Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening lijkbezorgingsrechten 2015.

Deze regeling vervangt de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-201301-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad, 24-12-2013

2013-71

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

De raad van de gemeente Nederweert;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2013,

Nummer 2013-71;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats te Kreijel;

b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

c. urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

e. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen, die met de overleden moeder in een kist worden begraven.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld door de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van

het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving. 

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

De 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013’ van 18 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

Artikel 12 In werkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  17 december 2013.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,  De voorzitter,

 

W.A. Ernes  H.F.M. Evers

 

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2014 1  

Tarieventabel “Lijkbezorgingsrechten 2014”

   

Tarieventabel behorende bij de “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014”.  

 

Onderdeel 1 Verlenen van rechten                                

1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen/ particulier graf wordt geheven voor een periode van 10 jaar     €     341,64

1.2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf wordt geheven voor een periode van 10 jaar              €     170,82

1.3. Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een eigen urnennis voor een periode van 10 jaar wordt geheven                    €     314,64

1.4. Indien een volgende bijzetting van een stoffelijk overschot of asbus/urn plaatsvindt, wordt vanaf dat tijdstip het

uitsluitend of gebruiksrecht over 10 jaar geheven

1.5. Voor het verlengen van de rechten bedoeld onder:

a. 1.1. en 1.3. met een termijn van 5, 10, 15 of 20 jaar wordt per periode van 5 jaar geheven;                                                         €    170,82

c. 1.2. met een termijn van 5, 10 ,15 of 20 jaar wordt per periode van 5 jaar geheven                                                                        €      85,41

 

Onderdeel 2 Begraven/bijzetten asbussen/-urnen en asverstrooiing

2.1. Voor het begraven van een lijk wordt geheven                                                                                                                                    €  1.131,00

2.2 Voor het begraven van een lijk in een kindergraf wordt geheven                                                                                                      €     565,50

2.3. Voor het bijzetten van een asbus of urn in of op een eigen graf, kindergraf of urnennis wordt geheven                                 €     302,20

2.4. Voor het verstrooien van as in of op een eigen graf, kindergraf of op de verstrooiingsplaats wordt geheven                        €     122,10

 

Onderdeel 4  Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

4.1  Voor het inschrijven en overboeken van een eigen/ particuliere graven of het gebruiksrecht van een

urnennis in een daartoe bestemd register wordt geheven                                                                                                                        €      13,53

 

Behoort bij besluit van de raad van 17 december 2013.

De raadsgriffier van de gemeente Nederweert,

 

W.A. Ernes