Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

3e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling3e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009
Citeertitel3e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp3e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-201304-07-2014wijzigingsverordening

03-09-2013

www.nederweert.nl

Raadsvoorstel nr. 2013-45

Tekst van de regeling

Intitulé

3e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009

De raad van de gemeente Nederweert;

Gezien het voorstel nr. 2013-45 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 juli  2013.

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet.

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2009’.

 

Artikel A Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg of andere openbare plaats in strijd met de publieke functier ervan wordt als volgt gewijzigd:

 • 1

  In het tweede lid wordt na 'uitstalling' toegevoegd: 'en sandwich- en/of driehoeksborden'.

 • 2

  Onder vernummering van het vierde lid tot zesde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

  Het verbod in het eerste lid geldt eveneens niet ten aanzien van sandwich- en/of driehoeksborden, met dien verstande dat:

  a. Tenminste twee weken voorafgaand aan het plaatsen van de sandwich- en/of driehoeksborden melding is gedaan aan het college;

  b. De door het college gestelde nadere regels worden nageleefd.

   

 • 3

  Na lid vier (nieuw) wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt:

  Het college kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten om het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden te verbieden, indien:

  a. onvoldoende informatie is verstrekt om te kunnen beoordelen of voldaan wordt aan de        nadere regels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden als bedoeld in het vierde lid;

  b. de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar komt.

   

Artikel B Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag nadat deze bekend is gemaakt. 

Artikel C Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: 3e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 september 2013.

 

De griffier,   De voorzitter,

W.A. Ernes    H.F.M. Evers

 

Nadere regels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden aan lichtmasten (APV) 1  

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NEDERWEERT

overwegende:

dat de vergunningsplicht voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden is komen te vervallen door de op 1 mei 2009 inwerking getreden gedereguleerde APV;

dat er vanuit diverse invalshoeken, zowel extern (burgers, dorpsraden, ondernemingsvereniging Nederweert) als vanuit de interne organisatie kanttekeningen zijn geplaatst bij het gedereguleerde reclamebeleid vanwege de veelheid en de duur van de geplaatste sandwich- en/of driehoeksborden.

Daarbij is geconstateerd dat de reclameborden niet door de eigenaar cq. plaatser worden opgeruimd en de gemeente daardoor de opruimkosten niet kan verhalen op de overtreder;

dat er vanwege de veelheid en duur van de geplaatste reclameborden een wildgroei en ontsiering in de openbare ruimte is ontstaan;

dat bij de evaluatie in 2011 van de gedereguleerde APV alsmede in de aanloop naar de huidige aanpassing van de APV, de klankbordgroep van de raad is gesondeerd;

dat het college naar aanleiding van gestelde raadsvragen is nagegaan op welke wijze een passend  en verantwoord reclamebeleid kan worden gevoerd en het daarbij noodzakelijk is gebleken om in het belang van de openbare orde en veiligheid en aspecten van toezicht en handhaving, nadere regels vast te stellen;

dat de raad, in de vergadering van 3 september 2013, wordt voorgesteld om een

3e wijzigingsverordening APV 2009 vast te stellen waarin aan het college in artikel 2:10 lid 2 van de APV de bevoegdheid wordt toegekend om nadere regels vast te stellen ten aanzien van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en in artikel 2:10 lid 4 van de APV een meldingsplicht wordt opgenomen voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden;

dat er, met in acht name van de verkeersveiligheid, een in de bijlage opgenomen stratenlijst is opgesteld, waarop is aangegeven aan welke lichtmasten sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:10 lid 2 van de ‘Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2009’ en hetgeen is bepaald in de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUITEN:

Vast te stellen:

‘Nadere regels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden aan lichtmasten’, die in werking treden na vaststelling van de 3e wijzigingsverordening APV 2009 door de raad.

 

Paragraaf 1. Algemeen

 

Artikel 1     Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze nadere regels wordt verstaan onder:

1. Sandwich- en/of driehoeksborden: reclameborden die zijn opgebouwd uit veelal (dikke) kartonnen dragers die zijn verbonden door een koppeldraad of met drie ijzeren dragers voorziene borden met commerciële of niet-commerciële opschriften ten behoeve van een evenement of overige activiteiten als bedoeld in artikel 2:10 lid 2 APV, of anderszins (andere vormen van reclame-uitingen).

 

Artikel 2     Grondgebied van de gemeente

De nadere regels zijn van toepassing voor het grondgebied van de gemeente Nederweert voor zover

hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

 

Paragraaf 2. Voorwaarden en wijze van plaatsing sandwich-en/of driehoeksborden

 

Artikel 3     Algemene voorwaarden

1. Het is niet toegestaan om sandwich- en/of driehoeksborden te plaatsen anders dan op de daarvoor, met nummer aangewezen lichtmasten, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende stratenlijst.

2. In iedere kern van de gemeente Nederweert mogen per evenement, overige activiteiten zoals bedoel in artikel 2:10 lid 2 APV of anderszins (reclame-uitingen), maximaal twee sandwich- of driehoeksborden gelijktijdig worden geplaatst.

3. In iedere kern van de gemeente Nederweert mogen per ondernemer, ten hoogste 4 keer per jaar, maximaal twee sandwich- of driehoeksborden gelijktijdig worden geplaatst.

4. De sandwich- en/of driehoeksborden mogen geplaatst worden gedurende een maximale periode van twee weken.

5. Het is niet toegestaan om per lichtmast meer dan één sandwich of driehoeksbord te plaatsen.

6. Op de sandwich- of driehoeksborden dienen de naam, adresgegevens en het telefoonnummer van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden, te zijn vermeld. Tevens dient de datum van de plaatsing te zijn vermeld.

Artikel 4     Plaatsing, maatvoering en bevestiging

1. De sandwich- en/of driehoeksborden hebben een maximale afmeting van 1.50 meter x 1.00 meter.

2. De sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst rondom lichtmasten (zonder verkeersborden), mits deze daardoor niet op enige wijze worden beschadigd.

3. Voor het bevestigen van sandwich- en/of driehoeksborden aan lichtmasten mag uitsluitend bevestigingsmateriaal worden gebruik dat geen beschadigingen of andere sporen nalaat.

4. De sandwich- en/of driehoeksborden dienen zodanig geplaatst te worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voorbijgangers gewaarborgd blijft.

5. Binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen mogen géén sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.

Artikel 5     Gevaar en overlast

1. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén gevaar en overlast opleveren voor het verkeer.

2. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.

3. Er mogen, vanwege de gevaarzetting, geen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lichtmasten met verkeerstekens, verkeerslichten of in of op verkeersgeleiders.

 

Paragraaf 3.  Meldingsplicht

Artikel 6     Meldingsplicht

1. De gebruiker dient ten minste twee weken voor het plaatsen van de sandwich- en/of driehoeksborden het college van burgemeester en wethouders in kennis te stellen van de te plaatsen borden via het daartoe vastgesteld meldingsformulier.

2. Op dit meldingsformulier, dat digitaal beschikbaar zal zijn, worden de geldende regels en criteria genoemd zodat de gebruiker zijn vorm van reclame daaraan vooraf kan toetsen.

 

Paragraaf 4. Verwijdering van geplaatste sandwich- en/of driehoeksborden

Artikel 7     Verwijderen geplaatste borden

1. De sandwich- en/of driehoeksborden dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na de maximale plaatsingsperiode van twee weken of uiterlijk binnen 5 werkdagen na de datum van het evenement of de overige activiteit waarop de sandwich- en/of driehoeksborden betrekking hebben, verwijderd te worden.

2. Indien de sandwich- en/of driehoeksborden niet binnen de in het eerste lid genoemde periode worden verwijderd, worden de borden door de gemeente op kosten van de overtreder verwijderd.

3. De gemeente kan, op kosten van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden, te allen tijde de borden verwijderen wanneer deze niet op een adequate wijze zijn geplaatst, overlast veroorzaken of geplaatst zijn in strijd met het bepaalde in de Algemeen Plaatselijke Verordening Nederweert 2009.

4. De hoogte van de genoemde kosten in lid 2, bestaande uit het ophalen, verwijderen en eventueel vernietigen van de borden, worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Paragraaf 5. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8     Toezicht en handhaving

Alle aanwijzingen en bevelen van politie en gemeentelijke toezichthouders, dienen onmiddellijk te

worden opgevolgd.

Artikel 9     Aansprakelijkheid 

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Artikel 10    Afwijking van nadere regels

Het college van burgemeester en wetouders kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de nadere regels ten behoeve van sandwich- en/of driehoeksborden, af te wijken.

Artikel 11    Inwerkingtreding en citeertitel

1. De nadere regels treden in werking de dag nadat deze bekend zijn gemaakt.

2. De nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden aan lichtmasten.

 

Aldus vastgesteld op 6 augustus 2013 door:

Burgemeester en wethouders van Nederweert,  

De secretaris,    De burgemeester,   

 

D.J.E. Noppers    H.F.M. Evers

 

 

Bij dit besluit hoort een overzicht van straten waar sandwich- en/of driehoeksborden geplaatst mogen worden in de kernen van de gemeente Nederweert.

Enkel rondom de op deze stratenlijst specifiek vermelde lichtmastnummers mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.