Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201501-01-2015art. 5, toelichting

16-06-2015

Gemeenteblad 2015, 4

2015-18
01-01-201503-07-2015nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 18

2014-83

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015

De raad van de gemeente Nederweert;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2014, nr. 2014-83;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

 

besluit

 

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015.

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen in die in deze verordening worden gebruikt en die niet worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt onder schooljaar verstaan: een periode van maximaal 12 maanden, lopende vanaf 1 september tot 1 september in het jaar daarop volgend.

Artikel 2 Indienen verzoek

 • 1.

  1.Onder verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet wordt verstaan: een door belanghebbende ingediende aanvraag via een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Een verzoek dient binnen het betreffende schooljaar gedaan te worden.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Het college stelt vast of een belanghebbende met arbeid in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, onderdeel d, van de Participatiewet.

 • 2.

  Het college kan voor een beoordeling als bedoeld in het eerste lid extern onafhankelijk advies vragen aan een arbeidsdeskundige.

Artikel 4 Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag wordt aan een belanghebbende toegekend voor het betreffende schooljaar waarin de belanghebbende voldoet aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag, als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet en voor zolang de betreffende persoon voldoet aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders controleert jaarlijks steekproefsgewijs of de belanghebbende aan de voorwaarden van het artikel 4 lid 1 voldoet.

Artikel 5 Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt € 1.200,00 per volledig schooljaar en wordt eenmalig in één bedrag uitbetaald.

 • 2.

  Indien de belanghebbende de studie start in de loop van het schooljaar wordt de individuele studietoeslag naar rato van het aantal in het betreffende schooljaar te studeren maanden berekend en vastgesteld.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de individuele studietoeslag

  € 3.600,00 per volledig schooljaar indien de belanghebbende een uitwonende studerende is die behoort tot de doelgroep van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en niet gerechtigd is tot een uitkering of studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) voor kosten van levensonderhoud

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Nederweert van 16 december 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

W.A. Ernes H.F.M. Evers

Nota-toelichting  

Algemeen

De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Het afronden van een studie versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs tegenover werkgevers dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft.

 

Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan (TK 2013-2014, 33 161, nr. 125, p. 2).

 

De individuele studietoeslag moet worden aangemerkt als een vorm van bijzondere bijstand (artikel 5, onderdeel d, van de Participatiewet). De individuele studietoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel voor mensen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

 

Verordeningsplicht

De Invoeringswet Participatiewet legt de gemeenteraad de verplichting op in een verordening regels vast te stellen over het verlenen van een individuele studietoeslag. Deze verordeningsopdracht is neergelegd in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. De regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de hoogte en de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag (artikel 8, derde lid, van de Participatiewet).

 

Voorwaarden individuele studietoeslag

Een persoon die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet kan een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet spreekt overigens zowel over verzoek als aanvraag. Het college kan op een dergelijk verzoek – gelet op de individuele omstandigheden van een persoon - een individuele studietoeslag verlenen. Hiervoor is vereist dat deze persoon op de datum van de aanvraag:

 

- 18 jaar of ouder is;

- recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

- geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft; en

- een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 

Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS-tegemoetkoming, betekent niet dat deze persoon ook daadwerkelijk studiefinanciering of een tegemoetkoming moet ontvangen. Het recht op studiefinanciering bestaat, afhankelijk van iemands gekozen opleiding, leeftijd en inkomen. Of van dit recht gebruik gemaakt wordt is niet in de Participatiewet geregeld en is geen vereiste voor het ontvangen van een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet. Voor het recht op een individuele studietoeslag is het dan ook voldoende dat een persoon recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming. De persoon zal - als aanvrager van de toeslag - aannemelijk moeten maken dat hij recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming heeft, bijvoorbeeld door een beschikking van DUO of door een bewijs van inschrijving bij een bepaalde opleiding te overleggen.

 

De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn niet van toepassing bij verlening van de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). De aanvraag moet worden ingediend bij het college. Een individuele studietoeslag kan niet als lening worden verstrekt als een persoon met de studietoeslag schulden wil aflossen. Artikel 49 van de Participatiewet is namelijk niet van toepassing op de individuele studietoeslag. Ook artikel 52 van de Participatiewet is niet van toepassing op de individuele studietoeslag. Dit maakt dat de individuele studietoeslag niet kan worden verstrekt in de vorm van een voorschot.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

Artikel 2 Indienen verzoek

Het college kan aan deze personen, op een daartoe strekkend verzoek, een individuele studietoeslag verlenen (artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet). Een persoon dient op de datum van de aanvraag aan de voorwaarden te voldoen zoals genoemd in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet. Het verzoek moet worden ingediend binnen het betreffende schooljaar.

 

Om onduidelijkheid te voorkomen over de wijze waarop het verzoek moet worden ingediend, bepaalt artikel 2 van deze verordening wat onder verzoek moet worden verstaan. In beginsel wordt een verzoek gedaan middels een door het college beschikbaar gesteld formulier. Een verzoek wordt dan gezien als een aanvraag zoals bedoeld in de Awb(1). Het gaat dan om een schriftelijke aanvraag (2) die wordt ondertekend door de aanvrager en ten minste de naam en het adres van de aanvrager bevat, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd(3). De aanvrager verschaft ook de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen(4). Een mondeling verzoek kan hiermee dus niet worden aangemerkt als een verzoek om individuele studietoeslag zoals bedoeld in artikel 36b van de Participatiewet.

 

Artikel 3 Doelgroep

Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet regelt in welke gevallen het college op verzoek van een persoon, gelet op diens individuele omstandigheden, een individuele studietoeslag kan verlenen. Dit is het geval indien een persoon op de datum van de aanvraag:

 

- 18 jaar of ouder is;

- recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

- geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft; en

- een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 

Met betrekking tot het laatst genoemde criterium beoordeelt het college aan de hand van beschikbare gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werkgeversverzekeringen (UWV), eventuele eerdere medische keuringen en informatie vanuit het netwerk, zoals bijvoorbeeld school, of een persoon hieraan voldoet. Indien dit onvoldoende uitsluitsel geeft, wordt advies van een arbeidsdeskundige ingewonnen.

 

Door het vereiste in het oorspronkelijke wetsvoorstel dat een student niet in staat is om met arbeid het minimumloon te verdienen, zou de studietoeslag niet toegankelijk zijn voor studenten met alleen een medische urenbeperking. Deze studenten zijn wel in staat per uur het minimumloon te verdienen, maar kunnen dit maar een beperkt aantal uren. Het oorspronkelijke wetsvoorstel zal om die reden per 1 januari 2015 worden aangepast, zodat ook studenten met een medische urenbeperking aanspraak kunnen maken op de studietoeslag.

 

Artikel 4 Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag

Een studietoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden, voor een schooljaar. Deze toeslag wordt eenmalig in één bedrag uitbetaald.

Start de persoon halverwege het schooljaar, dan wordt na rato van het nog te volgen schooljaar toegekend.

Aangezien het ongewenst is dat de toeslag blijft doorlopen na het beëindigen van de studie, is tevens bepaald dat de toeslag stopt zodra betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld doordat de studie wordt beëindigd.

 

Artikel 5 Hoogte individuele studietoeslag

In artikel 5 van deze verordening is de hoogte van de individuele studietoeslag geregeld. Hierbij wordt de studietoeslag per persoon die voldoet aan de voorwaarden toegekend. Een individuele studietoeslag wordt gerelateerd aan die component van de studietoeslag die de student geacht wordt zelf bij te verdienen of te lenen bij DUO, zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 van de Wet studiefinanciering 2000. Dit is immers dat deel van de studiefinanciering dat de student zelf dient in te brengen door te werken of te lenen en vormt dat deel van de studiefinanciering dat een drempel kan vormen voor arbeidsgehandicapten om te gaan studeren.

De Rijksbijdrage staat toe om alle studenten, die naar verwachting aanspraak zullen maken op individuele studietoeslag, een toeslag ter hoogte van € 100,00 per maand te vergoeden. Met de verlening van een studietoeslag van € 1200,00 per (school)jaar meent de gemeente de drempel om te studeren voor arbeidsgehandicapten aanzienlijk te verlagen.

 

Indien gehuwden allebei afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden voor een individuele studietoeslag, dan komen zij daarvoor afzonderlijk in aanmerking.

 

Uitwonende WTOS-er

Bij de uitvoering van deze regeling is geconstateerd dat er studerenden met beperkingen zijn die geen recht hebben op een inkomen voor levensonderhoud in de vorm van een uitkering of studiefinanciering op grond van de WSF 2000. Het gaat om personen die slechts een tegemoetkoming voor studiekosten op grond van de WTOS ontvangen, zodat zij, zonder een bijbaan, niet over middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. In deze situatie is het, gelet op de beperkte hoogte van de WTOS-toelage, voor uitwonende studenten noodzakelijk een hogere studietoeslag te verstrekken. Voor de hoogte van de toeslag is aansluiting gezocht bij de studieregeling binnen de Wajong (€ 300,00 per maand).

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Vanaf die datum is in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad neergelegd om regels in de verordening vast te stellen over het verlenen van een individuele studietoeslag.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

 

(1) Afdeling 4.1.1 Awb

(2) Artikel 4:1 Awb

(3) Artikel 4:2, eerstel id van de Awb

(4) Artikel 4:2, tweede lid, van de Awb