Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert
CiteertitelAfvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Afvalstoffenverordening Gemeente Nederweert 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2013nieuwe regeling

03-09-2013

Gemeenteblad, 26-09-2013

2013-46

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert

De raad van de gemeente Nederweert;

Gelezen het voorstel van het college van 16 juli 2013 nr B&W-13-03080;

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer ;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert.

 

PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  wet: Wet milieubeheer ;

 • b.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • c.

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • d.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • e.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • f.

  inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • g.

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • h.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer  een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • i.

  straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

 • j.

  wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 ;

 • k.

  motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 1994 .

PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1.

  Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2.

  Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  • ·

   accu’s;

  • ·

   afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen;

  • ·

   asbest;

  • ·

   asfalt (niet-)teerhoudend (TAG-NTAG);

  • ·

   autobanden;

  • ·

   afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA);

  • ·

   gas- en/of zuurstofhoudende flessen;

  • ·

   groente-, fruit- en tuinafval (GFT);

  • ·

   grof tuinafval;

  • ·

   grof huishoudelijk restafval (GHRA);

  • ·

   grond, kleine partij van (on)verdachte locatie;

  • ·

   huishoudelijk restafval (HRA);

  • ·

   klein chemisch afval (KCA);

  • ·

   kunststof verpakkingen;

  • ·

   kunststof overig;

  • ·

   metalen verpakkingen;

  • ·

   metalen overig;

  • ·

   oliën mineraal;

  • ·

   oliën plantaardig ;

  • ·

   oud papier en karton (OPK);

  • ·

   textiel (en schoeisel);

  • ·

   puin van baksteen of beton (hard puin);

  • ·

   puin van gips of gasbeton (zacht puin);

  • ·

   verduurzaamd hout, bijv. gewolmaniseerd of gecreotiseerd (C-hout);

  • ·

   overig hout, eventueel met verfresten en ijzerbeslag (A/B-hout);

  • ·

   verpakkingsglas;

  • ·

   vlakglas;

  • ·

   vloerbekleding.

 • 2.

  Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per week bij elk perceel ingezameld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij percelen die gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer tenminste eenmaal per 2 weken nabij elk perceel ingezameld.

 • 3.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste een maal per week afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij percelen die gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer niet afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld.

 • 5.

  Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

PARAGRAAF 3. TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.

Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens artikel 2 aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen categorieën van personen.

 • 4.

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot.

 • 2.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstekt inzamelmiddel.

 • 4.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 5.

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 6.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 11. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 12. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

PARAGRAAF 4. INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 13 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening ‘afvalstoffenheffing en reinigingsrechten’.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 15. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

PARAGRAAF 5. ZWERFAFVAL

Artikel 16. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1.

  Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer  een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval;

voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk c. gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

4.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het Besluit bodemkwaliteitvoorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 17. Achterlaten van straatafval

 • 1.

  Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2.

  Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 18. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden.

 • 2.

  Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze anderszins te behandelen waardoor er zwerfafval ontstaat.

Artikel 19. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 20. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 21. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

PARAGRAAF 6. OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN

Artikel 22. Verbod opslag van afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer  op te slaan of opgeslagen te hebben.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 23. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken.

PARAGRAAF 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 24. Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3,Wet op de economische delicten :  

Strafbepaling

Artikel

Onderwerp

Artikel 6

Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

Artikel 7

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Artikel 8

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Artikel 9

Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Artikel 10

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 11

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 14

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 15

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Artikel 16

Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

Artikel 17

Achterlaten van straatafval

Artikel 18

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Artikel 19

Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Artikel 20

Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Artikel 21

Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

Artikel 22

Verbod opslag van afvalstoffen

Artikel 23

Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Artikel 25. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  aangewezen ambtenaren.

Artikel 26. Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

2.De Afvalstoffenverordening voor de gemeente Nederweert ‘Afvalstoffenverordening Gemeente Nederweert 2007’ van 27 november 2007wordt ingetrokken.

Artikel 27. Overgangsbepaling

 • 1.

  Vergunningen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2.

  Ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een ontheffing als bedoeld in deze verordening.

 • 3.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 4.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 5.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot ontheffing, als bedoeld in deze verordening.

 • 6.

  Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 26, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld inartikel 26, tweede lid.

 • 7.

  De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 28. Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 september 2013.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter

W.A. Ernes H.F.M. Evers

Bijlage Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 

Het college van de Gemeente Nederweert,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert;

 

B E S L U I T:

 

I. Vast te stellen het volgende: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert.

 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a. verordening: Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert;

b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen be­stemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

1. Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel Nederland B.V. gevestigd te Echt.

2. Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

a. de gemeente Weert voor de inzameling van huishoudelijk restafval uit ondergrondse containers

b. verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels

c. kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

d. De gemeente Weert voor de inzameling van gescheiden aangeboden afvalfracties uit het huishoudelijk restafval via het gemeentelijke brengdepot (milieustraat) aan de Graafschap Hornelaan in Weert.

e. Winkels voor de inzameling van batterijen die als zodanig zijn geregistreerd bij de

Stichting Batterijen (StiBat).

 Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

1. autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

2. groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

3. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

4. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

5. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

6. kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

7. metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro

8. Vloerbekleding: vloerbedekking/tapijt van textiel, vrij van rubber of bitumen;

9. Vlakglas: glas van ramen, deuren, schermen of spiegels

10. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

11. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

12. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

13. verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout (C-hout);

14. Overig hout; hout met verfresten en/of ijzerbeslag (A/B hout)

15. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

16. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

17. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

18. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  voor restafval van huishoudens 240 liter duobak;

 • 2.

  voor GFT-afval van huishoudens 240 liter duobak;

 • 1.

  accu’s milieustraat

 • 2.

  afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen; milieustraat

 • 3.

  asbest; milieustraat

 • 4.

  asfalt (niet-)teerhoudend (TAG-NTAG); milieustraat

 • 5.

  autobanden; milieustraat

 • 6.

  afgedankte elektrische en milieustraat

elektronische apparatuur (AEEA);

 • 1.

  gas- en/of zuurstofhoudende flessen; milieustraat

 • 2.

  grof tuinafval; milieustraat

 • 3.

  grof huishoudelijk restafval (GHRA); milieustraat

 • 4.

  klein chemisch afval (KCA); milieustraat

 • 5.

  kunststof verpakkingen; OVC

 • 6.

  kunststof overig; milieustraat

 • 7.

  metalen verpakkingen; milieustraat

 • 8.

  metalen overig; milieustraat

 • 9.

  oliën mineraal; milieustraat

 • 10.

  oliën plantaardig ; milieustraat

 • 11.

  oud papier en karton (OPK); Verenigingen

(huis aan huis)

 • 1.

  textiel (en schoeisel); OVC

 • 2.

  puin van baksteen of beton (hard puin); milieustraat

 • 3.

  puin van gips of gasbeton (zacht puin); milieustraat

 • 4.

  verduurzaamd hout, bijv. milieustraat

gewolmaniseerd of gecreotiseerd (C-hout);

 • 1.

  overig hout, eventueel met verfresten en ijzerbeslag (A/B-hout); milieustraat

 • 2.

  verpakkingsglas; OVC

 • 3.

  vlakglas; milieustraat

 • 4.

  vloerbekleding. milieustraat

 Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

1. Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

a.  de personen die aangesloten zijn op een ondergrondse voorziening zoals aangegeven in artikel 5, vierde lid, van de verordening.

 Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente Nederweert;

b. de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

d. de gebruiker van een perceel dient zich tot het KCC van de gemeente Nederweert te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

h. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

b. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

c. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

d. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

f. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden duobak mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 70 kilogram;

h. klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengpunt;

i. de milieustraat van de gemeente Weert worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

j. bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Weert van toepassing;

k. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de mileiustraat kunnen legitimeren;

l. de inzameling van grof huishoudelijk afval, vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente Nederweert;

m. het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

a. inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 1 tussen 7.00 en 18.00 uur;

b. inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden;

c. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

d. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

e. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.30 en 20.00 uur worden gebruikt.

 Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

 Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen. Het afval dient qua samenstelling en omvang gelijkwaardig te zijn aan regulier huishoudelijk afval.

 Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

 Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

1. Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

a. in de binnenstad mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 7:00 en 18:00 uur;

b. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

c. de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na die waarop ze bekend is gemaakt.

 Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Nederweert.

   

Nederweert, 17 september 2013

 

Burgemeester en wethouders van Nederweert,

 

De secretaris, De burgemeester,

     

Mw. D.J.E. Noppers H.F.M. Evers

                          

Bijlage 1: Overzicht inzameldag per straat

  

Maandag

Aerthijsplein, Annastraat,

Beelenstraat, Bientjesrandweg,

Bientjesweg, Bochtstraat,

Buizerdstraat, Den Breijen,

Diepvennendijk, Gebbelsweg,

Gruttostraat, Hennesweg, Herman

Maashof, Hofweg, Hogekruisdijk,

Houwakker, Kamillestraat,

Ketelaarsweg, Klaarstraat,

Klaarstraatzijweg, Klaproosstraat,

Koneweg, Korenbloemstraat,

Korhoenstraat, Kreijel,

Kruisvennendijk, Laonepaât,

Leeuwebekstraat, Lemmenhoek,

Lochtstraat, Meester Nouwenstraat,

Meester Schakenhof, Meester

Hermansstraat, Meeuwenstraat,

Meijelsedijk, Meldestraat, Molenpad,

Noordervaartweg, Noordhoeveweg,

Onze Lieve Vrouwestraat, Oude dijk,

Papaverstraat, Pastoor Adamsstraat,

Pastoor Vullersstraat, Peeljuffer,

Plattepeeldijk, Reebergweg,

Reijndersweg, Schans, Siebenstraat,

Sluppevenweg, Sperwerstraat, Stad,

Stenenbrug, Tolbergweg,

Venloseweg, Vennendijk,

Verreussellaan, Vlut, Visvijverweg,

Vrijkebomenweg, Waatskamp,

Waatskamperheide,

Waatskampzijweg, Wikkestraat,

Windestraat, Witteplakdijk, Zuster

Armandastraat, Zuster Theresiastraat,

Zwarteboordweg.

 

Dinsdag

Aan ’t Kruis, Arhensburgerstraat,

Arishoek, Baldessenweg, Banendijk,

Barbarastraat, Bergdijk, Bergenweg,

Beukenlaan, Braakpeel, Van den

Broekweg, Concordiastraat,

Deckersstraat, Den Akker, Dorpstraat,

Dr. Poelsstraat, Duivelsmeerdijk,

Duivelsmeerdwarsdijk, Eind, Esdek,

Gebleektendijk, Haver, Haveshof,

Heerbaan, Hoeven, Hoevenzijweg,

Houtsberg, Houtsweg, Huitje, Hulsen,

Hulserweg, Ingstraat, Kapelstraat,

Kelperweg, Kerkstraat (Leveroy),

Kerkveldstraat, Klompenstraat,

Klumpenstraat, Kolenhofweg, Kraan,

Kringgreppel, Kruchtenstraat,

Kruisstraat, Kruiszijweg, Kwegt,

Leveroyse Heideweg, Leveroysedijk,

     

Liesjeshoek, Liskesweg, Loyenbos,

Luitstraat, Meester Petersstraat,

Meibergweg, Mildert, Molenberg,

Molenstraat, Niesakkerweg,

Nieuwstraat, Onderweg, Paalkrans,

Pannenweg, Pastoor Brandstraat,

Pastoor de Fauwestraat, Pastoor

Maesplein, Pijlspits, Raatakker,

Rendierenlaan, Reulisweg, De Riet,

Rijksweg Zuid, Roeven,

Roeventerschans, Rogge, Rosveld,

Rosvelterweg, Rosvelterzijweg,

Saarsvenweg, Schoor, Schoordijk,

Schreursveld, Sillenhoek, Speerstraat,

Sint.Gerardusstraat, Staat, Staterweg,

Steutenweg, Stokershorst, Swelstraat,

Tjongerstraat, Toendrastraat,

Urnenstraat, Veestraat, Velterstraat,

Visdijk, Vlakwater, Vuistbijl, Wellenstein,

Wessemerdijk, Zoomdijk.

 

Woensdag

Acaciastraat, Agneshof,

Alexanderstraat, Alexiastraat,

Beatrixstraat, Berkenstraat,

Bernhardstraat, Beukenstraat,

Beuldersweg, Brugske, Brugstraat,

Budschop, Burg. van Udenstraat,

Christinestraat, De Bengele,

Eikenstraat, Emmastraat, Florastraat

(tussen Geenestraat en

Meidoornstraat),

Franciscanessenstraat, Geenestraat,

Gutjesweg, Gutjeszijweg, Henry

Hardenstraat, Hogeweg, Hoofstraat,

Hulsenweg, Irenestraat, Julianastraat,

Kapelaniestraat, Kastanjestraat,

Klaarstraat, Kloostertuin,

Kreijelmusweg, Lambertushof,

Lindanusstraat, Lindenstraat,

Margriestraat, Meidoornstraat,

Merefeltstraat, Moesemanstraat,

Nassaustraat, Oranjestraat,

Ospelseweg, Pastoor van der

Steenstraat, Pastorieweg,

Plataanstraat, Populierenstraat,

Rochushof, Rochusplein,

Schansstraat, Schoolstraat,

Smissersstraat, St. Antoniusplein, St.

Josephstraat, St. Lambertusstraat, St.

Luciastraat, St. Rochusstraat, St.

Willibrordusstraat, Steer, Uliker, Aan

Vijftien, Wilhelminastraat, Willem I

straat, Winnerstraat.

Donderdag

Aan ’t Ven, Achtkant, Ast,

Azaleastraat, Berberisstraat, Boeket,

Booldersdijk, Braosheuf, Bredeweg,

Brekensteeg,

Bremstraat, Burg. Greijmansstraat,

Burgemeester Hobusstraat,

Burgemeester Spiertzplein, Colusdijk,

Esdoornstraat, Florastraat (tussen

Geenestraat en Molenweg),

Goudenregenstraat, Grasdijk,

Hardsteeg, Hazelaarstraat, Heerweg,

Heijsterstraat, Herstraat,

Heugterbroekdijk, Hoek, Hoge Notte,

Hooghuijs, Hoogbosweg,

Hortensiastraat, Houtmolen,

Hushoverheggen, Jasmijnstraat,

Kamperfoeliestraat, Karissteeg,

Kattenpeeldijk , Kerkstraat

(Nederweert, vanaf Kapelaniestraat

tot Brugstraat), Kerneel, Kievitdijk,

Koenderspad, Krommedijk,

Laarderheideweg, Laarderkapeldijk,

Lage Kuilen, Laurierstraat,

Loverstraat, Maarheezerveldweg,

Magnoliastraat, Molenweg,

Molswingelsdwarsdijk, Muisven,

Nooitgedacht, Onderstalweg,

Oudegraafdijk, Ouwijck, Palmstraat,

Paulus Holtenstraat, Poppelkuil,

Raadhuisplein, Randweg West,

Ribesstraat, Rosselsweg,

Ruttendijkje, Schummel, Seringstraat,

Speelhuijs, Stepke, Taxusstraat,

Tichelveld, Tolheuvel, Toren,

Veldweverstraat, Vlierstraat,

Voorstehoutdijk, Vuurdoornstraat,

Weerterbosdijk, Wilgenstraat.

 

Vrijdag

Anselberg, Beurseland, Bloemerstraat,

Booldersdijk, Bosserstraat,

Broenenhoup, Brugske, Burg.

Vullerstraat, Casseweg, Churchillstraat,

De Platkuil, Dokter van de Wouwstraat,

Eindhovensebaan, Eisenhowerstraat,

Frenkenbaan, Gabriëlweg, Geer,

Gerrisstraat, Geheugden, Geurtsweg,

Hageldor, Hagelkruisbaan, Hardsteeg,

Harrie Carisstraat, Heersel, Heiweg,

Herstraat, Heuvel, Hinkert,

Hoebensstraat, Horick, Horickheide,

Houbenbaan, Houwakker,

Houwakkersteeg, Hovensteeg,

Kampersweg, Kanaaldijk, Karissteeg,

Kerkstraat (Vanaf Strateris tot

Kapelaniestraat), Kleine steeg,

Klompensteeg, Kloostertuin, Kuilstraat,

Lage Kuilen, Meester Mertensstraat,

Mgr. Kreijelmansstraat,

Montgomerystraat, Moostdijk,

Mussenbaan, Neulensteeg, Nieuwe

baan, Nieuwstraat, Ommelpad,

Ontginningsdijk, Peelsteeg, Peelveldje,

Pierre Niesstraat, Proosdijk, Putteris,

Relder, Reutskamerdijk, Rijksweg

Noord, Rooseveltstraat, Schepengraaf,

Scheijvenwerf, Schinkelsweg,

Sjeeshuijs, Sjeng Vaasstraat,

Suffolkstraat, Strateris, Stertendijk, Theo

Siebenstraat, Thieu Gielenstraat, Vlut,

Wetering, Zandberg, Zandstraat,

Zuidhoeveweg.