Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting Montferland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Cultuur en Ontmoeting Montferland 2016
CiteertitelSubsidieregeling Cultuur en Ontmoeting Montferland 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn; onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Montferland 2016, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201713-02-2018Nieuwe regeling

28-03-2017

gmb-2017-97604

17.00374

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting Montferland 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland

gelet op de artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Montferland 2016

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling ‘Cultuur en Ontmoeting Montferland 2016’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Vaste grondslagsubsidies: subsidies die worden berekend op basis vaste normen.

 • b.

  Budgetsubsidies: subsidies die worden bepaald aan de hand van de begroting van de aanvragende instelling voor activiteiten die op grond van deze regeling subsidiabel zijn.

 • c.

  Algemene reserve: gereserveerde middelen zonder specifiek doel.

 • d.
 • e.

  Bibliotheek: Een plaats waar op een georganiseerde wijze boeken, fysiek of digitaal, tijdschriften en andere grafische of audiovisuele documenten beschikbaar zijn voor raadpleging en/of uitlening.

 • f.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland.

 • g.

  Doelreserve: gereserveerde middelen voor een specifiek doel.

 • h.

  Deelnemer: een inwoner van de gemeente Montferland die actief deelneemt aan de subsidiabele activiteiten als bedoeld in deze subsidieregeling.

 • i.

  Filmhuis: alternatieve bioscoop.

 • j.

  Georganiseerd verband: een groep van personen die een zekere organisatiegraad heeft blijkend uit de herkenbaarheid als groep.

 • k.

  Herdenking: een landelijk erkende activiteit gericht op het herdenken van gebeurtenissen in het verleden van groot maatschappelijk belang.

 • l.

  Openbaar optreden: Een voor het publiek algemeen toegankelijk optreden op gebied van dans, zang, toneel of instrumentaal.

 • m.

  Peildatum: 1 januari van het kalenderjaar van indiening van de subsidieaanvraag.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze subsidieregeling kan worden verstrekt voor activiteiten:

 • a.

  Op het terrein van actieve cultuurparticipatie van de bevolking. Hiertoe worden gerekend: Zang-, dans-, toneel-, en muziekbeoefening in georganiseerd verband, en cultuur-coördinatie;

 • b.

  die passen in een lokaal cultureel aanbod van media, film, theater en vieringen;

 • c.

  op het terrein van behoud van lokale historie en verbreding van de bekendheid hierover;

 • d.

  op het terrein van leesbevordering en verminderen van laaggeletterdheid en taalachterstand;

 • e.

  gericht op de versterking van de eigen kracht van de kernen, en bevordering van de sociale samenhang;

 • f.

  experimentele en/of nieuwe activiteiten behorend tot de reikwijdte van deze subsidieregeling.

Artikel 4. Doelgroepen

 • 4.1.

  Subsidie wordt primair verstrekt aan in Montferland gevestigde rechtspersonen die zich op grond van hun statutaire doelstelling bezig houden met de activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 4.2.

  Regionale en/of landelijke instellingen kunnen worden gesubsidieerd voor activiteiten in de gemeente Montferland, of ten behoeve van inwoners die zijn ingeschreven als inwoner van de gemeente Montferland.

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

 • 5.1.

  Voor de berekening van de hoogte van de jaarlijkse subsidies zal de onderstaande tabel worden gehanteerd:

 • 1. Cultuurparticipatie:

  Per kalenderjaar:

  Cultuurcoördinatie:

  Professioneel bevorderen van cultuurparticipatie in projectvorm i.s.m. verenigingen, muziekscholen en onderwijs.

  Budgetsubsidie met cofinanciering.

  Toneelverenigingen:

  Basisbedrag voor de totstandkoming en uitvoering van minimaal 2 openbare optredens.

  € 1.000,–

  Zangverenigingen:

  Basisbedrag voor de totstandkoming en uitvoering van minimaal 2 openbare optredens.

  € 1.000,–

  Dansgroepen:

  Basisbedrag voor de totstandkoming en uitvoering van minimaal 2 openbare optredens.

  € 1.000,–

  Muziekverenigingen

   

  Harmonieën, Fanfares en Brassbands (HaFaBra) met drumfanfare of drumbands

  Basisbedrag

  +

  Bedrag per lid (actief deelnemer)

  voor:

  muziekbeoefening in verenigingsverband en daaraan gekoppeld minimaal 2 openbare optredens per jaar.

  € 3.500,–

  € 20,–

  Harmonieën, Fanfares en Brassbands (HaFaBra):

  Basisbedrag

  +

  Bedrag per lid (actief deelnemer)

  voor:

  muziekbeoefening in verenigingsverband en daaraan gekoppeld minimaal 2 openbare optredens per jaar.

  € 2.340,–

  € 20,–

  Drumbands, Percussiebands of drumfanfares:

  Basisbedrag

  +

  Bedrag per lid (actief deelnemer)

  voor:

  muziekbeoefening in verenigingsverband en daaraan gekoppeld minimaal 2 openbare optredens per jaar.

  € 1.170,–

  € 20,–

  Orkesten:

  Bedrag per lid (actief deelnemer) op de peildatum voor muziekbeoefening in het orkest en minimaal 2 openbare optreden per jaar.

  € 20,–

  Muziekonderwijs:

  Instrumentaal en vocaal professioneel muziekonderwijs, Hafabra-onderwijs en Algemene Muzikale Vorming voor ingezetenen van de gemeente Montferland onder de 18 jaar.

  budgetsubsidie

  Culturele activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking:

  Bedrag per deelnemer behorende tot de doelgroep voor culturele activiteiten (minimaal 20 * per jaar) specifiek gericht op de doelgroep.

  € 35,–

  Koepelorganisatie schutterijen

  Basisbedrag t.b.v. het (financieel) ondersteunen van alle aanwezige schutterijen in de gemeente. Voorwaarde is dat het bedrag geheel besteed wordt aan de schutterijen in de gemeente Montferland.

  € 5.000,–

  2. Cultureel aanbod van media, film & theater en vieringen

   

  Theateractiviteiten:

  Exploitatiebijdrage voor een gevarieerd theateraanbod inclusief filmvoorstellingen.

  budgetsubsidie

  Zelfstandige Filmhuizen:

  Exploitatiebijdrage voor een gevarieerd filmaanbod en minimaal 30 voorstellingen per jaar.

  € 2.250,–

  Oranjeverenigingen:

  Basisbedrag per vereniging voor minimaal 1 activiteit. Maximaal 1 vereniging per kern.

  € 950,–

  4 mei-herdenking:

  Basisbedrag per kern voor activiteiten in het kader van herdenking 4 mei.

  € 95,–

  Radio en televisie:

  Basisbedrag ter stimulering van radio- en televisie-uitzendingen voor Ziekenhuis en verzorgingscentra.

  € 500,–

  3. Lokale historie

   

  Musea:

  Bedrag op basis van begroting voor de instandhouding van het museum en bijbehorende activiteiten (collectie, exposities e.d.)

  budgetsubsidie.

  Oudheidkundige verenigingen:

  Basisbedrag voor beheer van lokaal erfgoed en verspreiding van kennis hierover (o.a. themavonden en exposities).

  € 950,–

  4. Leesbevordering en verminderen laaggeletterdheid en taalachterstand.

   

  Bibliotheken:

  Bedrag op basis van begroting voor activiteiten t.b.v. leesbevordering, en het verminderen van taalachterstand en laaggeletterdheid. Nadere afspraken over activiteiten in het activiteitenplan.

  budgetsubsidie.

  5. Ontmoeting en versterking eigen kracht

   

  Bedrag op basis van begroting voor het versterken van sociale cohesie en het bevorderen van de eigen kracht van de kernen.

  budgetsubsidie.

  6. Voor nieuwe en/of experimentele activiteiten

   

  De activiteiten dienen:

  • Aan te sluiten bij meerdere doelstellingen van de gemeente;

  • niet te behoren tot de reguliere activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van een vereniging / stichting die reeds structurele subsidie ontvangt op basis van deze of een andere regeling (geen incidentele subsidie voor een culturele vereniging die een optreden organiseert bijvoorbeeld);

  • minimaal 50% cofinanciering ontvangen van publieke of private partijen naast de gemeentelijke subsidie;

  • maximaal € 5.000 subsidie per aanvraag te betreffen.

  Budgetsubsidie, max € 5000,– per aanvraag

Artikel 6. Aanvragen van subsidie

 • 6.1.

  Subsidieaanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

 • 6.2.

  Subsidieaanvragen voor experimentele en/of nieuw activiteiten als bedoeld in artikel 5, lid 6, worden ingediend uiterlijk 12 weken voor aanvang van de activiteiten en dienen vergezeld te gaan van:

  • a.

   een omschrijving van de doelstelling van de activiteit;

  • b.

   een omschrijving van de doelgroep waarop de activiteit is gericht;

  • c.

   een omschrijving van de activiteit(en) zelf;

  • d.

   een opgave welke organiserende partijen betrokken zijn bij de activiteit(en);

  • e.

   een begroting waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat met inachtneming van de gevraagde subsidie de activiteit daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Artikel 7. Het beschikken op subsidieaanvragen

 • 7.1.

  Voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt, en waarvoor voor 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar een subsidieaanvraag is ingediend, zal een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering voor 1 augustus van het betreffende jaar worden genomen, onder voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen hiervoor beschikbaar stelt in de gemeentebegroting.

 • 7.2.

  Op subsidieaanvragen voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend, wordt voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar beschikt. Met de aanvrager van een budgetsubsidie wordt overleg gepleegd over de vraag in hoeverre de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd passen in de doelstellingen van de subsidieregeling.

 • 7.3.

  Op subsidie aanvragen voor nieuwe en/of experimentele activiteiten als bedoeld in artikel 5, volgt binnen 8 weken na ontvangst door de gemeente een beschikking tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

 • 8.1.

  Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, en onder f van de ASV kan subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 en 4 worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet.

 • 8.2.

  Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, en onder f, van de ASV kan subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 en 4 worden geweigerd als:

  • a.

   met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt;

  • b.

   de activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap of achtergrond hebben;

  • c.

   de activiteiten al op grond van een andere subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking zijn gebracht.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 9.1.

  Voor de uitvoering van deze subsidieregeling zullen burgemeester en wethouders jaarlijks voor 1 januari van het jaar waarvoor de subsidieaanvragen zijn ingediend een subsidieplafond vaststellen. Dit subsidieplafond wordt vastgesteld na vaststelling van de gemeentebegroting voor het betreffende subsidiejaar. Bij de verdeling van het subsidieplafond wordt prioriteit gegeven aan activiteiten die reeds hun waarde voor de gemeente Montferland hebben bewezen.

 • 9.2.

  Voor nieuwe en/of experimentele activiteiten zullen burgemeester en wethouders een deelsubsidieplafond vaststellen.

 • 9.3.

  Het college beoordeelt of de activiteiten in voldoende mate aansluiten bij de beleidsdoelstellingen en betrekt hier een afweging in kosten (hoeveelheid subsidie) versus opbrengst (bijdrage aan beleidsdoelstellingen). Een gedeeltelijke verlening en weigering van de subsidie is op basis van deze afweging mogelijk.

 • 9.4.

  De aanvragen als bedoeld in artikel 9.2. worden afgewikkeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 10. Aanvullende procesregels

 • 10.1.

  Het college dient onverwijld in kennis te worden gesteld als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geen doorgang kunnen vinden of anders plaatsvinden dan op de wijze zoals in de subsidieaanvraag is vermeld.

 • 10.2.

  Bij de aanvraag tot subsidievaststelling vermelden instellingen alle beleidsinformatie die het college nodig oordeelt voor het meten van de maatschappelijke effecten van de toegekende subsidies.

 • 10.3.

  Aan instellingen die een budgetsubsidie ontvangen boven de € 50.000,– wordt het verleende subsidiebedrag in vier gelijke delen als kwartaalvoorschot beschikbaar gesteld.

 • 10.4.

  In afwijking van art. 13 van de ASV worden periodieke (jaarlijkse) subsidies die verstrekt worden in het kader van deze subsidieregeling ten behoeve van Hafabra + drumband, direct verleend en vastgesteld naar analogie van art. 12 van de ASV.

 • 10.5.

  Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV die meer bedragen dan € 50.000,– kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Artikel 11. Slotbepalingen.

 • 11.1

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting Montferland 2016’.

 • 11.2

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2017, en wordt voor het eerst toegepast op subsidieaanvragen voor 2018.

Aldus besloten op: 28 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris,

T.M.J.M. Evers

De burgemeester,

mr. P. de Baat MPM

Toelichting bij subsidieregeling ‘Cultuur en Ontmoeting 2016’

Algemeen

De gemeenteraad van Montferland heeft voor de taakvelden Cultuur en Ontmoeting de volgende beleidsdoelen bepaald:

 • a.

  Een toename van het aantal inwoners dat deelneemt aan activiteiten op het terrein van Kunst en Cultuur:

 • b.

  Overdracht van welzijnsaccommodaties aan het particulier initiatief.

De subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting is van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten op het terrein van: cultuur coördinatie, muziek, zang, dans, toneel, media, film, theater, lokale historie, leesbevordering, vermindering laaggeletterdheid en versterking van de sociale samenhang in de kernen van de gemeente. De overdracht van welzijnsaccommodaties aan het particulier initiatief wordt niet ondersteund door een subsidieregeling. Op de behandeling van deze subsidieaanvragen is eveneens de Algemene Subsidieverordening Montferland 2016 van toepassing.

Subsidiegrondslagen

Op grond van deze regeling kunnen periodieke (jaarlijkse,) en incidentele subsidies worden toegekend. Voor een deel van de onder deze regeling vallende activiteiten wordt de subsidie berekend aan de hand van vaste normbedragen. Voor incidentele, en een aantal met name genoemde activiteiten kan een budgetsubsidie worden toegekend. Deze begrippen zijn nader toegelicht in artikel 1 van de subsidieregeling.

Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Cultuurparticipatie.

  • Cultuurcoördinatie. Hieronder valt de bekostiging van de ‘combinatiefunctionarissen’ die zich bezighouden met ondersteunen van projecten op het terrein van cultuur in samenwerking met verenigingen, muziekscholen en basisonderwijs.

  • Zang-, dans- en toneelverenigingen: Voor deze activiteiten kan een jaarlijkse subsidie worden verleend in de vorm van een vast bedrag. Als voorwaarde geldt dat de betreffende vereniging minimaal twee openbare optredens per jaar verzorgt.

  • Muziekverenigingen: Aan deze verenigingen die een grote rol spelen bij activiteiten en evenementen in de leefgemeenschappen kan een periodieke subsidie worden verleend op basis van vaste normbedragen. Deze normbedragen bestaan uit een basisbedrag en een bedrag per lid (actief deelnemer). Majorettes vallen ook onder het ledenbestand. Bij de vaststelling van het basisbedrag is rekening gehouden met het type (kostenniveau) van de muziekvereniging. Een vereniging komt overigens slechts eenmaal per jaar in aanmerking voor het basisbedrag, ook als de vereniging uit meerdere afdelingen/onderdelen bestaat.

  • Muziekonderwijs: Voor het muziekonderwijs wordt jaarlijks een budget vastgesteld. Dit budget is in 2015 verdeeld tussen de aanbieders van muziekonderwijs op basis van het aantal subsidiabele leerlingen dat was ingeschreven op de peildatum 1 januari 2015. Als subsidiabele leerlingen zijn hier beschouwd de Hafa leerlingen, de leerlingen die overig instrumentaal onderwijs volgen tot 18 jaar, en de AMV/Primo-leerlingen. Aldus bestaat de subsidiegrondslag vanaf 1 januari 2015 uit een vast bedrag. De bedrag is een subsidie als bedoeld in artikel 14 van de ASV.

  • Culturele activiteiten voor mensen met een beperking: Voor verenigingen die minimaal 20 culturele activiteiten per jaar organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking kan jaarlijks een vast bedrag per deelnemer worden verleend voor ieder deelnemer uit Montferland.

 • b.

  Cultureel aanbod van media, film, theater en vieringen.

  • Radio en televisie: voor het maken van radio en televisie-uitzendingen voor ouderen en zieken kan een vast bedrag per jaar worden verstrekt. Het betreft wekelijkse uitzendingen waarin lokaal nieuws en actualiteiten aan bod komen.

  • Theateractiviteiten: Hieronder wordt gerekend het theateraanbod van een instelling al dan niet als onderdeel van een breder activiteitenpakket. In geval de theateractiviteiten onderdeel uitmaken van een breder welzijnsaanbod maakt de subsidie onderdeel uit van de budgetsubsidie voor deze instelling.

  • Filmhuizen: Aan instellingen die zorgdragen voor een gevarieerd filmaanbod van minimaal dertig voortellingen per jaar kan een vast bedrag per jaar worden toegekend. Bij een gevarieerd aanbod kan worden gedacht aan films die een zekere culturele waarde vertegenwoordigen.

  • Oranjeverenigingen: Verenigingen die activiteiten organiseren in het kader van koningsdag ontvangen een vast bedrag. Dit bedrag is in principe beschikbaar voor iedere kern van de gemeente. Mochten er meerdere verenigingen per kern een aanvraag indienen zal een keuze worden gemaakt op basis van het activiteitenpakket van de aanvragende instellingen.

  • Herdenkingsbijeenkomsten 4 mei: Het herdenken van de gevallenen in de tweede wereldoorlog blijft ook voor de generaties die de tweede wereldoorlog niet hebben meegemaakt van belang. Voor deze herdenkingsbijeenkomsten is een vast bedrag per kern van de gemeente beschikbaar.

 • c.

  Lokale historie

  • Musea: Voor de instandhouding van een museale collectie en het openbaar tentoonstellen hiervan kan jaarlijks een budgetsubsidie worden vertrekt. De hoogte van deze subsidie wordt bepaald aan de hand van het belang van het bewaren en tentoonstellen van het betreffende culturele erfgoed. Op basis van deze grondslag is het ook mogelijk om een subsidie te verstrekken aan regionale instellingen die van belang zijn voor het cultureel erfgoed van de gemeente Montferland.

  • Oudheidkundige verenigingen: Voor lokale verenigingen die zich beijveren voor het beheer en instandhouding van lokaal erfgoed, en de verspreiding van kennis hierover, is een vast bedrag per kern van de gemeente beschikbaar. De activiteiten van de oudheidkundige verenigingen worden van belang geacht vanwege het feit dat zij voorkomen uit de lokale gemeenschappen zelf. De activiteiten worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd.

 • d.

  Leesbevordering en terugdringen laaggeletterdheid en taalachterstand.

  • Bibliotheekwerk: De bibliotheken zijn laagdrempelige voorzieningen die inwoners in staat stellen kennis te nemen van uiteenlopende mediabestanden. Het traditioneel uitlenen van boeken is nog steeds een belangrijke taak. De collectie is de laatste jaren uitgebreid met digitale informatiedragers. Daarnaast organiseert de bibliotheek diverse culturele activiteiten o.a. in samenwerking met het basisonderwijs. Voor het bibliotheekwerk wordt jaarlijks een budgetsubsidie vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende kosten-componenten van de instandhouding van een bibliotheek.

 • e.

  Activiteiten gericht op de bevordering van het gevoel van leefbaarheid.

  • Welzijnsaccommodaties: onder deze activiteiten wordt verstaan het beheer van enkele door de gemeente aangewezen welzijnsaccommodaties;

  • Activiteiten t.b.v. de participatie van specifieke doelgroepen;

  • Activiteiten binnen het welzijnswerk waarmee initiatieven van vrijwilligers worden ondersteund, indien de initiatieven zorgen voor versterking van de informele zorg.

 • f.

  Experimentele en of nieuwe activiteiten

  • Dit betreft activiteiten die een aanvulling zijn op het reeds bestaande en gesubsidieerd aanbod, de (afwegings-)criteria voor de subsidieverlening zijn beschreven in de regeling.

Het aanvragen van subsidie

Op grond van de Algemene subsidieverordening worden aanvragen om periodieke subsidie ingediend voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De gemeente Montferland werkt zo veel mogelijk digitaal. Aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier. Aanvragen op grond van artikel 3 onder f van deze regeling worden ingediend uiterlijk 12 weken voor aanvang van de geplande uitvoering van de activiteiten.

Subsidieplafonds

Jaarlijks stelt de gemeenteraad door de vaststelling van de gemeentebegroting voor de uitvoering van deze subsidieregeling een budget beschikbaar. Op basis hiervan stellen burgemeester en wethouders een subsidieplafond in voor de uitvoering van deze subsidieregeling en een deelplafond voor het toekennen van subsidies voor nieuwe en/of experimentele activiteiten. De wijze waarop de verdeling van dit subsidieplafond plaatsvindt is beschreven in de regeling. Voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt zullen burgemeester en wethouders voor 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering nemen onder de voorwaarde dat de gemeenteraad hiervoor voldoende middelen beschikbaar stelt bij de vaststelling van de gemeentebegroting. (begrotingsvoorbehoud)

Indexering van periodieke subsidies

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV, en dan met name de periodieke budgetsubsidies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het samengestelde gewogen gemiddelde van de volgende indexcijfers:

 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC), weging 1/3 deel;

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers, weging 2/3 deel.

Algemene Reserve

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de Algemene Subsidieverlening kunnen worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet. Achtergrond van deze bepaling is dat instellingen die reeds op ruime schaal door de gemeente worden gesubsidieerd (jaarlijks meer dan € 50.000,00) in staat worden geacht activiteiten zelf te kunnen bekostigen als de vrij besteedbare algemene reserve meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet.

Subsidieregister

Alle besluiten tot subsidieverlening die op basis van deze subsidieregeling worden genomen zullen worden opgenomen in een openbaar subsidieregister. Dit subsidieregister zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Montferland.

Overgangs- en slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016 en wordt voor het eerst toegepast op subsidieaanvragen voor 2017.