

€ 1.032,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnenkelder wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaren:

€ 1.032,00

1.4.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf onder 12 jaar wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 10 jaar:

€ 308,00

1.4.2

Voor een periode van 20 jaar

€ 617,00

1.5

Voor het gebruiksrecht van een algemeen graf:

 

1.5.1

voor de periode van 10 jaar:

€ 825,00

1.6

Voor het gebruiksrecht van een huurgraf

 

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht na 20 jaar of na bijzetting als deze is na het verstrijken van het 10e jaar, als bedoeld in onderdeel 1.1 met 10 jaar wordt geheven:

€ 756,00

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in de onderdeel 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt geheven:

€ 514,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in de onderdeel 1.4 met 10 jaar wordt geheven:

€ 308,00

1.10

Voor het verlengen van het gebruiksrecht van een graf als bedoeld in onderdeel 1.5 en 1.6 met 10 jaren wordt geheven:

€ 756,00

1.11

Voor de omzetting van het gebruiksrecht voor 10 jaar van een algemeen graf naar een uitsluitend recht voor 20 jaar op een particulier graf wordt geheven:

€ 825,00

 

 

 

Hoofdstuk 2

Begraven

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder in een graf wordt geheven:

€ 595,00

2.2

Voor het begraven van een overledene jonger dan 12 jaar, of van een doodgeboren kind en/of een onvoldragen vrucht in een kindergraf wordt geheven:

€ 293,00

2.3

Indien gelijktijdig in één graf meerdere doodgeboren kinderen en/of onvoldragen vruchten uit één zwangerschap worden begraven, wordt slechts één maal het recht als vermeld onder 2.2 geheven:

 

2.4

de tijden van begraven zijn:

 

 

maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur:

 

2.5

buitengewone uren van begraven en bezorgen van as zijn:

 

 

vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur:

 

2.5.1

Voor het begraven op buitengewone uren worden de rechten, bedoeld in de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met:

€ 135,00

 

 

 

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus, of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een particuliere urnen nis of particuliere urnenkelder:

€ 225,00

3.1.2

op of in een algemeen of particulier graf:

€ 225,00

3.1.3

bijzetten 2e urn:

€ 23,00

3.2

de tijden voor het plaatsen van asbussen of verstrooien van as zijn:

 

 

maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur:

 

3.3

buitengewone uren van begraven en bezorgen van as zijn:

 

 

vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 

3.3.1

Voor het bijzetten van urnen of verstrooien van as op buitengewone uren worden de rechten, bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 verhoogd met:

€ 135,00

 

 

 

Hoofdstuk 4

Grafbedekking

 

 

 

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening algemene begraafplaatsen in Montferland 2012 wordt geheven:

 

4.1.1

voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, inclusief het recht tot gebruik van de funderingsrand, per gedenkteken of kruis:

€ 178,00

4.1.2

voor het plaatsen van een gedenkplaatje op de herdenkingszuil:

€ 86,00

 

 

 

Hoofdstuk 5

Lichten, ruimen en verstrooien

 

 

 

 

5.1

Voor het lichten van een lijk wordt geheven:

€ 590,00

5.2

Voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 293,00

5.3

Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt, naast het hiervoor in onderdeel 5.1. vermelde bedrag, een recht geheven als bedoeld in hoofdstuk 2:

 

5.4

Voor het lichten van een asbus wordt geheven:

 

5.4.1

uit een algemeen of particulier graf:

€ 590,00

5.4.2

uit een particuliere urnen nis of particuliere urnenkelder:

€ 225,00

5.4.3

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt, naast het hiervoor in de onderdelen 5.4.1 en 5.4.2 vermelde bedrag, een recht geheven als bedoeld in hoofdstuk 3:

€ 225,00

5.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 590,00

5.6

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsveld wordt per asbus geheven:

 

5.6.1

zonder aanwezigheid van belangstellenden:

€ 66,00

5.6.2

in aanwezigheid van één of meer belangstellenden:

€ 135,00

5.7

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve van crematie of her begraving wordt geheven:

€ 135,00

’s-Heerenberg, 28 november 2013.

 

De raad van de gemeente Montferland,

 

De griffier, D.Berends

De voorzitter, C.C. Leppink-Schuitema