Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Nederweert 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Nederweert 2007
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Nederweert 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-200807-05-2013nieuwe regeling

22-04-2008

Weekblad van Nederweert, 08-05-2008

2008-26, 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Nederweert 2007

Ingevolge de Wet geurhinder en veehouderij is de gemeenteraad bevoegd voor (delen van) zijn grondgebied een andere waarde of afstand vast te leggen, die door het bevoegd gezag bij vergunningverlening moet worden gehanteerd. Aan de verordening ligt een gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het buitengebied ten grondslag. Deze gebiedsvisie geur gemeente Nederweert is als bijlage toegevoegd.

Artikel 1  

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

dierenverblijf: al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden;

geurgevoelig object: gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

vergunning: milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.

Artikel 2  

Bij een beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven, voor de daartoe aangewezen gebieden, uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens artikel 3 en artikel 4. Voor de niet daartoe aangewezen gebieden is de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing.

Artikel 3  

Binnen daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende tekening is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het betreft de volgende gebieden:

-  Uitbreidingsgebied aan de noordzijde van Nederweert: een waarde van 8 ou/m3.

-  Uitbreidingsgebied noordzijde Budschop: een waarde van 8 ou/m3.

-  Uitbreidingsgebied noordzijde Ospel noord: een waarde van 8 ou/m3.

-  Uitbreidingsgebied oostzijde Nederweert-Eind: een waarde van 8 ou/m3.

-  Uitbreidingsgebied oostzijde Ospeldijk: een waarde van 8 ou/m3.

- Uitbreidingsgebied zuidzijde Leveroy: een waarde van 8 ou/m3.

-  Gronden waar binnen de vigerende bestemmingsplannen een binnenplanse vrijstelling of wijzigingsbevoegdheid richting een geurgevoelige bestemming is opgenomen: 8 ou/m3.

Artikel 4  

Voor industrieterreinen Aan Veertien is de waarde van 14 ou/m³ van toepassing. Voor het bedrijventerrein Pannenweg (bestaand en in ontwikkeling zijnd) is een norm van 8 ou/m3 van toepassing. Voor het bedrijventerrein Ketelaarsweg is een norm van 14ou/m3 van toepassing. De toetsingswaarde moet worden toepast op contouren zoals die zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende tekening.

Artikel 5  

De minimale afstand van bestaande (tweede bedrijfs) woningen bij melkveehouderijen en paardenhouderijen is 25 meter. Nieuwe stallen mogen niet binnen de afstand van 50 meter gerealiseerd worden en bestaande stallen mogen niet uitbreiden richting een woning binnen 50 meter. Bij het bepalen of een woning als bestaand aangemerkt kan worden, geldt dat de bouwvergunning uiterlijk op 22 april 2008 moet zijn verleend.

Artikel 6  

Overgangsregeling:

Bij de beoordeling van een ruimtelijk initiatief op kavelniveau, dat in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij is aangehouden en dat voor 27 november 2007 is ingediend, vormt geurhinder niet de belemmerende factor, mits het initiatief niet het meest beperkende geurgevoelige object voor een (intensieve) veehouderij vormt en hierdoor de wettelijke maximale norm niet overschreden wordt. Eventuele risico's zijn voor de initiatiefnemer.

Artikel 7  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 8  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Nederweert 2007.

Verordening vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22 april 2008

D.d. 27 mei jl. heeft de raad voor het bedrijventerrein Ketelaarsweg een norm van 14 ou/m3 vastgesteld.

De griffier,                                         De burgemeester,

E.G. Schrier                                      H.F.M. Evers