Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening Elektronische publicatie Nederweert 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Elektronische publicatie Nederweert 2013
CiteertitelVerordening Elektronische publicatie Nederweert 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2013nieuwe regeling

05-02-2013

Gemeenteblad, 26-02-2013

2013-03

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Elektronische publicatie Nederweert 2013

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat het noodzakeijk is uitsluitend elektronische publiceren van officiële bekendmakingen door de gemeente Nederweert bij verordening te regelen

Gezien het voorstel nr. 2013-03 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2013

Gelet op artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit

de verordening Elektronische publicatie Nederweert 2013 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling

Onder publicatie wordt in deze verordeing verstaan: mededeling, kennisgeving en bekendmaking.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op berichten van het bestuursorgaan zijnde de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester als bedoeld in artikel 2:14 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Elektronische publicatie

Publicatie van ontvangst van meldingen, de ontvangst van aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten vindt elektronisch plaats, tenzij wettelijk een andere wijze van publiceren is voorgeschreven.

Artikel 4 Aanvullende kennisgeving op niet-elektronische wijze

Het bestuursorgaan kan, naast de elektronische kennisgeving, ook op een niet-elektronische wijze kennisgeving doen voor zover dat naar het oordeel van het bestuursorgaan gewenst is.

Artikel 5 Kennisgeving uitsluitend elektronisch

Als het bestuursorgaan geen toepassing geeft aan artikel 4, is de kennisgeving ingevolge deze verordening uitsluitend elektronisch.

Artikel 6 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift krijgen van de besluiten zoals gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeente Contact, de gemeentelijke informatiepagina in het Weekblad voor Nederweert.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Elektronische publicatie Nederweert 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 februari 2013,

 

De raadsgriffier,                                                De voorzitter,

 

W.A. Ernes                                                          H.F.M. Evers